< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування різниці між прибутками та видатками підприємства

Цю таблицю складають для того, щоб прорахувати необхідність у додатковому фінансуванні підприємства, тобто в інвестиціях.

Таблиця має дев'ять рядків:

 • 1. Обсяг продажу, що переноситься з планового бюджету готівки.
 • 2. ПДВ, що визначається згідно з законодавством на весь обсяг наданих послуг.
 • 3. Валові прибутки, що визначаються як різниця між обсягом продажу та ПДВ.
 • 4. Загальні видатки, що визначаються як сума всіх валових витрат і амортизації всіх основних виробничих фондів.
 • 5. Прибуток балансовий - різниця між валовими прибутками і валовими видатками.
 • 6. Податок на прибуток, розраховується за законодавством.
 • 7. Прибуток чистий, визначається як різниця між балансовим прибутком і сумою податку на прибуток.
 • 8. Дивіденди і резервний фонд переносяться з планового балансу готівки.

Планування ключових фінансових показників

Для виявлення фінансового стану підприємства недостатньо тільки звести баланс, спрогнозувати рух готівки, прибутки та видатки фірми. Необхідно обчислити інтегральні фінансові показники діяльності підприємства, якими вважаються три типи показників:

 • o ліквідності;
 • o активності;
 • o прибутковості.

Особливо уважно до цих показників ставляться інвестори, банкіри, а також фірми-партнери.

Показники ліквідності

Ліквідність - це спроможність підприємства віддавати свої короткотермінові кредити.

Розрізняють два основних види показників ліквідності:

 • o загальний коефіцієнт покриття;
 • o коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Загальний коефіцієнт покриття виражає співвідношення між поточними активами фірми та її поточними зобов'язаннями:

ту* пот o і o

де Ка - поточні активи фірми;

тг пот o і o

К пас - поточні пасиви фірми.

Мінімальне співвідношення дорівнює одиниці, в протилежному випадку фірму визнають неплатоспроможною. Оптимальне значення ліквідності становить від 2 до 2,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ілюструє співвідношення між найбільш ліквідною частиною поточних активів (грошей у касі, на банківському рахунку, цінних паперів) і поточними пасивами:

де З - товарно-матеріальні запаси.

Оптимальні значення коефіцієнта абсолютної ліквідності становить перевищують 0,2.

Показники активності (оборотності)

Чітко виокремлюються три показники, які характеризують ступінь використання підприємством своїх ресурсів:

 • 1) оборот основних засобів;
 • 2) оборот рахунків до оплати;
 • 3) оборот товарно-матеріальних запасів.

Показник оборотності основних засобів визначається співвідношенням чистого продажу до вартості основних фондів:

де Пр - чистий продаж фірми; 0(3 - основні засоби фірми.

Оборот рахунків до оплати визначається як співвідношення обсягів продажу в кредит до оплати (дебіторської заборгованості): що вищий показник, то коротший проміжок часу між продажем і надходженням готівки:

де Коро - оборот рахунків до оплати; П" - чистий продаж у кредит.

Показник обороту товарно-матеріальних запасів використовується для вимірювання швидкості проходження виробничого циклу формування туристичного туру чи іншої послуги до моменту продажу цього туру. Цей показник обчислюють за формулою

де ТМЗоб - оборот товарно-матеріальних запасів; С"Род - вартість проданих товарів.

Показники прибутковості

Цими показниками вважаються прибуток балансовий, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність, які ми вже аналізували. Тепер розглянемо показники, які також характеризують фінансову стабільність підприємства.

Коефіцієнт чистого прибутку, що визначається за формулою

де К" - коефіцієнт чистого прибутку; П - чистий прибуток підприємства. Чистий прибуток на вкладені інвестиції

де Каб - оборот на вкладений капітал. Чистий прибуток на власний капітал

де Д - чистий дохід на акціонерний (власний) капітал.

Показники використання фінансового важеля

Ці показники використовуються для визначення спроможності підприємства збільшити свою прибутковість за допомогою кредиту.

Спочатку розглянемо показник заборгованості, що визначається як

Якщо показник заборгованості менший від одиниці, то фірма не може більше брати кредити.

Показник покриття відсотків визначає спроможність підприємства сплачувати відсотки за кредит. Цей показник визначається співвідношенням валових прибутків підприємства до витрат на сплату відсотків:

де ВД - валовий дохід підприємства; В% - витрати на сплату відсотків.

Планування прибутку - найвідповідальніший етап управління господарською діяльністю будь-якої підприємницької структури.

Система планових розрахунків прибутку охоплює визначення джерел його отримання та обґрунтування напрямів використання.

Основним джерелом прибутку в туризмі є виторг від реалізації турпродукту (послуг). Прибуток від реалізації планується різними методами.

Перший метод ґрунтується на використанні двох уже розроблених планів: плану доходів від реалізації турпродукту (послуг) і плану витрат, пов'язаних з його комплектуванням і реалізацією. Для розрахунків цим методом плану прибутку туроператора можна скористатися формулою

де Птоп - планова сума прибутку туроператора від реалізації;

Угш - планова сума виторгу (доходу) від реалізації турпродукту (послуг) туроператора;

Вт - витрати на комплектування та реалізацію планового обсягу турпродукту (послуг).

При плануванні прибутку турагента необхідно враховувати специфіку утворення його доходу і витрат за формулою

де Птаг - планова сума прибутку від реалізації турпродукту та послуг турагента;

КВШ - планова сума комісійної винагороди;

Вт - витрати турагента на просування на ринок і реалізацію турпродукту (послуг).

Другий метод полягає у використанні середнього рівня рентабельності діяльності підприємства, установленого на плановий період. Для розрахунків плану прибутку цим методом використовуються такі формули:

- для туроператора

- для турагента

де Дплч - чистий дохід туроператора на плановий період;

Рвит - плановий рівень рентабельності виторгу туроператора;

КВПЛЧ - чиста комісійна винагорода турагента на плановий період;

Ркв - плановий рівень рентабельності комісійної винагороди турагента.

Плановий рівень рентабельності діяльності туристичних підприємств визначається коригуванням фактичного рівня рентабельності на можливі зміни доходу і витрат.

Третій метод передбачає прямі розрахунки цільового прибутку. Основою такого планування є визначення потреби в прибутку для кожного напряму його використання:

 • 1) інвестування виробничого й соціального розвитку підприємства;
 • 2) виплата доходів і дивідендів власникам капіталу не нижче відсоткової ставки за депозитними внесками;
 • 3) додаткове матеріальне стимулювання працівників;
 • 4) створення фінансових резервів і фондів ризику;
 • 5) сплата податків та інших обов'язкових платежів із прибутку.

Перелічені види потреб формують загальну потребу в чистому прибутку. Для розрахунків оподатковуваного прибутку, що забезпечить одержання планового чистого прибутку, використовується формула

де Пплоп - оподатковувана сума планового цільового прибутку; Ппж - планова сума чистого прибутку; С"од - ставка податку на прибуток, %.

Розрахований таким методом оподатковуваний прибуток є вихідним моментом програмно-цільового методу планування доходу та інших показників господарської діяльності.

Планування прибутку з інших джерелах здійснюється методом прямих розрахунків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >