< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формальна та аналітична перевірка звітності

Проблеми розвитку аудиту та його вдосконалення в Україні зумовлюються впливом багатьох факторів: нещодавнє виникнення аудиту в Україні, недосконалість вітчизняного законодавства; недостатній практичний досвід; відсутність систематизованих перевірених методик аудиторських перевірок і неналежне розуміння функцій і завдань аудитора тощо.

У зв'язку з цим існує багато аспектів аудиторської перевірки, яких аудитори часто не беруть до уваги. Тому положення (стандарти) бухгалтерського обліку покликані максимально роз'яснити особливості ведення обліку і складання звітності українськими підприємствами.

Аудиторська перевірка проводиться у відповідній послідовності. Кожен аудитор самостійно обирає послідовність своїх дій, виходячи з особливостей діяльності клієнта й умов укладеного договору. Після вивчення установчих та інших загальних документів аудитор переходить до вивчення звітності підприємства.

Перевірка фінансової звітності проводиться в такій послідовності:

♦ формальна перевірка;

♦ аналітична перевірка;

♦ перевірка по суті та рахункова перевірка показників звітності.

Формальна перевірка звітності

Формальна перевірка полягає у візуальній перевірці правильності записів усіх реквізитів звітності та виявленні наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявності підписів.

Під час загального огляду звітних форм аудитор звертає увагу на заповнення їх адресної частини. Вид діяльності підприємства (реквізит "Галузь'') повинен відповідати його видам діяльності, передбаченим у Статуті. У разі необхідності ліцензування даного виду діяльності обов'язковою є перевірка наявності у підприємства ліцензії та строку її дії. Слід пам'ятати, що запис у засновницьких документах про те, що підприємство може займатися "...іншими видами діяльності, не забороненими законодавством...", не дає підстав акціонерному товариству, створеному, наприклад, для виробництва промислових товарів, займатися операціями з цінними паперами. Визначення виду діяльності підприємства є важливим критерієм для правильного розмежування доходів і витрат підприємства з основної та іншої діяльності.

Аналітична перевірка звітності

Після проведення формальної перевірки за формою аудитор переходить до аналітичної перевірки показників звітності — їх оцінки за допомогою вивчення вірогідних залежностей між показниками з метою виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою глибинних та наскрізних тестів дає змогу встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності. У першу чергу слід перевірити відповідність указаного в балансі розміру статутного капіталу даним засновницьких документів. Аудитор, вивчаючи звітність, повинен визначити ті ділянки звіту, де аудиторський ризик є найбільшим, тобто можливість шахрайства чи наявність помилок в обліку і звітності для даного клієнта є найвірогіднішими. Залежно від цього аудитор може виділити ті операції та активи, які необхідно перевіряти більш ретельно, і ті, де можна покладатися на інформацію клієнта.

Далі необхідно перевірити зіставлення і взаємозв'язок показників, відображених у різних (формах бухгалтерської звітності, показників, відображених у формах бухгалтерської звітності та зведених регістрах обліку, регістрах обліку та зведених документах.

Загально оцінка фінансового стану підприємства і зміни його фінансових показників зо звітним період

Для загальної характеристики підприємства слід провести фінансовий аналіз його показників, вивчити їх у динаміці, порівняти із середніми показниками в галузі.

Основні показники, які залежно від мети аудиту повинні вивчатися аудитором: показники платоспроможності, фінансової стійкості, автономії, маневреності оборотних засобів, фінансування, кредитоспроможності, ліквідності тощо. З метою проведення такого аналізу рекомендується складання порівняльного аналітичного балансу, до якого входять основні агреговані показники бухгалтерського балансу. Порівняльний аналітичний баланс дає змогу спростити роботу з проведення аналізу основних фінансових показників підприємства.

На прикладі підприємства "Промінь" розглянемо порядок проведення аналізу основних показників підприємства.

Форма № 1 Код за ДКУД 180100)
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 900 1300
первісна вартість 011 1200 2000
знос 012 300 700
Незавершене будівництво 020
Основні засоби:
залишкова вартість 030 3727 6357
первісна вартість 031 5299 8070
знос 032 1572 1713
Довгострокові фінансові інвестиції:
Основні засоби:
залишкова вартість 030 3727 6357
первісна вартість 031 5299 8070
знос 032 1572 1713
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом І 080 4627 7657
ІІ. Оборотні активи
Запаси: 2470 2810
виробничі запаси 100 1245 1538
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 825 972
готова продукція 130 400 300
товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 120 110
первісна вартість 161
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
із бюджетом 170 30 12
за виданими авансами 180
із нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість: 210 180 88
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: 280 700
у національній валюті 230 230 580
в іноземній валюті 240 50 120
Інші оборотні активи 250 130 90
Усього за розділом ІІ 260 3210 3810
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 - -
Баланс 280 7837 11467
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 3422 8332
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 300 350
Нерозділений прибуток (непокритий збиток) 350 180 20
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього разом за розділом І 380 3902 8702
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 570 320
Інше забезпечення 410
Цільове фінансування 420 1030 500
Усього за розділом ІІ 430 1600 820
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470 1000 1000
Усього за розділом ІІІ 480 1000 1000
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 500 200
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 600 500
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 70 20
із бюджетом 550 30 10
із позабюджетних платежів 560 15 5
зі страхування 570 20 10
з оплати праці 580 100 200
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом ІV 620 1335 945
V. Доходи майбутніх періодів. 630 - -
Баланс 640 7837 11467

Таблиця 5.9

Порівняльний аналітичний баланс (тис. грн.)

АКТИВ
1. Необоротні активи 4627 7657 59 67 3030 8 0.65 0.83
2. Оборотні активи, в тому числі: 3210 3810 41 33 600 -8 0.19 0.17
а) запаси; 2470 2810 32 24 340 -8 0.14 0.09
б) векселі одержані; - - - - - - - -
в) дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги), за розрахунками та інша поточна заборгованість; 330 210 4 2 -120 -2 -0.36 -0.03
г) поточні фінансові інвестиції; _ _ _
ґ) грошові кошти та їх еквіваленти; 280 700 3 6 420 3 1.5 0.12
д) інші оборотні активи 130 90 2,0 1.0 -3.0 -1 -0,30 -0,01
3. Витрати майбутніх періодів _ _ _ _
БАЛАНС 7837 11467 100 100 3630 X 0,46 X
ПАСИВ
1. Власний капітал 3902 8702 50 76 4800 26 1.23 1,32
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 1600 820 20 7 -780 13 -0.49 -0.21
3. Довгострокові зобов'язання 1000 1000 13 9 -4
4. Поточні зобов'язання 1335 945 17 8 -390 9 -0.29 -0.11
5. Доходи майбутніх

періодів
- - - - - - - -
БАЛАНС 7837 11467 100 100 3630 X 0,46 х

Отримані в гр. 8 і 9 табл. 5.9 показники структурних змін дають можливість виявити, за рахунок яких джерел змінювались активи підприємства.

Із метою поглибленого аналізу фінансових показників підприємства порівняльні аналітичні таблиці можуть складатися для конкретних показників, наприклад, основних засобів, запасів тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >