< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мета, задачі та структура Міжнародної організації праці

Основні цілі МОП зводяться до захисту інтересів і прав трудящих та їх організацій шляхом регламентації робочого часу, боротьба з безробіттям, забезпечення гарантій заробітної плати за рівну працю, захист трудящих від професійних захворювань і нещасних випадків на виробництві, захист дітей, підлітків і жінок, регламентація питань соціального страхування і соціального забезпечення, організація професійно-технічного навчання трудящих та ін.

Завдання МОП - це досягнення якомога повнішої зайнятості населення, підвищення життєвого рівня, задоволеність роботою, навчання, політика в галузі оплати праці, право на колективні переговори, соціальне забезпечення, охорона праці, захист добробуту дітей і жінок, забезпечення необхідним харчуванням і житлом, надання рівних можливостей для загального І професійного навчання.

Відмінна риса МОП - її трьохрівнева структура, в границях якої здійснюються переговори між урядами, організаціями працюючих і підприємцями. Делегати цих трьох груп представлені й можуть радитися на однакових умовах на всіх рівнях МОП. Прийняття рішень передбачає облік взаємних інтересів і досягнення спільних угод, однак особливою складністю є узгодження різних, а часто й протилежних інтересів .

Структура Міжнародної організації праці є наступною:

Структура Міжнародної організації праці

Рис. 13.1. Структура Міжнародної організації праці

Найвищим органом МОП є Міжнародна (генеральна) конференція праці. Вона скликається щорічно у червні в Женеві. Основне завдання конференції - прийняття міжнародних трудових норм, конвенцій і рекомендацій Конференція затверджує бюджет і програму діяльності МОП на кожне дворіччя. На ній вибирається основний виконавчий орган МОП - Адміністративна рада.

Адміністративна рада скликається тричі на рік у Женеві. Вона здійснює керівництво МОП у проміжках між конференціями, обирає Генерального директора Міжнародного бюро праці, розглядає поточні питання діяльності МОП, готує для конференції пропозиції з програми та бюджету. У межах Адміністративної ради працюють комітети, які готують питання з різних напрямків діяльності МОП для розгляду на Адміністративній раді. У складі Адміністративної ради 56 членів: 28 представників уряду, 14 представників підприємців і 14 представників профспілок.

Міжнародне бюро праці (МБП) - постійний секретаріат МОП, який здійснює всю поточну роботу з виконання рішень конференції та Адміністративної ради. Міжнародне бюро праці діє під керівництвом Генерального директора, який обирається Адміністративною радою на п'ять років із можливістю наступного переобрання. В апараті МБП близько 1900 співробітників більше 110 національностей, що працюють як у самій штаб-квартирі в Женеві, так і в 40 відділеннях МОП у різних регіонах світу. Створено мережу регіональних груп, які складаються з висококваліфікованих спеціалістів МОП. Крім того, за програмами поточної співпраці в різних регіонах світу працює близько 600 польових експертів.

Міжнародний інститут соціально-трудових відносин - самостійна установа, метою якої є сприяння поглибленому вивченню та усвідомленню проблем праці й методів їх вирішення. Центральна тема діяльності інституту-підвищення ролі органів із праці у сприяння економічному та соціальному прогресу.

Міжнародний навчальний центр МОП - найбільший навчальний заклад системи ООН. За його навчальними програмами пройшло підготовку понад 50 тис. осіб із 170 країн. Діяльність центру присвячено розвитку людських ресурсів за принципом: вклад у посилення людського потенціалу є найбільш ефективним засобом досягнення соціального прогресу і зміцнення країн, що розвиваються та переходять до ринкової економіки.

Теми навчальних програм центру визначено спільно з МБП, це - підготовка управлінських кадрів, освіта робітників, трудові відносини, програми сприяння трудящим жінкам, охорона і гігієна праці, соціальне забезпечення та ін.

Міжнародна організація праці виділяє такі напрямки діяльності:

 • - Нормотворча діяльність МОП полягає в розробці та прийнятті міжнародних трудових норм (конвенцій і рекомендацій). Прийняті МОП норми утворюють Міжнародний трудовий кодекс, яким керуються держави в розробці та проведенні національних трудових законодавств. Мета нормотворчої діяльності МОП полягає в постійному пошуку згоди між органами державної влади та основними зацікавленими сторонами - підприємцями і трудящими, у прагненні покращення стану трудящих.
 • - Технічна співпраця має на меті надати своїм членам, як урядам, так і організаціям підприємців і трудящих, сприяння в розробленні національного трудового законодавства, підготовці національних кадрів у соціально-економічній сфері, проведенні різноманітних семінарів і колоквіумів. Фінансується цей напрямок із фондів ПРООН (Програма ООН із розвитку) і частково з поточного бюджету МОП.

Політика активного партнерства потребує посилення ролі урядів і відділень МОП у країнах-членах. Саме з цією метою створено 14 бага-тодисциплінарних консультативних груп: п'ять в Африці, чотири в Америці, три в Азії й Тихоокеанському регіоні, одну для арабських країн та одну для країн Центральної та Східної Європи.

 • - Програмними пріоритетами МОП є широкий спектр питань у сфері соціально-трудових відносин. Основними програмними пріоритетами є:
 • - сприяння зайнятості населення;
 • - структурна перебудова і соціальна справедливість;
 • - рівноправність жінок;
 • - соціальний захист інвалідів;
 • - вдосконалення управління і розвитку підприємств;
 • - покращення умов праці та виробничого середовища;
 • - усунення дитячої праці;
 • - соціальне партнерство і соціальне забезпечення;
 • - галузева діяльність;
 • - багатонаціональні підприємства;
 • - трудящі мігранти;
 • - видавнича діяльність і публікації.
 • - Видавнича діяльність - це дослідження з найважливіших міжнародних трудових і соціальних проблем, нормативно-довідкові видання, збірники з охорони та гігієни праці, матеріали з освіти працівників тощо.

Основними періодичними виданнями є такі:

 • - Міжнародний огляд праці - науковий журнал з економічних і соціальних питань.
 • - Офіційний бюлетень МБП - видання, яке інформує про новини в діяльності МОП і публікує тексти її документів.
 • - Законодавчі акти про працю - збірник національних законів та інших нормативних актів про працю й соціальні відносини.
 • - Праця у світі - щорічна доповідь про тенденції розвитку і політику у сфері праці та соціальних відносин.
 • - Збірник з умов праці - видання, яке інформує про законодавство, колективні договори, програми дій і відповідно трудові нормативні акти, які стосуються регулювання умов праці.
 • - Робоча освіта - журнал на допомогу профспілковим і навчальним закладам.
 • - Щорічник статистики праці та Бюлетень статистики праці.
 • - Збірник документів про світ праці - реферативний інформаційний бюлетень про умови праці й зайнятість.
 • - Трудовий світ - журнал для широкого загалу читачів.

Вся видана література з питань праці зібрана й оброблена бібліотекою МОП, доступ до якої забезпечується комп'ютерною системою інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >