< Попер   ЗМІСТ

Порядок використання резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за безнадійною кредитною заборгованістю банку.

Безнадійною визнається заборгованість за кредитом, яка відповідає таким вимогам:

  • - заборгованість за зобов'язаннями, за якою минув строк позовної давності;
  • - заборгованість, яка не була погашена внаслідок недостатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної банкрутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної особи, що ліквідується;
  • - заборгованість, яка не була погашена внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення заборгованості за кредитом, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості;
  • - заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
  • - прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі, заборгованість за зобов'язаннями, за якою минув строк позовної давності, та ін.

Рішення про визнання заборгованості за кредитом без надійною приймається відповідним кредитним органом банку на підставі висновків, наданих кредитним відділом за погодженням з іншими профільними підрозділами. Висновки мають містити інформацію про результати претензійно-позовної роботи з позичальником, суми отриманих грошових коштів від реалізації застави та суми непогашеної заборгованості за кредитом, а також мають бути зазначені всі об'єктивні причини, які свідчать про неможливість будь-якими доступними засобами погасити заборгованість за кредитом.

Рішення про списання безнадійної заборгованості за кредитом за рахунок резерву під нестандартну заборгованість приймається правлінням банку. Порядок відшкодування безнадійної кредитної заборгованості банку за рахунок резерву під нестандартну заборгованість регламентується ст. 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Банк має право списати безнадійну заборгованість за кредитом за рахунок резерву під нестандартну заборгованість у разі:

  • а) звернення до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з боржника або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;
  • б) вчинення нотаріусом за поданням банку виконавчого напису про стягнення заборгованості з боржника або заставленого майна.

Якщо банк не звертається до суду щодо примусового стягнення безнадійної заборгованості з боржника до закінчення строків позовної давності, то така заборгованість не підлягає відшкодуванню за рахунок резерву під нестандартну заборгованість.

Якщо банк надає кредит позичальнику, проти якого порушено справу про банкрутство до моменту укладання кредитної угоди, і інформація була оприлюднена (за винятком випадків надання кредитів у межах процедури санації боржника під заставу його корпоративних прав), то безнадійна заборгованість за кредитом погашається за рахунок власних коштів банку.

Заборгованість, забезпечена заставою, погашається у порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу".

Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок резерву під нестандартну заборгованість частину заборгованості, що залишилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних банком від продажу заставленого майна, та за умови, що інші юридичні дії щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не привели до повного покриття заборгованості. Продаж майна, переданого у заставу, здійснюється лише через аукціони.

Прострочена заборгованість підприємств, установ і організацій, на майно яких не може бути звернено стягнення (або тих, що не підлягають приватизації) згідно із законодавством України, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість у разі, якщо протягом 30 календарних днів з моменту її виникнення зазначена заборгованість не була відшкодована коштами Державного бюджету України чи відповідних місцевих бюджетів або компенсована в будь-який інший спосіб.

Безнадійна заборгованість за угодами, що передбачають виставлення векселя на користь банку як забезпечення заборгованості за кредитом, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови, що опротестований у неплатежі вексель залишається непогашеним протягом 30 календарних днів з моменту його опротестування, а векселеотримувач порушив справу про банкрутство векселедавця у суді.

Безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності боржника погасити заборгованість у зв'язку з дією обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажору), відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови наявності одного з таких документів:

  • - підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України або підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;
  • - рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які спричинили втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, які перевищують 30 % від середнього врожаю за попередні п'ять календарних років.

Прострочена заборгованість фізичних осіб, визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за умови, якщо рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими було прийнято пізніше від дати укладання кредитної угоди.

Прострочена заборгованість за договорами, визнаними у судовому порядку повністю або частково недійсними з вини позичальника, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість у разі, якщо позичальник не погашає заборгованості за такими договорами протягом 30 календарних днів з дня ухвалення судом рішення про визнання їх повністю або частково недійсними.

Прострочена заборгованість фізичних осіб, стосовно яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість у разі, якщо протягом 180 календарних днів з дня оголошення розшуку місцеперебування такої фізичної особи не встановлено.

Прострочена заборгованість юридичних осіб, стосовно керівників яких оголошено розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість у разі, якщо протягом 180 календарних днів з дня оголошення розшуку місцеперебування цих осіб не встановлено.

Банки зобов'язані продовжувати претензійну роботу з клієнтами щодо повернення ними боргу, списаного за рахунок резерву під нестандартну заборгованість за кредитом, протягом усього строку позовної давності.

 
< Попер   ЗМІСТ