< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика міжнародних та державних фінансів

"Статистичне вивчення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних фінансів"

Зміст, мета, основні завдання та структура статистики зовнішньоекономічної діяльності

Для ефективного управління зовнішньоекономічними зв'язками та ухвалення економічних і політичних рішень необхідні дані, які комплексно відображають стан та розвиток зовнішньоекономічних зв'язків. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічних зв'язків виявляється у їх значенні для розвитку національної економіки, у вирішенні завдань внутрішньої та зовнішньої політики.

Зовнішньоекономічна діяльність країни — це діяльність господарських суб'єктів — резидентів і нерезидентів цієї країни, яка побудована на взаємовідносинах між ними і здійснюється як на території цієї країни, так і за її межами.

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами, експорт та імпорт послуг, відносини, що виникають між резидентами країни та нерезидентами щодо придбання фінансових вимог і взяття зобов'язань.

Метою статистики зовнішньоекономічних зв'язків є вивчення міжнародного фінансово-економічного і науково-технічного співробітництва за допомогою системи показників, які перебувають у нерозривному взаємозв'язку і єдності і водночас відображають різні сторони зовнішньоекономічної діяльності.

Така система показників може бути подана у вигляді окремих груп, що характеризують:

 • - зовнішню торгівлю, тобто експорт і імпорт товарів і послуг;
 • - міжнародну виробничу кооперацію;
 • - науково-технічне співробітництво й обмін, включаючи операції з торгівлі ліцензіями;
 • - валютно-фінансові, інвестиційні операції;
 • - транспортно-експедиційні операції, іноземний туризм;
 • - митно-тарифні операції;
 • - операції з надання безоплатної допомоги;
 • - підрядні й орендні операції.

Дані статистики зовнішньоекономічної діяльності використовують державні та регіональні органи влади як базу для розроблення програм або моделювання тенденцій розвитку економіки загалом і зовнішньоекономічної сфери зокрема. Користувачами даних статистики зовнішньоекономічної діяльності є також безпосередні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Інформаційна база статистики зовнішньоекономічної діяльності використовується для аналітичних потреб при контролі наповнення бюджету країни, регулюванні міждержавних потоків та ін.

Отже, статистика, досліджуючи зовнішньоекономічні зв'язки, формує базу даних, яка всебічно відображає стан економічних відносин з іншими: країнами. Ця інформація використовується для аналізу явищ та процесів у сфері міждержавних відносин, ухвалення стратегічних рішень.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності повинна забезпечувати виконання таких завдань:

 • - побудова системи показників, які характеризують розміри, динаміку і структуру зовнішньоекономічної діяльності, зокрема міжнародної торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів, а також тенденції валютного ринку;
 • - виявлення і аналіз факторів, що визначають основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності;
 • - проведення порівняльного міжнародного аналізу.

Об'єктом статистики зовнішньоекономічної діяльності є сукупність зовнішніх фінансово-економічних відносин усіх економічних суб'єктів країни.

Предметом статистики зовнішньоекономічної діяльності є розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у сфері зовнішніх економічних стосунків країни, закономірності їх формування, розвитку та взаємозв'язку, а також розроблення методології обчислення показників, що характеризують зовнішньоекономічні зв'язки.

Предметом статистики зовнішньоекономічної діяльності є кількісне відображення явищ і тенденцій у сфері зовнішніх економічних стосунків країни і співвідношень між ними, закономірності їх формування, розвитку та взаємозв'язку, а також розроблення методології обчислення показників, що характеризують зовнішньоекономічні зв'язки.

Статистика зовнішньоекономічної діяльності включає такі основні розділи: статистика зовнішньої торгівлі, статистика платіжного балансу, статистика іноземних інвестицій та статистика обмінних курсів.

Кожен із зазначених розділів статистики зовнішньоекономічної діяльності має свої предмет і завдання дослідження та стосується її специфічних сфер.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >