< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Безоплатне одержання автомобілів

Згідно з п. 10 П(С)БО 7 "Основні засоби", початкова вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що присутні при грошовій формі оплати і згадані в п. 8 П(С)БО 7. При цьому виключаються суми непрямих податків (вхідний ПДВ). З іншого боку, безоплатно отримані основні засоби - це додатковий капітал, який відображається на субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". Відображення у фінансовому обліку безоплатного одержання автомобіля наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Відображення у фінансовому обліку безоплатного одержання автомобіля

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Оприбутковано безоплатно отриманий автомобіль за справедливою вартістю 200 000 грн з урахуванням витрат з доставки та пенсійного збору

152

631

207 270

2

Оприбутковано шини та пальне

207, 203

631

850

3

Відображено збільшення додаткового капіталу

631

424

208 120

4

Автомобіль введено в експлуатацію за початковою вартості з урахуванням інших витрат з доставки

105

152

207 270

Внесок авто до статутного капіталу

Первісною вартістю автотранспортного засобу, отриманого як внесок до статутного капіталу підприємства, є справедлива вартість, погоджена із засновниками підприємства, плюс витрати по:

  • 1) сплаті обов'язкових зборів і платежів під час реєстрації (перереєстрації);
  • 2) доставці і страхуванню ризиків під час доставки;
  • 3) доведенню авто до стану, в якому воно стає придатне до використання за призначенням.

Якщо витрати сплачуються відповідно до установчого договору за рахунок засновника, то вони разом з вартістю авто відносяться на збільшення частки засновн6ика та на зменшення його (засновника) заборгованості за внесками до статутного фонду підприємства.

Фінансовий облік господарських операцій, пов'язаних з одержанням автотранспортного засобу як внеску до статутного капіталу, представлений у табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Фінансовий облік господарських операцій, пов'язаних з одержанням автотранспортного засобу як внеску до статутного капіталу

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відповідно до установчого договору отримано легковий автомобіль від засновника як внесок до статутного капіталу

152

46

24 000

2

Вартість доставки включена до первісної вартості автомобіля

152

377

500

3

Нараховано податковий кредит за послугами доставки

641

377

100

4

Включена в первісну вартість сума страхових платежів зі страхування ризиків доставки

152

655

120

5

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311 (372)

300

6

Нараховано податок із власників транспортних засобів

23 (92)

641

50

7

Нараховано пенсійний збір (24000 х 3% : 100)

23 (92)

651

720

8

Введено автомобіль в експлуатацію

105

152

24 920

9

Збільшено статутний капітал підприємства

46

40

24 000

Придбання автотранспорту за бартером

Бартерні операції можуть здійснюватися як подібними, так і неподібними об'єктами. У нашому випадку об'єктами необхідно вважати й автотранспортні засоби, що обмінюються. Розглянемо порядок відображення в бухобліку таких бартерних операцій.

Подібні об'єкти. Згідно п. 12 П(С)БО 7, первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є справедлива вартість переданого об'єкта. Різниця, що виникла між залишковою вартістю переданого об'єкта і його справедливою вартістю, списується на витрати звітного періоду.

Оскільки, відповідно до П(С)БО 7, подібні об'єкти - це об'єкти, що мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість, то при обміні подібними об'єктами не визначається доход, а отже, не визначається і фінансовий результат. Відображення бартерних операцій подібними об'єктами наведено в табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Відображення придбання автомобіля за бартерною операцією подібними об'єктами

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Знято з балансу вантажний автомобіль за первісною вартістю

286

105

28 000,00

2

Передано вантажний автомобіль контрагенту, в т.ч. ПДВ

361

712

33 600,00

3

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

712

641

5600,00

4

Списано балансову (первісну) вартість вантажного автомобіля на витрати

976

286

28 000,00

5

Оприбутковано вантажний автомобіль на заміну

152

631

28 000,00

6

Відображено податковий кредит

641

631

5600,00

7

Відображено залік заборгованостей

631

361

33 600,00

Неподібні об'єкти. Згідно з п. 13 П(С)БО 7, первісна вартість об'єкта основних засобів, придбаного в обмін (чи частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів, збільшеної (зменшеної) на суму коштів чи їхніх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну. При цьому, згідно з П(С)БО 15, сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю запасів, що одержані чи підлягають одержанню підприємством, зменшеної чи збільшеної на суму відповідно переданих чи отриманих засобів та їхніх еквівалентів.

Наприклад, автопідприємство відвантажує торговій фірмі в обмін на автомобіль 7000,00 кг емалі балансовою вартістю по 4 грн за 1 кг на суму 28 000 грн. Замість цього торгова фірма передає автопідприємству автомобіль "ХХХ" в кількості 1 шт. (балансова вартість - 24 000,00 грн). Справедливу вартість виразимо на рівні договірної - 28 000,00 грн без ПДВ. При цьому постачальник (торгове підприємство) здійснює доплату в розмірі 4800,00 грн, у т.ч. ПДВ. Відобразимо цю операцію в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Відображення придбання автомобіля за бартерною

операцією не подібними об'єктами

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Відвантажено емаль (відображена дебіторська заборгованість з одночасним збільшенням валових доходів)

361

712

33 600,00

2

Відображено податкові зобов'язання відносно ПДВ

712

641

5600,00

3

Списано балансову (первісну) вартість відвантаженої емалі на витрати

943

201

28 000,00

4

Списано чистий доход на рахунок фінансових результатів

712

791

28 000,00

5

Списано собівартість реалізації на рахунок фінансових результатів

791

943

28 000,00

6

Оприбутковано автомобіль

152

631

24 000,00

7

Відображено податковий кредит

641

631

4800,00

8

Відображено доплату торговим підприємством

311

361

4000,00

9

Відображено податковий кредит

641

361

800,00

Продовження табл. 2.8

10

Відображено залік заборгованостей

631

361

28 800,00

11

Здійснено попередню оплату сторонньої організації доставки автомобіля

377

311

600,0

12

Відображено суму податкового кредиту

641

644

100,00

13

Здійснено доставку і її вартість включено до первісної вартості автомобіля

152

377

500,00

14

Відображено суму податкового кредиту з вартістю доставки

644

377

100,00

15

Включено в первісну вартість суму страхових платежів по страхуванню ризиків доставки

152

655

120,00

16

Перераховано страховий платіж

655

311

120,00

17

Оплачено вартість реєстрації автомобіля

152

311

300,00

18

Нараховано податок із власників транспортних засобів

23 (92)

641

50,00

19

Нараховано пенсійний збір* (28800 X 3% : 100)

152

651

864,00

20

Перераховано пенсійний збір

651

311

864,00

21

Перераховано у бюджет податок із власників транспортних засобів

641

311

50,00

22

Введено автомобіль в експлуатацію (24000,00 + 500,00 + 120,00 + 300,00 + 864)

105

152

25 784,00

Коментар до табл. 2.8. Оскільки первісна вартість автомобіля в умовах отримання доплати від постачальника визначена в сумі 24 000 (28 000 -- 4000) грн, то така сума збільшена на вартість витрат з придбання (доставка, страховка, реєстрація, пенсійний збір), що в підсумку дає 25784 грн.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >