< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інших короткострокових зобов'язань

До інших короткострокових зобов'язань відносяться нараховані витрати (зобов'язання), одержані аванси, дивіденди до сплати, частина довгострокових зобов'язань, яка повинна бути сплачена впродовж року після дати складання балансу.

У відповідності з принципом нарахування для забезпечення визначення реальної суми прибутку в кінці кожного звітного періоду коригуючими записами нараховують частину витрат і одночасно зобов'язань з їх оплати, які не були зафіксовані в обліку. Прикладами таких витрат і зобов'язань можуть бути відсотки, нараховані в кінці звітного періоду, але ще не сплачені, податки і платежі до сплати, заробітна плата і пов'язані з нею податки до сплати тощо.

Відсотки, згідно з принципом нарахування, є витратами того періоду, у якому використовувались кредитні кошти. Тому в кінці кожного звітного періоду робляться записи для віднесення відсотків до поточного звітного періоду:

Витрати на сплату відсотків Відсотки до сплати

Податок на прибуток, нарахований за поточний та попередні періоди, відображається в обліку як короткострокове зобов'язання. Це зобов'язання відноситься до умовних, оскільки точна сума податку на прибуток буде відома лише в кінці року, а на протязі року підприємства здійснюють авансові платежі. У випадку, якщо авансові сплати податку на прибуток перевищують суму, яка підлягає до сплати згідно остаточного розрахунку, то сума перевищення буде відображена як дебіторська заборгованість з податку на прибуток. На нарахування податку на прибуток в обліку буде зроблено запис:

Витрати з податку на прибуток

Розрахунки з бюджетом (Податок на прибуток до сплати)

Поточні податкові зобов'язання за іншими податками і платежами (податок на майно, податок з продажу, акцизний збір тощо) за звітний і попередні звітні періоди оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства кожної країни, які є діючими на звітну дату.

Одержані аванси виникають, коли надходження грошей випереджає визнання доходу. Гроші можуть надходити в рахунок майбутньої поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Оскільки в даному випадку дохід буде зароблено не раніше наступного облікового періоду, то виникає потреба відобразити наприкінці поточного облікового періоду короткострокове зобов'язання надати товари або послуги у майбутньому.

Наприклад, 1 грудня корпорація "Вірш" отримала авансову оплату за надання транспортних послуг у сумі $8,000 за два місяці (грудень поточного і січень наступного року). В обліку це б/де відображено записом:

Грошові кошти 8,000

Одержані аванси (Аванси від клієнтів) 8,000

Наприкінці звітного періоду (31 грудня) частина отриманого авансу відображається як зароблений дохід записом:

Одержані аванси (Аванси від клієнтів) 4,000

Доходи від надання транспортних послуг 4,000

Інша частина отриманого авансу ($4,000) показується як кредитове сальдо на рахунку "Одержані аванси" і як короткострокове зобов'язання підприємства на кінець року - у балансі.

Дивіденди є частиною чистого прибутку, яка розподіляється між акціонерами. Виплата дивідендів відбувається лише після того, як буде прийнято рішення радою директорів корпорації і оголошено про виплату дивідендів. Саме від дати оголошення дивідендів до їх фактичної сплати вони відображаються в обліку і звітності як короткострокове зобов'язання. Тобто дивіденди до сплати - це сума короткострокової заборгованості корпорації по оголошених, але не сплачених дивідендах.

На дату оголошення дивідендів в обліку буде зроблено запис:

Нерозподілений прибуток Дивіденди до сплати

При виплаті дивідендів робиться запис:

Дивіденди до сплати Грошові кошти

Частина довгострокових зобов'язань, яка повинна бути сплачена впродовж року після дати складання балансу, також відноситься до короткострокової заборгованості. Наприклад, частина заборговане з фінансового лізингу, яка має бути сплачена наступного г року, відображається лід час складання балансу як короткострокова заборгованість.

Наприклад, у корпорації "Крайзер" станом на 31.12.2007 р. рахується загальна заборгованість з фінансової оренди у сумі $524,35'л з якої $85,200 - це сума зменшення заборгованості з фінансової і оренди у 2008 р. У балансі, який буде складено станом на 31.12 .2007 р., частина заборгованості з фінансової оренди у сумі $85/00 буде відображена як короткострокові зобов'язання, а решта 1439,150 ($524,350 - $85,200) - як довгострокові зобов'язання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >