< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансовий лізинг як форма довгострокового кредиту

Відповідно до Закону України "Про фінансовий лізинг", фінансовий лізинг найбільше відповідає за суттю довгостроковому кредиту в інвестиційну діяльність.

При цьому фінансовому лізингу притаманні такі ознаки, що відрізняють його від інших видів лізингу, а саме:

 • • вибір об'єкта лізингу та його постачальника здійснює сам лізингоодержувач;
 • • виключне право лізиногоодержувача на користування майном упродовж терміну дії лізиногового договору;
 • • господарське ставлення до об'єкта лізингу з боку лізингоодержу-вача як до власності (технічне обслуговування, ремонт, експлуатація, страхування - це витрати лізингоодержувача);
 • • у межах лізингового договору існує такий період, упродовж якого сторони не можуть його розірвати (лізиигодавець мусить компенсувати всі свої витрати та одержати хоча б якийсь прибуток);
 • • можливість придбання лізингоодержувачем майна за залишковою вартістю після закінчення терміну договору.

Фінансовий лізинг вигідний виробникам об'єкта лізингу, тому що це додатковий захід щодо його збуту. Для лізингодавця фінансовий лізинг е добрим і дохідним способом вкладення власних коштів, а для лізингоодержувача – це, практично, довгостроковий кредит на виплат.

Етапи процесу лізингового кредитування

Процес підготовки і реалізації лізингових угод включає такі етапи:

 • • підготовка та обґрунтування лізингової угоди;
 • • юридичне оформлення лізингової угоди (якщо прийнято рішення про її підписання);
 • • моніторинг виконання лізингової угоди.

На першому етапі здійснюється необхідна підготовча робота для укладення юридичних договорів. Це дуже важливий етап, оскільки він обумовлений складним характером багатосторонніх відносин за лізингом, який вимагає детального вивчення всіх умов та особливостей кожної угоди.

Лізингові процедури, що здійснюються на цьому етапі, оформляють у таких документах:

 • • заява про надання лізингових послуг, яку отримує лізиигодавець від майбутнього лізингоодеоржувача;
 • • висновки про платоспроможність лізингоодержувача та ефективність лізингової угоди;
 • • замовлення-наряд, що подає постачальникові лізиигодавець;
 • • заява про надання кредиту для здійснення лізингової угоди, що подає лізингова компанія банкові.

Процес закріплення лізингової угоди у три- і двосторонніх договорах здійснюється на другому етапі. При цьому лізингові процедури оформляють у таких документах:

 • • лізинговий договір;
 • • кредитна угода, що укладається лізинговою компанією з банком про надання кредиту для здійснення лізингових операцій;
 • • договір купівлі-продажу майна, що передається в лізинг;
 • • акт прийняття об'єкта лізингу в експлуатацію;
 • • договір про технічне обслуговування переданого в лізинг майна;
 • • договір про страхування об'єкта лізингу.

На третьому етапі здійснюється експлуатація об'єкта лізингу. Лізингоодержувач забезпечує збереження лізингового майна, утримання його в робочому стані, здійснює лізингові платежі.

Загальна схема організації багатосторонньої лізингової угоди буде такою, як це відображено на рис. 4.9.

Організація лізингового процесу за тристоронної лізингової угоди

Рис. 4.9. Організація лізингового процесу за тристоронної лізингової угоди:

 • 1 - заявка від лізингоодсржувача;
 • 2 - висновок про платоспроможність лізингоодержувача та ефективність його проекту;
 • 3 - замовлення-наряд;
 • 4 - баківський кредит;
 • 5 - договір купівлі-продажу;
 • 6 - акт прийняття устаткування в експлуатацію;
 • 7 - оплата поставки;
 • 8 - лізинговий договір;
 • 9 - договір про страхування предмета лізингу;
 • 10 - договір про технічне обслуговування переданого в лізинг майна;
 • 11 - лізингові платежі;
 • 12 - повернення об'єкта лізингу;
 • 13 - повернення кредиту і виплата процентів.

На третьому етапі лізингові операції відображаються в бухгалтерському обліку та звітності, а після закінчення строку лізингу оформляються відносини щодо подальшого використання устаткування. Крім цього, лізингодавцем здійснюється лізинговий моніторинг.

Привабливість лізингу для банків (у разі, якщо вони є лізинго-давцями):

 • - вкладені активи мають реальне забезпечення;
 • - лізингові операції приносять високий дохід;
 • - поширення сфери впливу банків, підняття їх іміджу. Привабливість лізингу для лізингоодержувачів:
 • - оперативне вирішення виробничих завдань шляхом використання найсучаснішого орендованого майна;
 • - використання податкових і амортизаційних пільг.

Розрахунок і оплата лізингових платежів

Визначення розмірів лізингових платежів має важливе значення для успіху лізингових компаній.

Під лізинговими платежами розуміють виплати лізингодавцеві, які здійснює лізингоодержувач за надане йому право користуватися лізинговим майном.

Лізингові платежі є тим механізмом, за допомогою якого лізингодавець повинен відшкодувати свої фінансові витрати на придбання майна і отримати прибуток.

Розміри, спосіб, форма і періодичність виплат, а також метод визначення загальної суми лізингових платежів встановлюються в лізинговому договорі за взаємною згодою сторін. Порядок здійснення лізингових платежів гнучкіший, аніж за кредитними угодами (лізингоодержувач може розрахувати надходження своїх доходів і разом із лізингодавцем розробити гнучку схему платежів).

Залежно від форм платежів розрізняють:

 • • грошові платежі, коли платіж здійснюється за рахунок грошових коштів;
 • • компенсаційні платежі, коли розрахунки здійснюються або товарами, або наданням зустрічних послуг лізингодавцеві;
 • • мішані платежі, коли поряд із грошовими виплатами здійснюються платежі товарами чи послугами.

Залежно від періодичності лізингові платежі бувають:

 • • щомісячні;
 • • квартальні;
 • • піврічні;
 • • щорічні.

Ураховуючи фінансовий стан і платіжні можливості лізингоодержувача, розрізняють такі способи виплат лізингових платежів: рівними частинами, збільшуваними розмірами, зменшуваними розмірами.

Залежно від методу нарахування розрізняють лізингові платежі з фіксованою загальною сумою. Лізингова плата в цьому разі включає амортизаційні відрахування від вартості об'єкта лізингу, плату за використані кредитні ресурси лізингодавця; суму комісійної винагороди лізингодавцеві та плату за надані лізингоодержувачеві додаткові послуги за угодою. Загальна сума платежів нараховується рівними частинами упродовж усього терміну угоди відповідно до погодженої сторонами періодичності.

Розрахунок загальної суми лізингових платежів у цьому разі можна виконати за формулою:

де ЛП - загальна сума лізингових платежів;

АВ - розмір амортизаційних відрахувань, що належать лізингодавцеві в поточному році;

ПКР - плата за використані кредитні ресурси лізингодавцем для придбання об'єкта лізингу;

ЛМ - лізингова маржа (комісійна винагорода лізингодавцеві);

ДП - плата лізингодавцеві за додаткові послуги лізингоодержувачеві, що передбачені договором лізингу.

Амортизаційні відрахування (АВ) на надане в лізинг майно обчислюються згідно із законодавством України за формулою:

де БВ - балансова вартість майна лізингу;

На - норма амортизаційних відрахувань, у відсотках;

Т - термін дії лізингової угоди.

Плата за використані лізингодавцем кредитні ресурси для придбання майна (ПКР) розраховується за формулою:

де КР – розмір кредитних ресурсів;

Пст – процентна ставка.

де Вп – вартість обладнання на початок року;

Вк – вартість обладнання на кінець року.

Розрахунок лізингової маржі (ЛМ) може здійснюватися за формулою:

де БВ – балансова вартість майна;

Пс.л.м. – процентна ставка лізингової маржі.

Під час розрахунку плати за додаткові послуги (ДП) лізингодавця можна застосувати формулу:

де Вв – витрати на відрядження;

Вюк – витрати на юридичні консультації;

Вр – витрати на рекламу;

Ві – інші витрати.

Розрахунок періодичних лізингових внесків:

а) за щорічних внесків:

де ЛВ - лізинговий періодичний внесок; ЛП - загальні лізингові платежі;

Т – період лізингової угоди;

б) за щоквартальних внесків:

в) за щомісячних внесків:


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >