< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності

Відповідно до розділу ІІІ Закону України "Про банки та банківську діяльність" юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.

Учасниками банку можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, інститути спільного інвестування, об'єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

Статут банку обов'язково має містити таку інформацію про банк:

 • 1) найменування банку (повне та скорочене);
 • 2) його місцезнаходження;
 • 3) організаційно-правову форму;
 • 4) види діяльності, які має намір здійснювати банк;
 • 5) розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;
 • 6) структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;
 • 7) порядок реорганізації та ліквідації банку;
 • 8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;
 • 9) розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;
 • 10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;
 • 11) положення про аудиторську перевірку банку;
 • 12) положення про органи внутрішнього аудиту банку.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність подає НБУ разом із заявою про погодження статуту такі документи:

 • 1) протоколи зборів засновників та установчих зборів, договір про створення банку або рішення про створення державного банку;
 • 2) статут банку;
 • 3) копії документів, визначених НБУ, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку;
 • 4) документи, визначені НБУ, що дають змогу зробити висновок про:
  • - ділову репутацію самого засновника, а для засновника-юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
  • - фінансовий стан засновника-юридичної особи, а також про майновий стан засновника-фізичної особи;
  • - наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу;
 • 5) документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу;
 • 6) відомості про структуру власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та засновника, що набуває істотної участі в ній, відповідно до вимог НБУ;
 • 7) відомості за формою, встановленою НБУ, про асоційованих осіб засновника-фізичної особи;
 • 8) відомості за формою, встановленою НБУ, про юридичних осіб, у яких засновник-фізична особа є керівником та/або контролером;
 • 9) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 • 10) висновок Антимонопольного комітету України;
 • 11) копію платіжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмір якої встановлюється НБУ.

НБУ приймає рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту не пізніше тримісячного строку з дня подання повного пакета документів.

НБУ має право відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту, у разі якщо:

 • 1) подано неповний пакет документів, необхідних для погодження статуту;
 • 2) документи містять недостовірну інформацію;
 • 3) документи не відповідають вимогам законів України чи нормативно-правових актів НБУ;
 • 4) ділова репутація засновника, а для засновника-юридичної особи і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, не відповідає вимогам, встановленим НБУ;
 • 5) фінансовий стан засновника-юридичної особи та/або майновий стан засновника-фізичної особи не відповідають вимогам, встановленим НБУ;
 • 6) засновник не має власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу;
 • 7) структура власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або засновника, що набуває істотної участі, не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим НБУ;
 • 8) не надано документи, що підтверджують наявність сплаченого статутного капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов'язана протягом року з дня державної реєстрації подати НБУ документи для отримання банківської ліцензії.

З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.

Ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій. _

Перелік операцій, що підлягають ліцензуванню, визначається Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для отримання банківської ліцензії подає НБУ разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи:

 • 1) копію свідоцтва про державну реєстрацію;
 • 2) копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи;
 • 3) копії зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (для банку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства);
 • 4) відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;
 • 5) відомості за формою, визначеною НБУ, що дають змогу зробити висновок про:
  • - наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів), у тому числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію;
  • - професійну придатність головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
  • - ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
  • - наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим НБУ;
 • 6) копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;
 • 7) бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами, встановленими НБУ;
 • 8) копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлюється НБУ.

НБУ приймає рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні протягом двох місяців з дня отримання повного пакета документів.

У разі реорганізації банку за результатами процедури тимчасової адміністрації рішення про надання банківської ліцензії приймається НБУ протягом трьох днів з дня отримання повного пакета документів.

НБУ має право відмовити у видачі банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у разі якщо:

 • 1) подано неповний пакет документів, необхідних для видачі банківської ліцензії;
 • 2) документи, подані для видачі банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію;
 • 3) документи, подані для видачі банківської ліцензії, не відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів НБУ;
 • 4) юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, звернулася із заявою про видачу банківської ліцензії після спливу річного терміну з дня її державної реєстрації;
 • 5) професійна придатність та/або ділова репутація хоча б одного з керівників юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або керівника її служби внутрішнього аудиту не відповідають вимогам, встановленим НБУ;
 • 6) як мінімум три особи не призначені членами правління (ради директорів), у тому числі голова правління;
 • 7) відсутні банківське обладнання, комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення, що відповідають вимогам, встановленим НБУ.

НБУ може відкликати банківську ліцензію виключно у таких випадках:

 • 1) якщо було виявлено, що документи, надані для отримання ліцензії, містять недостовірну інформацію;
 • 2) якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;
 • 3) у разі порушення нормативно-правових актів НБУ, що спричинило значну втрату активів і настання неплатоспроможності банку;
 • 4) на підставі висновку тимчасового адміністратора про неможливість приведення банку у правову відповідність з вимогами нормативно-правових актів НБУ;
 • 5) недоцільності виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

НБУ негайно повідомляє банк про відкликання у нього банківської ліцензії. Банк протягом трьох днів з моменту отримання рішення зобов'язаний повернути НБУ свою банківську ліцензію.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >