< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Корпоративний інвестиційний фонд

Корпоративний інвестиційний фонд - це інститут спільного інвестування, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд створюється та проводить свою діяльність відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про інститути спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25%.

Документами корпоративного інвестиційного фонду на основі яких він провадить свою діяльність є статут та регламент.

Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:

 • - тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);
 • - вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, неди-версифікований);
 • - спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;
 • - обмеження щодо діяльності;
 • - акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними;
 • - розмір початкового статутного капіталу та кількість акцій, що становлять початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду повинен містити відомості про:

 • - умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;
 • - порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
 • - розмір винагороди компанії з управління активами та покриття витрат, пов'язаних із діяльністю фонду, що відшкодовуються за рахунок його активів;
 • - порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;
 • - порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;
 • - напрями інвестицій (інвестиційна декларація);
 • - мінімальну вартість договорів (угод) щодо активів інвестиційного фонду, укладених компанією з управління активами, які підлягають затвердженню наглядовою радою фонду.

Регламент корпоративного інвестиційного фонду затверджується його засновниками, В свою чергу, зміни до регламенту - загальними зборами акціонерів. Регламент та зміни до нього підлягають реєстрації в ДКЦП та ФР.

Обов'язковим є зазначення слова "корпоративний інвестиційний фонд" та типу і виду фонду у його документах в його назві. Якщо фонд є венчурним, це також відображається у його назві.

Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду

Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Розмір початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, встановленого законодавством для відкритих акціонерних товариств (1250 мінімальних заробітних плат).

Збільшення статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.

Діяльність корпоративного інвестиційного фонду

Корпоративний інвестиційний фонд (крім венчурного) має право на проведення своєї діяльності, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені у цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Гранична вартість активів корпоративного інвестиційного фонду, які можуть бути вкладені у нерухомість, встановлюється ДКЦП та ФР.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі відповідного договору здійснює компанія з управління активами, яка у відносинах з третіми особами діє від імені та в інтересах інвестиційного фонду.

Договір між корпоративним інвестиційним фондом і компанією з управління активами, між корпоративним інвестиційним фондом і зберігачем укладається на строк не більш як три роки, і його дія може бути продовжена тільки за рішенням загальних зборів акціонерів фонду або наглядової ради цього фонду з його обов'язковим подальшим затвердженням рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.

Характеризуючи особливості корпоративного інвестиційного фонду необхідно розглянути обмеження щодо його діяльності. А саме, він не має права:

 • - емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій;
 • - залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10% його активів;
 • - надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
 • - розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;
 • - розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
 • - розміщувати акції понад проголошену кількість;
 • - відмовитися від викупу власних акцій з підстав, не зазначених у нормативно-правових актах, що регулюють його діяльність;
 • - створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >