< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти, які здійснюють функції внутрішнього державного фінансового контролю

Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів України є центральним органом державної виконавчої влади, головним органом суб'єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього

державного фінансового контролю, та суб'єктів, які здійснюють внутрішній контроль, підпорядкованих Кабінету Міністрів України.

Правова основа діяльності Міністерства фінансів України складається з Конституції України, Закону України "Про державний фінансовий контроль", інших законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Міністерство фінансів України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України у встановленому законодавством порядку. У міністерстві утворюється Колегія у складі Міністра (Голова Колегії), заступника Міністра за посадою, інших керівних працівників Міністерства. Міністр фінансів подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників Головного управління Державного казначейства України, Головного контрольно-ревізійного управління України.

До основних функцій Міністерства фінансів України у сфері державного фінансового контролю належать:

 • o координація, організація, нагляд і перевірка стану діяльності суб'єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього державного фінансового контролю, та суб'єктів, які здійснюють внутрішній контроль;
 • o участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний рік та на перспективу;
 • o аналіз сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;
 • o у межах своєї компетенції удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;
 • o забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності (за виключенням банківських і кредитних установ);
 • o координація діяльності центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення своєчасного і повного надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів;
 • o контроль відповідності кошторисів центральних та місцевих органів виконавчої влади видаткам, що встановлені у Державному бюджеті України, на утримання цих органів;
 • o контроль за дотриманням вимог, визначених відповідними нормативно-правовими актами, щодо складання звіту про виконання бюджетів усіх рівнів;
 • o контроль у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах виконання кошторисів та руху бюджетних коштів;
 • o контроль за забезпеченням інтересів держави у процесі управління державними корпоративними правами згідно з законодавством;
 • o інші контрольні повноваження, встановлені законодавством.

Державне казначейство України

Державне казначейство України є центральним органом державної виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Воно складається з Центрального апарату Державного казначейства України, Головних управлінь Державного казначейства України в Автономної Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь Державного казначейства у районах, містах і районах у містах з районним поділом.

Державне казначейство України очолює Голова Державного казначейства України, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України. Аналогічно призначаються і звільняються заступники Голови Державного казначейства України. Головні управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державного казначейства України. Управління Державного казначейства України в районах, містах, районах у містах з районним поділом очолюють начальники, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Державного казначейства України за поданням начальників відповідних територіальних управлінь.

Державне казначейство України утримується за рахунок Державного бюджету України в обсягах, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

До основних функцій Державного казначейства України у сфері державного фінансового контролю належать:

 • o забезпечення казначейського обслуговування Державного бюджету України;
 • o забезпечення обліку та складання звітності всіх надходжень Державного бюджету України та кошторисів бюджетних установ;
 • o здійснення попереднього та поточного контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, взятих на облік органами Державного казначейства України;
 • o контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України;
 • o контролювання та припинення необгрунтованого зростання заборгованостей бюджетних установ;
 • o забезпечення складання та зведення звітності щодо виконання Державного бюджету України;
 • o організація та здійснення внутрішнього фінансового контролю.

Контрольні функції інших суб'єктів державного фінансового контролю, які мають специфічні функції внутрішнього фінансового контролю, та суб'єктів, які здійснюють внутрішній (відомчий) контроль, визначаються спеціальними законами.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Дайте характеристику вищого органу державного фінансового контролю України.
 • 2. Назвіть головні органи суб'єктів державного фінансового контролю.
 • 3. Які функції вищого і головних органів державного фінансового контролю?
 • 4. Мета внутрішнього (відомчого) державного фінансового контролю.
 • 5. Дайте характеристика Рахункової палати як вищого органу державного фінансового контролю.
 • 6. Назвіть контрольні повноваження Рахункової палати.
 • 7. Назвіть основні функції Рахункової палати у сфері державного фінансового контролю.
 • 8. Назвіть контрольні повноваження Верховної Ради України у сфері державного зовнішнього фінансового контролю.
 • 9. Назвіть контрольні повноваження Верховної Ради України у сфері державного фінансового контролю, які здійснюються через Комітет з питань бюджету.
 • 10. Дайте характеристику та визначте правову основу Державної контрольно-ревізійної служби України.
 • 11. Назвіть функції Державної контрольно-ревізійної служби України.
 • 12. Дайте характеристику та визначте правову основа Міністерства фінансів України.
 • 13. Назвіть основні функції Міністерства фінансів України у сфері державного фінансового контролю.
 • 14. Дайте характеристику та визначте правову основу Державного казначейства України.
 • 15. Назвіть основні функції Державного казначейства України у сфері державного фінансового контролю.

Рекомендована література за розділом 2

Основна література

 • 1. Проект Закону України "Про державний фінансовий контроль".
 • 2. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. - К.: Українська академія оригінальних ідей. - 2005. - 888 с.

Додаткова література

 • 3. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф.Бутинець та ін., За ред. Ф.Ф. Бу-тинця. - Житормир: ПП "Рута", 2001. - 416 с.
 • 4. Германчук І.Б. Стефанюк, Н.І.Рубан, В.Т.Александров, О.І.Назарчук. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит,- Київ: НВП "АВТ", 2004. - 424 с.
 • 5. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник. - К.: ТОВ "Імекс - ЛТД", 2007. - 304 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >