< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів

Правильне розуміння і практичне застосування МСФЗ в значній мірі можливе завдяки Концептуальній основі складання та подання фінансових звітів. Вона містить розкриття концепцій, на яких базується фінансова звітність загального призначення (рис. 1.3, додаток 2). Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів не є МСФЗ, вона не спростовує жоден з цих стандартів і покладена в основу всіх міжнародних стандартів, що розробляються.

Структура Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів

Рис. 1.3. Структура Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів

Метою Концептуальної основи є надання допомоги:

  • - Раді з МСБО в розробці нових МСФЗ та в перегляді існуючих, в подальшій гармонізації принципів бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних з поданням фінансових звітів. При цьому стратегія цієї роботи спрямована на зменшення кількості альтернативних облікових підходів, дозволених міжнародними стандартами;
  • - національним організаціям, які займаються розробкою власних стандартів;
  • - розробникам фінансових звітів та обліковим працівникам при складанні фінансових звітів з використанням МСФЗ і для розуміння питань, які ще не врегульовані цими стандартами;
  • - аудиторам при підтвердженні достовірності фінансової звітності та її відповідності МСФЗ;
  • - користувачам фінансових звітів при формуванні думки про відповідність інформації фінансової звітності, складеної з використанням МСФЗ;
  • - всім іншим зацікавленим сторонам для розуміння підходів РМСБО до розробки і запровадження МСФЗ.

Таким чином, розуміння і використання положень Концептуальної основи на практиці дає змогу визначати загальні підходи до складання і подання фінансової звітності, а також безпосередньо впливати на правила обліку операцій підприємств та їх господарських засобів, які знаходять відображення у формах фінансових звітів. Використання Концептуальної основи при розробці нових і при перегляді Чинних міжнародних стандартів дасть можливість в майбутньому ці суперечності звести до мінімуму.

. Концептуальна основа Застосовується по відношенню до фінансових звітів загального призначення торговельних, промислових та комерційних підприємств незалежно від форми власності. Ці фінансові звіти мають на меті задовольнити інформаційні потреби широкого кола користувачів цих звітів (інвесторів, працівників, постачальників, кредиторів тощо) для прийняття ними економічних рішень. У фінансових звітах розкривається інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані за звітний період з дотриманням принципу нарахування та безперервності діяльності.

Для того, щоб інформація, що подається у фінансових звітах була корисною для користувачів, вона повинна відповідати якісним характеристикам, основними з яких є зрозумілість, доречність, достовірність та співставимість. Дотримання цих основних якісних характеристик та відповідних МСФЗ при складанні фінансових звітів є гарантією правдивості відображення та подання інформації в цих звітах.

Елементами фінансових звітів, які визначають фінансовий стан підприємства на визначену дату є активи, зобов'язання і власний капітал, а оцінку результатів діяльності за звітний період - доходи та витрати. Визнання елементів фінансових звітів відбувається за умови, коли існує ймовірність надходження або вибуття майбутньої економічної вигоди, пов'язаної з кожним з елементів, а також, кола може бути здійснена достовірна їх оцінка. Визнання елементів фінансових звітів передбачає словесний опис статті та грошову суму, яка включається до підсумків балансу й звіту про прибутки і збитки. Тобто у балансі і звіті про прибутки і збитки відображаються лише статті, які відповідають критеріям визнання.

Оцінка елементів фінансових звітів полягає у визначенні грошових сум, за якими повинні визнаватися і відображатися ці елементи в балансі і звіті про прибутки і збитки. В якості таких видів оцінки передбачається: історична собівартість, поточна собівартість, вартість реалізації (погашення), теперішня вартість.

Серед концепцій капіталу передбачено дві - фінансова і фізична. Згідно з фінансовою концепцією капіталу інвестовані кошти або інвестована купівельна спроможність визначаються як чисті активи або власний капітал підприємства. Фізична концепція капіталу (виробнича потужність) розглядає його як продуктивність підприємства, основану, наприклад, на одиницях продукції за день.

Відповідно, у Концептуальній основі розглядаються дві концепції збереження капіталу: збереження фінансового капіталу і збереження фізичного капіталу. Згідно з концепцією збереження фінансового капіталу прибуток вважається заробленим за умови, коли фінансова (або грошова) сума чистих активів на кінець періоду перевищує їх суму на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду. Згідно з концепцією збереження фізичного капіталу прибуток вважається заробленим за умови, коли фізична виробнича потужність (продуктивність) підприємства чи ресурси для її досягнення на кінець періоду перевищують їх величину на початок періоду після вилучення будь-яких виплат власникам або внесків власників протягом цього періоду.

Таким чином, правильне розуміння і практичне застосування МСФЗ забезпечується безпосередньо самими стандартами, Концептуальною основою складання та подання фінансових звітів, а також тлумаченнями, які видаються до окремих з цих стандартів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >