< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління грошовими потоками щодо інвестиційної діяльності підприємства

Фінансова звітність про рух грошових коштів

Рух грошових коштів згідно з фінансовою звітністю дає змогу зробити висновки про підприємство в цілому. Розшифрування змін щодо руху грошових коштів дозволяє отримати таку інформацію:

  • — форма 1 (ф. № 1) показує джерела надходження та рух грошових коштів;
  • — форма 2 (ф. № 2) подає класифікацію її за видами діяльності;
  • — форма 3 (ф. № 3) відображає основні напрямки витрат цих коштів.

Форма № 3 "Рух грошових коштів" складається після того, як сформовані ф. № 1 та ф. № 2, а тому всі дані балансу та фінансові результати відображаються у цій формі. Послідовність заповнення ф. № 3 зумовлюється логікою бухгалтерського обліку, яка поділяє усю діяльність підприємства за такими видами: операційна, інвестиційна та фінансова.

Форма № 3 (додаток Ж) починається з підсумкового показника, яким є прибуток (збиток) від звичайної діяльності (ряд. 010). Дані для цього рядка беруть: з ряд. 170 (ф. № 2) в ряд. 010 (гр. 3); з ряд. 175 (ф. № 2) в ряд. 010 (гр. 4).

Потім необхідно цей підсумковий показник подати як рух грошових коштів, що виникає в результаті операційної діяльності підприємства.

У ф. № 3 підсумкові рядки 170,300, 390, 400 — це виключно суми грошових коштів.

При роботі з грошовим рухом необхідно виконувати такі правила; якщо показник збільшує грошові кошти підприємства, то його значення заносять у гр. 3; якщо показник зменшує грошові кошти підприємства, то його значення заносять у гр. 4.

Найскладніше зрозуміти блок коригувань (ряд. 020—050) за ф. № 3.

Амортизація необоротних активів. Це витрати (зменшують у ф. № 2), але треба зрозуміти, що така амортизація додається в ряд. 010 (гр. 4 е знак "х"). Амортизація від'ємна щодо фінансових результатів підприємства, але вона (амортизація) залишається в повному розпорядженні у підприємства. Амортизація (корегування) береться з ряд. 260 ф. № 2: скільки амортизації було взято з доходу, стільки ж повертається до грошового потоку підприємства.

Корегування (ряд. 020) на: збільшення (зменшення) забезпечення. Це 2 розділ пасиву балансу (різниця між гр. З та 4). Корегування (ряд. 040) на: збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць. Це частка грошового руху від впливу, яка є не в результаті грошових коштів. Це різниця від залишку грошових коштів. У ряд. 040 треба вказувати результат усіх проміжних аналогічних курсових різниць ф. № 2 — річна. Корегування (ряд. 050) на: збиток (прибуток) від неопераційної діяльності. Це "чистка" (очищення) результату (ряд. 010) від результатів, отриманих від інших видів звичайної діяльності, які не є операційними.

Після цього проміжний результат (до ряд. 060) — це показник, який відносять тільки до операційної діяльності. А далі його треба доводити до готовності.

Витрати на сплату процентів (ряд. 060) — це сплачені та отримані проценти і дивіденди, тобто рух грошових коштів від операційної діяльності для фінансової установи. Беруть з ряд. 140 (ф. № 2). Далі ці проценти уже не враховуються в розділі 3 ф. № 3 (рух коштів в результаті фінансової діяльності).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (ряд. 070) — це результат від додавання (віднімання) таких попередніх рядків: ряд. 070 = ряд. 010 + ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050 + ряд. 060. Зменшення (збільшення): оборотних активів (ряд. 080— 090); пасивів (ряд. 100—110). Збільшення пасивів — це зростання грошових коштів; збільшення активів — це зменшення грошових коштів.

Грошові кошти від операційної діяльності (ряд. 120) — результат від операційної (по суті основної) діяльності. Це головне джерело розвитку підприємства і касовий прибуток підприємства до оподаткування та виплати процентів.

Сплачені: проценти (ряд. 130): на момент складання звітності вказуються проценти та податки за попередні періоди; податки на прибуток (ряд. 140), на момент складання звітності вказуються проценти та податки за попередні періоди.

Чистий рух до надзвичайних подій (ряд. 150) — це проміжний результат, в якому немає результату надзвичайних подій.

Рух коштів від надзвичайних подій (ряд. 160) — це, як правило, збитки.

Чистий рух коштів від операційної діяльності (ряд. 170) — це результат від діяльності підприємства.

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності. Основні надходження та витрати грошових коштів підприємства, які є частиною операційної діяльності, визначають "становище" підприємства згідно з ф. № 3. Цей розділ складається з використання непрямих методів*34, а 2-й та 3-й розділи — прямих методів*35. Загальний результат руху грошових коштів у результаті операційної діяльності — основне і найбільше джерело подальшого та перспективного розвитку підприємства.

*34: {Прямий метод безпосередньо дає всі надходження та виплати грошових коштів, їх зіставлення та показує сальдо руху цих коштів за певний період.}

*35: {Непрямий метод – це обрання будь-якого підсумкового показника (як правило, чистого прибутку), який може охарактеризувати рух грошових коштів за період. Чистий прибуток є базою для проведення розрахунків. Звіт щодо непрямого методу примушує думати, але водночас потребує менше часу щодо заповнення звітності. }

Результати за проведення розрахунків прямим та непрямим методами є однаковими.

Операційна діяльність підприємства та заповнення звітності (у цьому разі ф. № 3) підприємства — це окреме питання, яке розглядати не будемо. У табл. 10.2 подано рух грошових коштів у результаті цієї діяльності.

Таблиця 10.2. Операційна (основна) діяльність підприємства

Стаття

Код рядка

За звітний період

Надходження

Витрати

1

2

4

5

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

Ф. № 2, ряд. 170

Ф. № 2, ряд. 175

Корегування на:

— амортизацію необоротних активів

020

Розд. 2 Пасиву Балансу (різниця гр. 4 — гр. 3)

х

— збільшення (зменшення) забезпечення

030

— збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

Результат курсових різниць протягом року

— збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

Це корегування ряд. 010 від результатів, отриманих від інших видів звичайної діяльності, яка не є операційною

Витрати на сплату процентів

060

Ф. № 2 ряд. 140,далі ці відсотки вже не враховуються в розд. 3 Ф.№3

х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

Результат (гр. 4 — гр. 3)


Закінчення табл. 10.2

1

2

4

5

Зменшення (збільшення):

— оборотних активів

080

Оборот за рядками Балансу (ряд. 100—140, 150, 160, 170—220, 260)

— витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення):

— поточних зобов'язань

100

Оборот за рядками Балансу (ряд. 440—470, 510— 610 та 630)

— доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

Ряд. 070 + ряд. 080 + + ряд. 090 + ряд. 100 + + ряд. 110

Сплачені:

— проценти

130

х

Сплачені проценти за попередні роки

— податки на прибуток

140

х

Сплачені податки за попередні роки

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

160

Результат до надзвичайних подій (гр. 8 — гр. 4)

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Результат від надзвичайних подій (гр. 3 — гр. 4)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

Загальний результат (гр. 3 — гр. 4)

Інвестиційна діяльність підприємства. На основі аналізу змін у статтях розділу 1 "Необоротні активи" і статті "Поточні фінансові інвестиції" Балансу підприємства ф. № 1 та ф. № 2 "Звіт про фінансові результати" розглянемо порядок формування показників звітності ф. № 3 (табл. 10.3).

Розділ "Інвестиційна діяльність" заповнюється прямим методом на касовій основі. Розділ умовно можна поділити на три частини: надходження грошових коштів; витрати грошових коштів; надзвичайні події. Є фінансові (портфельні) та реальні інвестиції.

Реалізація: фінансових інвестицій (ряд. 180). Якщо протягом року підприємство продавало цінні папери (акції, облігації, векселя) незалежно від того, хто емітент (за винятком випадку, коли торгівля цінними паперами — основна діяльність); необоротних активів (ряд. 190). Для тих підприємств, якщо основні засоби (03) мають вартісний продаж з ПДВ і наводиться уся їх вартість (03) продажу; майнових комплексів (ряд. 200). Це надходження продажу майнових комплексів. Майновий комплекс — це дочірні підприємства та інші господарюючі одиниці.

Отримані: проценти (ряд. 210); дивіденди (ряд. 220). Це надходження (отримані) виключно відносять до інвестицій і не стосуються процентів (ряд. 060 ф. № 3). Наприклад: ви є держателем процентних цінних паперів (облігацій, векселів); ви є лізингодавачем із фінансового лізингу; ви надали процентну позичку (позику). Ви маєте фінансові інвестиції і отримуєте за ними дивіденди (ряд. 220). Якщо дивіденди нараховані, то в ряд. 220 заносити їх не можна.

З погляду руху грошових коштів:

ряд. 240 - ряд. 270 = ряд. 180 - ряд. 200, 230.

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (ряд. 280) — це різниця гр. З — гр. 4.

Рух коштів від надзвичайних подій (ряд. 290) — це "манна небесна" від будь-якої фінансової установи.

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (ряд. 300) має враховувати вплив надзвичайних подій (ряд. 290).

У табл. 10.3 наведено порядок розрахунків показників щодо інвестиційної діяльності підприємства.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності підприємства (табл. 10,4). Цей розділ заповнюється прямим методом (касовий рух грошових коштів), тобто без нарахувань. Розділ дає змогу відрізнити фінансову від інвестиційної діяльності. Це дозволить визначити те, на що підприємство може розраховувати від фінансової діяльності та які виплати грошових коштів здійснюються в межах цієї діяльності (фінансової).

Надходження власного капіталу (ряд. 310). Грошові кошти щодо надходження власного капіталу можуть з'явитися в результаті: розміщення власних акцій; збільшення власного капіталу підприємства за рахунок внесків грошових коштів.

Отримані позики (ряд. 320). Це тільки ті суми залучених позикових грошових коштів, які використовуються не в операційній (основній) діяльності підприємства.

Таблиця 10.3. Інвестиційна діяльність

Стаття

Код

Рік

Надходження

Витрати

1

2

3

4

Реалізація:

— фінансових інвестицій

180

Продаж цінних паперів (акцій, облігацій, векселів)

х

— необоротних активів

190

Продаж основних засобів

х

— майнових комплексів

200

Продаж майнових комплексів (ДП та інших господарських одиниць)

Отримані:

— проценти

210

Отримані проценти

х

— дивіденди

220

Отримані дивіденди

х

Інші надходження

230

Те, що не в ряд. 210 та 220

х

Придбання:

— фінансових інвестицій

240

х

Придбання фінансових (портфельних) інвестицій

— необоротних активів

250

х

Придбання необоротних активів (ОФ)

— майнових комплексів

260

х

Придбання

майнових

комплексів

Інші платежі

270

х

Те, що не занесено в ряд. 240, 250

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

Різниця гр. 4 — гр. 3

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Результат від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

Різниця надходжень та витрат від фінансової діяльності (гр. 4 — гр. 3)

Інші надходження (ряд. 330). Якщо з будь-якої причини надходження "фінансових" грошових коштів не знайшли відображення в ряд. 310 та 320, то вони заносяться у ряд. 330.

Погашення позик (ряд. 340) — це виплати грошових коштів, які безпосередньо пов'язані з їх находженням, які були занесені в ряд. 320.

Виплачені дивіденди (ряд. 360) — це сплачені дивіденди грошовими коштами, які (дивіденди) стосуються тільки певного підприємства. Ці дивіденди — частина раніше отриманого чистого прибутку певним підприємством, і їх необхідно сплачувати акціонерам цього підприємства.

Інші платежі (ряд. 360) — це виплати грошових коштів: розрахунки з основної суми заборгованості з фінансового лізингу (ряд. 450 ф. № 1 Балансу); викуп власних акцій (ряд. 370 ф. № 1 Балансу); виплати частки учасникам, які бажають забрати її та ін.

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (ряд. 370) — це різниця гр. 4 — гр. 3.

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (ряд. 390) — це різниця гр. 4 — гр. 3.

Залежно від результатів руху коштів від операційної діяльності (табл. 10.2), від інвестиційної діяльності (табл. 10.3), від фінансової діяльності (табл. 10.4) відображаються в ряд. 400 ф. № 3 "Звіт про рух грошових коштів".

Залишок коштів на кінець періоду (ряд. 430). Підсумок — це залишок коштів на початок року (ряд. 410) + рух грошових коштів зарік (ряд. 400) + поправки курсових різниць на кінець року (ряд. 420) = залишок коштів на кінець року (ряд. 430).

Перевірка: ряд. 400 + ряд. 410 = (гр. 4 - гр. 3) ряд 230, 240 балансу.

У табл. 10.4. наведено порядок розрахунків показників щодо фінансової діяльності підприємства.

Таблиця 10.4. Фінансова діяльність

Стаття

Код

Рік

Надходження

Витрати

1

2

3

4

Надходження власного капіталу (ВК)

310

Розміщення власних акцій та збільшення ВК за рахунок внесків грошових коштів

х

Отримані позики

320

Залучені банківські кредити не для операційної (основної) діяльності

х

Інші надходження

330

Що не можна записати в ряд. 310 та 320

х

Погашення позик

340

х

Виплати грошових коштів, які безпосередньо пов'язані з надходженням (ряд. 320)

Виплачені дивіденди

350

х

Виплачені дивіденди цього підприємства

Інші платежі

360

х

Виплати грошових коштів з фінансового лізингу (ряд. 450 ф. № 1); власний акцій ряд. 370 ф. №1); виплати (повернення) частки учасників певного підприємства

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

Різниця гр. 4 — гр. 3


Закінчення табл. 10.4

1

2

3

4

Рух коштів від

надзвичайних

подій

380

Результати від надзвичайних подій

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

Різниця надходжень та витрат від фінансової діяльності

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >