< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Апостроф

Апостроф (') вживається для позначення на письмі роздільної вимови губних приголосних та р і к (у прізвищах та іменах) перед наступними я, ю, є,ї. Апостроф не входить до алфавіту і на розміщення слів у словниках не впливає.

Апостроф ставиться:

 • а) після б, п, в* м, ф та р перед я, ю, є, ї, наприклад: п'ять, торф яний. здоров я. зв язок, сім 'я, кур єр, подвір я;
 • б) після к у власних назвах типу Лук ян та похідних від них: Лук'яненко, Лук'янчук, ЛуК*янівка
 • в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний перед я, ю, є, ї. наприклад: від "їзд, під їхати, з 'єднати, роз яснити. об 'єднати, трьох ярусний, nie яблука.

В українських словах апостроф не ставиться:

 • а) після губних приголосних б, п, в, їй, ф, коли перед ними стоїть інший приголосний (крім р), який належить до кореня слова: свято, дзвякнути, цвях (за винятком: верб 'я, торф'яний). Якщо попередній приголосний належить до префікса, то апостроф ставиться: зв'язок, розв язка. зв ячити;
 • б) після р у деяких словах: ряд, рясно, буря, крюк, гарячий;
 • в) після префіксів із кінцевим приголосним перед наступним і, е, а, о, у: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

Вправи:

1. Перепишіть слова, поставте замість крапок, де потрібно, апостроф:

хлоп...та, св...то, полум...я, м...ята, бур...як, пір...я, від...ємник, пул...с, цв...ях, відв...язати, солом...яний, реп...яхи, солов...Ї, дерев...яний, кр...ючок, м...ята, дзв...якнути, кав...ярня

2. Перекладіть українською мовою. Истинные хлеборобы говорят, что счастье людское из земли

растет. С первой борозды, проложенной трактором, начинается борьба за хлеб. Сколько человеческого труда требуется, чтобы вырастить хлеб (В. Сухомлинский).

3. Прочитайте слова, поясніть вживання апострофа. Складіть 10 речень з поданими словами (на вибір):

м'яч, м'який, об'їжджати, сором'язливий, м'ята, з'їзд, п'ять, дев'ять, сім'я, п'ятнадцять, подвір'я, в'яз, мавпячий, повітряний, львів'янин, дерев'яний, моряк, довір'я, свято, кам'яний, Лук'ян, морквяний, п'єса, п'єдестал, зоря, міжгір'я, з'явитися, буряк, священний, харків'янин, верхів'я, рядок. Мар'яна, пів'яблука, обов'язок, розпорядок, свяшеник, трав'янистий, слов'яни, р'ясла, з'ясувати, об'єднання

 • 4. Прочитайте тексти. Визначте основну думку.
 • 1. Мова є найбільш живий, найбільш різносторонній і міцний зв'язок, що з'єднує минулі, сучасні і прийдешні покоління народу в одне велике, історично живе ціле. Вона не тільки виражає собою життєвість народу, а й є власне саме це життя. Коли зникає народна мова - народу немає більше! (К. Уманський).
 • 2. Що таке культура мови? Це володіння нормами літературної мови, вміння користуватися всіма її засобами залежно від умов спілкування, мети і змісту мовлення. Глибина мовної культури визначається не глибиною засвоєння норм, а глибиною оволодіння всіма багатствами літературної мови. Висока культура мови неможлива без високої загальної культури: можна навчитися говорити без грубих помилок у вимові, в наголошенні слів, навіть у доборі слів. Але якшо у людини інтелект спить, то у неї бідний словник, штамповані стереотипні фрази, убога уява й примітивне мислення {А. Коваїь).

Правопис префіксів

 • 1. У префіксах роз-, без", завжди пишеться з: безмежний, безкраїй, бездоганний, розмальований, розроблений, розписаний.
 • 2. Перед глухими к, п, т, ф, хзавжди пишеться префікс с-: скласти, створити, спробувати, спресувати, схвалити, сфотографувати.
 • 3. Важливо розрізняти префікси при-, пре-, прі-:
  • а) префікс при- вживається здебільшого в дієсловах із значенням наближення, приєднання, частковості дії, результату дії: прибув, прибіг, приніс, прийшов, прив 'язав, прибудував, приєднав, пригвинтив, приклеїв, приклав;
  • б) префікс пре- пишеться в словах на означення найвищого ступеня ознаки: прегарний, предобрий, премилий, пребідний, превеликий;

префікс пре- можна замінити словом дуже: премудрий - дуже мудрий; превисокий - дуже високий; предобрий - дуже добрий;

 • в) префікс прі- вживається лише в словах: прізвище, прізвисько, прірва.
 • 4. Префікси пред-, перед-, пере- пишуться завжди через е: пред'явити, представник, передмова, передбачення, перекласти, перестрибнути, перечитати, передати.
 • 5. Префікси від-, під-, між- пишуться завжди через і: відзначити, відчинити, віднести, підкинути, підбадьорити, піддати, міжпланетний, міжбрів 'я, міжміський, міжцеховий, міжнародний.

з - 6-954

 • 6. Префікс ви- вживається при дієсловах, які вказують напрям дії зсередини: вибути, виділити, виїхати, вилетіти, винести, вивезти; а також надає дієслову значення завершеності означуваної ним дії: вичитати, вивчити, вигадати, вирішити. Вправи:
 • 1. Поясніть правопис префіксів у наведених словах:

розпитати, розквіт, скинути, сформувати, прибрати, придбати, принести, вибити, викласти, міжгалузевий, міжрайонний, пречудовий, підкласти, перелити, підбігти

2. На місці крапок поставте префікси: ...буття, ...гір'я, ...пліччя, ...континентальний, ...обласний,

...брати, ...звише. ...крите, ...ходити, ...рва, ...копати, ...садибний, ...варити, ...'єднати, ...доріжжя

3. Прочитайте текст. Визначте головну думку. Прокоментуйте правопис префіксів у словах.

... Ще тільки на сході біліє вузенька смужка світанку, а мама вже піклується з хлібом. Готує жерстяні форми, призначені для випікання хліба, відбирає краше листя із свіжої капусти (ох і смачний же хліб, спечений на капустяному листі!). І ось - найвідповідальніший момент: час хліб виробляти. Мама, підв'язана біленькою хустинкою, у чистому свіжому фартушку - місить діжу,* і, виплекані з тіста круглячки, розкладає у форми, змашені олією, решту -на листя з капусти. Тісто у формах підходить, виповнюється.

... Запах печеного хліба наповнює хату й подвір'я, підзолочене сонячним промінням, котиться селом. Неповторний незрівнянний запах хліба; безцінний дар небес і землі: нелегкий виріб невтомних, натруджених працею, маминих рук.

Ось хліб уже спікся. Його повільно витягають з печі дерев'яною лопатою, акуратно, шоб не обдавлювався, розкладають на покутті (найпочесніше місце у сільській хаті), прикривають полотняним рушником. І за декілька хвилин - хліб подають на стіл: високий, білий, пухкий, запашний, гарячий... Відламуємо кусочок за кусочком, пробуємо - і смачнішого нічого у світі немає, ніж домашній мамин хліб, спечений з великою шаною і любов'ю.

Скуштувавши хліб, вклоняємось і кажемо: "Слава Богу, хліб удався!"" (Г. Кацавець).

Пароніми в діловому мовленні

Пароніми -слова, а також фразеологічні одиниці й синтаксичні конструкції, подібні за звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки -ся.

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до неправильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис та вимову потрібного слова.

Порівняймо значення паронімів:

Абонент. Абонемент

Абонент - той, хто користується абонементом. Абонемент - документ про право користування чимось.

Адрес. Адреса.

Адрес - письмове привітання на честь ювілею тощо. Адреса - напис на конверті, бандеролі, поштовому переказі, місце проживання чи перебування особи або місцезнаходження установи.

Адресат. Адресант

Адресат - той, кому пишуть Адресант - той, хто пише

Акціонерний. Акціонерський

Акціонерний - заснований на акціях

Акціонерський - належить або властивий акціонерам

Виборний. Виборчий.

Виборний - вживається, коли йдеться про виборну посаду.

Виборчий- пов'язане з виборами, з місцем, де відбуваються вибори, з правовими нормами виборів. Наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюлетень.

Виключно. Винятково. _

Штатно, тобто л и ш е, т і л ь к и (виключно для стврооїтниш

комерційних банків).

Винятково вживається у значенні дуже, особливо, надзвичайно (товарна біржа має винятково важливе значення).

Вихований. Виховний

Вихований - має моральні принципи і навички. Виховний - стосується виховання

Дипломат. Дипломант. Дипломник.

Дипломат - посадова особа, яка займається дипломатичною діяльністю.

Дипломант - особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

Дипломник - автор дипломної роботи, підготовленої у вищому навчальному закладі чи коледжі.

Дільниця. Ділянка.

Дільниця - це адміністративно-самостійний об'єкт або виробничий вузол на будівництві, підприємстві, залізниці, шахті, а також виборча дільниця.

Дічянка - частина якої-небудь поверхні, земельної площі, галузі, сфера діяльності (садова ділянка, дослідна ділянка).

Додержувати. Додержуватися.

Додержувати, тобто виконувати щось точно, забезпечувати наявність чогось (додержувати слова, порядку).

Додержуватися - бути прихильником якихось думок, певних поглядів, переконань.

Ефектний. Ефективний

Ефектний- показний, виразний Ефективний - результативний

Особистий. Особовий.

Особистий-який належить певній особі, стосується окремої особи, виражає її індивідуальність (особистий підпис, особисте життя).

Особовий - який стосується людини взагалі. Вживається в усталених словосполученнях: особова справа, особовий склад військових з 'єднань, навчальних закіадів.

У російській мові на позначення цих двох понять є лише один відповідник: личньїй.

Покажчик. Показник.

Покажчик - напис, стрілка, довідник. Показник- наочне вираження (у цифрах, графічно), наприклад: економічний показник, показник можливостей.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >