< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАУКУ

Основні поняття та терміни

Видатки на економічну діяльність, форми фінансування видатків, інвестиції, дотації, бюджетні кредити, економічна класифікація видатків, бюджетні програми, паспорт бюджетної програми, розпорядники бюджетних коштів, наукові заклади, фундаментальні наукові розробки, прикладні наукові розробки, фінансування науки.

Видатки на економічну діяльність і форми їх фінансування

Реалізацію економічної функції держави забезпечують видатки на економічну діяльність та науку. Бюджетні видатки мають спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідного ринкового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей економіки (зокрема енергетичної, вугільної, нафтогазової галузей, сільського господарства, житлово-комунального господарства, транспортного комплексу, оборонної промисловості), розвиток наукомістких інноваційних технологій, модернізацію інфраструктури тощо.

Необхідність державної підтримки розвитку економіки також зумовлена наявністю нерентабельних або малорентабельних галузей, які є стратегічно важливими для країни.

Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Національної академії наук України, науково-дослідними установами.

Видатки бюджету на економічну діяльність охоплюють державні капітальні вкладення, бюджетні кредити підприємствам, державні субсидії й дотації, операційні витрати (на виробничу інфраструктуру, геологорозвідувальні роботи, роботи щодо землевпорядкування тощо). Вони спрямовуються в галузі економічного комплексу. При цьому видаткам бюджету відводиться допоміжна і регулятивна роль у системі фінансового забезпечення економіки.

Видатки бюджету на економічну діяльність розрізняють за функціональною їх класифікацією, за галузевими особливостями та за цільовим призначенням.

Функціональна класифікація видатків з економічної діяльності держави передбачає поділ видатків на:

 • o загальну економічну, торговельну та трудову діяльність;
 • o регулювання трудових відносин;
 • o сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство;
 • o паливно-енергетичний комплекс;
 • o іншу промисловість та будівництво;
 • o промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин;
 • o транспорт;
 • o зв' язок, телекомунікації та інформатику;
 • o інші галузі економіки та види економічної діяльності;
 • o дослідження і розробки в галузях економіки.

Видатки бюджетів за галузевими особливостями поділяються відповідно до відомчої класифікації та галузевої структури економіки.

За цільовим призначенням видатки на економічний розвиток поділяються відповідно до економічної класифікації видатків.

Видатки державного бюджету на економічну діяльність у 2010 р. становили 36 030 млн грн (табл. 9.1), порівняно з 2009 р. вони зросли на 8,2 %, або на 2735,6 млн грн. Найбільшою в загальних видатках на економічну діяльність є частка видатків на транспорт - 35,0 %, на паливно-енергетичний комплекс припадає 33,4 %, на сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство - 20,0 % видатків.

Видатки бюджету на загальну економічну, торговельну та трудову діяльність спрямовуються на керівництво та управління у сфері технічного регулювання, регуляторної політики та підприємництва, державного майна, конкурентної політики, фондового ринку, експортного контролю, забезпечення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, державну підтримку реалізації інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки, а також заходів, пов' язаних з охороною інтелектуальної власності, проведенням приватизації державного майна, створенням системи моніторингу фондового ринку, регулюванням трудових відносин.

Видатки на сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство спрямовуються на ведення лісового та мисливського господарства; керівництво та управління у сфері лісового господарства; охорону та захист лісів у лісовому фонді; керівництво та управління у сфері земельних ресурсів, ветеринарної медицини, водного господарства тощо.

Таблиця 9.1

ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ У 2006-2010 рр., млн грн*

Найменування

2006

2007

2008

2009

2010

Усього видатків

20425,7

29748,8

38693,0

33294,3

36030

У тому числі на:

загальну економічну, торговельну та трудову діяльність

445,9

526,3

682,1

561,6

618,6

паливно-енергетичний комплекс

5039,7

7173,6

15386,3

11932,6

12024,4

транспорт

6676,0

11536,2

10461,7

11627,8

12608,4

зв'язок, телекомунікації та інформатику

56,0

86,9

100,0

123,8

102,5

дослідження і розробки в галузях економіки

709,2

1009,4

1326,5

1066,2

1179,3

проведення іншої економічної діяльності

37,1

70,1

76,0

7,1

92,2

сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

6635,6

7963,5

9494,7

6185,0

7208,3

іншу промисловість та будівництво

573,7

1092,5

695,4

671,8

715,2

інші галузі економіки

252,3

290,3

470,3

1118,5

1481,0

Видатки на паливно-енергетичний комплекс використовуються на фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів; державну підтримку вугледобувних підприємств, керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів; керівництво й управління у сфері регулювання електроенергетики.

Видатки на розвиток транспорту використовуються на загальне керівництво та управління у сфері транспорту; підтримку експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів; забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України; придбання повітряних суден; дорожнє господарство тощо.

Видатки бюджету на зв'язок, телекомунікації та інформатику спрямовуються на керівництво й управління у сфері зв'язку, регулювання зв' язку, розвиток цифрового радіомовлення та використовуються на відшкодування витрат державних підприємств зв' язку, на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань, доставку спеціальної службової кореспонденції органам державної влади тощо.

Видатки бюджету на дослідження і розробки в галузях економіки спрямовуються на прикладні наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері паливно-енергетичного комплексу, у вугледобувній та в інших галузях промисловості тощо.

Фінансування видатків бюджету на економічну діяльність здійснюються в різних формах залежно від умов і фінансового стану суб'єктів господарювання. Розрізняють такі форми фінансування:

 • - капіталовкладення (інвестиції);
 • - фінансування національних, державних і міжнародних науково-технічних програм;
 • - поставки продукції для державних потреб;
 • - операційні витрати;
 • - кредити й дотації.

Фінансування капіталовкладень може здійснюватися за такими напрямами:

 • - у відомчому розрізі;
 • - згідно з інвестиційними проектами.

Галузевий (відомчий) підхід полягає в тому, що загальна сума виділених бюджетом капіталовкладень направляється міністерствам і відомствам, які, у свою чергу, розподіляють цю суму між підприємствами й організаціями. Цей підхід є основним в Україні.

Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визначається двома чинниками:

 • - можливостями бюджету;
 • - наявністю необхідних та ефективних інвестиційних проектів. Інвестиційна програма (проект) - комплекс заходів, визначених

на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництва, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи через надання державних та/або місцевих гарантій.

Вартість інвестиційних проектів визначається в їх кошторисах. Виділення бюджетних асигнувань на капіталовкладення при фінансуванні інвестиційних проектів здійснюється на конкурсній основі у такий спосіб:

 • 1. На підставі визначених критеріїв (термін окупності, рентабельність, мінімальність ризиків та економічна ефективність, соціальна значимість проекту) здійснюється конкурсний відбір проектів.
 • 2. Проводиться тендер (конкурс) серед виконавців того чи іншого проекту.

В основі механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби в забезпеченні певних темпів економічного зростання (приріст ВВП), ураховуються законодавчо встановлені вимоги пріоритетності розвитку окремих сфер національної економіки - розвиток і модернізація паливно-енергетичного комплексу, створення власної бази енергоносіїв, упровадження енергоощадних технологій, розвиток галузей із використанням інноваційних проектів.

Бюджетні інвестиції направляються на створення або придбання активів довгострокового користування з метою отримання певного ефекту в перспективі. Бюджетні інвестиції сприяють стабілізації економіки і забезпечують використання інвестиційних ресурсів відповідно до потреб її структурної перебудови.

Державне інвестування здійснюється за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, позабюджетних фондів та позикових коштів (табл. 9.2). За рахунок коштів державного бюджету виконуються державні програми підтримки регіонального розвитку й пріоритетних галузей економіки; державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікації та інформатики; державні інвестиційні програми.

За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюються видатки, спрямовані на підтримку комунальної власності й фінансування інвестиційних проектів місцевого значення, зокрема місцевих програм житлово-комунального господарства й благоустрою населених пунктів; фінансування будівництва, реконструкції, ремонту й утримання доріг місцевого значення тощо.

Фінансування національних, державних і міждержавних програм здійснюється на основі вивчення й аналізу бюджетних запитів розпорядників бюджетних коштів різних рівнів щодо фінансового забезпечення реалізації окремих заходів зазначених програм у плановому періоді й на перспективу.

Таблиця 9.2

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ У 2006-2010 рр. ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ * (у фактичних цінах), млн грн

Інвестиції

2006

2007

2008

2009

2010**

Усього

125254

188486

233081

151777

150667

У тому числі за рахунок:

коштів державного бюджету

6846

10458

11576

6687

9479

коштів місцевих бюджетів

5446

7324

9918

4161

4357

власних коштів підприємств та організацій

72337

106520

132138

96019

83997

кредитів банків та інших позик

19406

31182

40451

21581

20611

коштів іноземних інвесторів

4583

6660

7591

6859

3429

коштів населення на будівництво власних квартир

7019

9879

9495

4792

4653

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

5110

8549

11589

5502

16176

інших джерел фінансування

4507

7914

10323

6176

7965

Важливим напрямом бюджетних видатків є фінансування поставок продукції для державних потреб. Така продукція потрібна органам державної влади різного рівня для розв' язання соціально-економічних проблем розвитку, підтримки охорони та безпеки держави, створення та підтримки на належному рівні державних матеріальних резервів, забезпечення функціонування органів влади, підтримки правопорядку, судової влади тощо. Обсяг видатків на фінансування поставок продукції для державних потреб здійснюється через державне замовлення.

Операційні витрати, що являють собою видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури, включають:

 • - фінансування геологорозвідувальних робіт;
 • - фінансування лісового і водного господарства;
 • - землевпорядкувальні роботи;
 • - заходи з боротьби зі шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями;
 • - утримання насіннєвих станцій і племінних господарств.

Фінансування геологорозвідувальних робіт проводиться за рахунок коштів бюджету та коштів підприємств. З бюджету фінансуються роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин, за рахунок коштів підприємств видобувної промисловості - роботи в межах існуючих родовищ.

Видатки на фінансування геологорозвідувальних робіт забезпечуються спеціальним компенсаційним доходом - платою за користування надрами, які вносять до бюджету підприємства видобувної промисловості. Обсяги фінансування і суми надходжень плати між собою врівноважені, але не збалансовані. Щороку існують незначні відхилення між цими показниками. Залишок плати використовується в поточному році на фінансування інших видатків. Якщо їх недостатньо, то ці видатки перекриваються іншими доходами бюджету. Вартість геологорозвідувальних робіт визначається на підставі спеціальних кошторисів, які розраховуються виходячи з обсягів цих робіт та існуючих розцінок.

Утримання лісового і водного господарства віднесене на видатки державного бюджету у зв' язку з тим, що на даний час ці ресурси мають загальнодержавне значення. У бюджеті існують цільові доходи, пов' язані з фінансуванням зазначених витрат, - збір за спеціальне використання води і лісових ресурсів. Проте, на відміну від геологорозвідувальних робіт, доходи і видатки за цими напрямами не врівноважені - видатки набагато вищі.

Землевпорядкувальні роботи включають заходи з підвищення і відновлення родючості ґрунтів (наприклад, протиерозійні заходи, тобто боротьба з вітряною і водною ерозією ґрунтів).

Заходи з боротьби зі шкідниками рослин та хворобами тварин, протиепідемічні заходи в цілому фінансуються з бюджету в тому разі, коли вони охоплюють певний регіон, а поточні витрати - безпосередньо тим чи іншим господарством. Виділення коштів бюджету здійснюється на підставі кошторисів. У такому самому порядку, тобто на кошторисній основі, фінансуються насіннєві станції і племінні господарства, які забезпечують потреби відповідного регіону.

Державна дотація - це виділення з бюджету коштів на покриття збитків суб' єктів господарювання в тому разі, коли збитковість визначається певною фінансовою політикою у сфері ціноутворення. Вона може надаватися в сумі, що повністю відшкодовує збитки чи покриває їх частково. Обсяг дотацій установлюється як різниця між витратами й доходами підприємств. Виділення коштів може проводитися на підставі планових чи фактичних розрахунків.

Бюджетні кредити надаються підприємствам державного сектору на тимчасові потреби в разі фінансових ускладнень (табл. 9.3). Вони можуть бути безпроцентні або з невисокою процентною ставкою. Кредитування підприємств і організацій здійснюється через уповноважені банки, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України за погодженням із Національним банком України. Надання підтримки не поширюється на підприємства, яким згідно з планом економічного і соціального розвитку і Державним бюджетом України на відповідний рік передбачено асигнування на фінансування капітальних вкладень, заходів, пов' язаних із конверсією, тощо.

Таблиця 9.3

ПОВЕРНЕННЯ І НАДАННЯ КРЕДИТІВ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2006-2010 рр., млн грн*

Галузь економічної діяльності

2006

2007

2008

2009

2010

Економічна діяльність, усього

133,2

1294,6

2479,1

2651,1

1211,4

У тому числі:

сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

-145,8

464,7

2319,1

-15,0

-174,1

паливно-енергетичний комплекс

3,7

12,8

-37,3

78,1

-101,5

інші галузі економіки

0

655,1

-27,0

-31,0

-151,5

інша економічна діяльність

61,9

-181,1

-246,8

893,9

100,6

транспорт

213,4

343,0

471,0

1465,0

1538,3

Форми фінансової підтримки галузей економіки та окремих підприємницьких структур постійно розвиваються. Фінансова підтримка державних та інших підприємств, у майні яких частка державної власності перевищує 50 %, здійснюється з бюджетних асигнувань, як правило, на поворотній основі при затверджені проектів використання коштів, що надаватимуться як державна підтримка, під бізнес-плани й проекти санації цих підприємств.

Фінансову підтримку у вигляді бюджетної позики надає Міністерство фінансів України на договірній основі. Умовами договору мають передбачатися зобов'язання сторін стосовно обсягів, строків надання позики, її цільового використання, заходи щодо забезпечення її своєчасного повернення, відповідальність сторін за порушення умов договору, а також розміри і порядок сплати процентів за використання бюджетних позик.

До форм надання фінансової підтримки галузям економіки і підприємствам належать:

 • - надання відстрочок і розстрочок зі сплати податків і обов' язкових платежів до бюджету;
 • - списання і реструктуризація податкової заборгованості;
 • - звільнення від податків галузей економіки або окремих підприємств, використання спеціальних режимів оподаткування.

Наприклад, державна підтримка реалізації інвестиційних проектів надається у таких формах:

 • - поворотного (пільгові кредити) та безповоротного (бюджетного фінансування, співфінансування інвестиційних проектів, здешевлення кредитів) фінансування;
 • - державних гарантій;
 • - сприяння залученню приватних інвестицій.

З метою розширення ефективності залучення приватних інвестицій слід запроваджувати визнані світовою практикою форми державно-приватного партнерства.

Фінансова підтримка підприємств із бюджету надається з метою запобігання банкрутства, відновлення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їхньої ефективної господарської діяльності й підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >