< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регулятивний капітал банку, його структура, функції

Регулятивний капітал (власні кошти) банку являє собою грошові кошти, внесені засновниками (акціонерами) банку, і кошти, утворені у процесі діяльності банку. Він по суті відображає залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням зобов'язань і є одним з елементів балансу банку. Частка власного капіталу банку в сукупних грошових ресурсах невелика і може становити від 10% до 15%, залежно від тривалості діяльності банку. Це зумовлено тим, що банк у своїй діяльності переважно користується залученими коштами (чужими грошима).

Основним призначенням регулятивного капіталу є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків, які банки беруть на себе в процесі своєї діяльності, та забезпечення захисту вкладів і стабільної діяльності банків.

Регулятивний капітал складається з основного та додаткового капіталу.

Основний капітал (капітал 1-го рівня) включає фактично сплачений і зареєстрований статутний капітал та розкриті резерви, що створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку (резерви, що оприлюднені банком у фінансовій звітності): дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу; емісійні різниці; резервні фонди, що створюються згідно із законами України; загальні резерви, що створюються під иевизначений ризик при проведенні банківських операцій. Ці складові включаються до капіталу першого рівня лише за умови, що вони відповідають таким критеріям:

 • - відрахування до резервів і фондів здійснено з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов'язання;
 • - призначення резервів та фондів і рух коштів за цими резервами повинні окремо розкриватись в опублікованих звітах банку;
 • - фонди повинні бути в розпорядженні банку із метою необмеженого і негайного їх використання для покриття збитків;
 • - будь-яке покриття збитків за рахунок резервів та фондів проводиться лише через рахунок прибутків і збитків.

Загальний розмір основного капіталу визначається з урахуванням обсягу можливих збитків за невиконаними зобов'язаннями контрагентів та зменшується на суму:

 • - недосформованих резервів під можливі збитки за кредитними операціями; операціями з цінними паперами; дебіторською заборгованістю; простроченими понад 30 днів та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями; коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках у банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах;
 • - нематеріальних активів мінус сума зношеності;
 • - капітальних вкладень у нематеріальні активи;
 • - збитків минулих років і збитків минулих років, що очікують затвердження;
 • - збитків поточного року.

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) складається з таких елементів:

 • • резерви під стандартну заборгованість інших банків;
 • • резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями банків;
 • • підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) за результатами звітного фінансового року сума збільшення (за результатами переоцінки) вартості основних засобів, які є власністю банку і належать до нерухомого майна (нежитлові будівлі, приміщення), що забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;
 • • результат поточного року (прибуток), що зменшений на суму доходів, не отриманих понад 30 днів із дати їх нарахування (крім доходів за державними цінними паперами та цінними паперами, емітованими Національним банком);
 • • субординований борг, що враховується до капіталу;
 • • нерозподіленний прибуток минулих років;
 • • прибуток звітного року, що очікує затвердження.

На додатковий капітал накладаються такі обмеження:

 • - загальний обсяг додатковою капіталу не може бути більшим ніж 100% від основного капіталу;
 • - обсяг субординованого капіталу не може перевищувати 50% основного капіталу.

Для визначення розміру регулятивного капіталу банку загальний розмір капіталу 1-го і 2-го рівнів додатково зменшується на:

 • • балансову вартість акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку та в портфелі банку на продаж (зменшену на суму сформованого резерву за пайовими цінними паперами в портфелі банку на продаж);
 • • суму вкладень у капітал асоційованих та дочірних установ, а також вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
 • • балансову вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень);
 • • суму операцій, що здійснені з інсайдерами на сприятливіших за звичайні умовах;
 • • суму коштів, що вкладені в інші банки на умовах субординованого боргу.

Залежно від економічного становища країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та відповідно до змін курсу національної валюти Національний банк України переглядає мінімальний розмір регулятивного капіталу.

За значного підвищення цього нормативу для банків встановлюється перехідний період для нарощення капіталу згідно з розробленими банками програмами капіталізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >