< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відомчі нормативні акти

 • 1. Наказ Міністерства України у справах сім'ї молоді та спор­ту від 30 січня 2006 р, №2 204 "Про затвердження Типового поло­ження про Школу волонтерів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" // Офіційний вісник України. – 2006. – №7. – Ст. 392.
 • 2. Наказ Державної податкової адміністрації України від З липня 2000 р. № 355 "Про затвердження Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)" // Офі­ційний вісник України. – 2000. – № 31. – Ст. 1328.
 • 3. Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 1998 р. № 66/5 "Про затвердження Положення про Єдиний держав­ний реєстр об'єднань громадян та благодійних організацій" // Офіційний вісник України. – 1998. – № 51. – Ст. 1908.
 • 4. Наказ Державного комітету статистики України від 1 серп­ня 2005 р. № 215 "Про затвердження форм державних статис­тичних спостережень № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та гро­мадські організації", № 1-громадська організація "Звіт про діяль­ність громадської організації" та інструкцій щодо їх заповнення" // Офіційний вісник України. – 2006. – № 33. – Ст. 1999.
 • 5. Наказ Міністерства юстиції України від 3 липня 2001 р. №2 556/7 "Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структур­них утворень, передбачених статутом партії" // Офіційний віс­ник України. – 2001. – № 28. – Ст. 1285.
 • 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття "професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, органі зації", використаного в абзаці шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України (справа про профспіл­ку, що діє на підприємстві) від 29 жовтня 1998 р. № 14-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 45. – Ст. 1675.
 • 7. Лист Державної податкової адміністрації України від 27 червня 2002 р. № 4061/6/15-1416, № 10199/7/15-1416 "Про розгляд листа щодо віднесення профспілок до неприбуткових організацій та установ" // Галицькі контракти – Дебет-Кре­дит. – 2002. – № 39. – 23 вересня.
 • 8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) по­ложень абзацу четвертого статті 2, частини другої статті 6, частин першої, другої статті 10 Закону України "Про молодіж­ні та дитячі громадські організації" (справа про молодіжні організації) 18-рп/2001 від 13 грудня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2310.

Статути громадських об'єднань

Статут національної конфедерації професійних спілок України //

Статут Національного олімпійського комітету України (за­тверджений XVI Генеральною асамблеєю) //

Статут Всеукраїнської громадської організації "Українсь­ке Реєстрове Козацтво" (УРК) //

Міжнародні документи

 • 1. Резолюція XVIII Всесвітнього конгресу Міжнародної конфедерації вільних профспілок (МКВП) м. Міядзікі, Японія, грудень 2004 р. // Бібліотечка голови профспілкового комітету. – 2005. – № 5–6. – Травень – червень. – С. 17–19.
 • 2. Руководящие принципы запрета и роспуска политических партий Европейская комиссия "За демократию через право"// Совет Европы и Россия. – 2001. – № 1. – С. 42–45.
 • 3. Договір між Урядом України і Міжнародним Комітетом Червоного.Хреста (МКЧХ) про відкриття Місії МКЧХ в Україні від 5 грудня 1995 р. (Договір ратифіковано Законом № 1759-IV від 4 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 36. – Ст. 440.
 • 4. Резолюция 36/17 Генеральной Ассамблеи ООН "Каналы связи между Организацией Объединенных Наций и молодежью и молодежными организациями" от 9 ноября 1981 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М.: Междунар. отношения, 1989. – 517 с.
 • 5. Конвенция о защите прав представителей работников на предприятии и возможностях, которые им предоставляются № 135 // Права человека; Сб. междунар. договоров. – Т. 1: Универсальные договоры. Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк; Женева, 1994 г. – 486 с.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >