< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Узагальнені показники інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу підприємств

Описані у попередньому підрозділі джерела та типи даних про інноваційну діяльність підприємств забезпечують можливість комплексної оцінки та аналізу такої діяльності за схемою зображеною нарис. 8.11. Запропонована схема дає змогу реалізувати комплексний підхід до вивчення інноваційної діяльності, оскільки розглядає її як складну систему, основними структурними елементами якої є Інноваційний потенціал підприємства - Інновації (як результат реалізації потенціалу) - Ефективність інновацій.

Основними узагальненими показниками, які розраховують і публікують органи державної статистики про інноваційну діяльність сукупності підприємств, є:

 • - частка підприємств, що займалися інноваціями,
 • - частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової,
 • - частка підприємств, що впроваджували інновації;
 • - кількість впроваджених нових технологічних процесів;
 • - кількість впроваджених маловідходних та ресурсоощадних процесів;
 • - кількість найменувань освоєних інноваційних видів продукції;
 • - кількість найменувань освоєних нових видів техніки;
 • - загальна сума витрат на інновації, у тому числі за джерелами фінансування (за рахунок власних коштів; державного бюджету; коштів іноземних інвесторів, інших джерел) та напрямами:
  • o дослідження і розробки (в тому числі внутрішні і зовнішні);
  • o придбання нових технологій;
  • o підготовка виробництва для впровадження інновацій;
 • - придбання машин та обладнання, пов'язаних з упровадженням інновацій;
 • o інші витрати.

Більш детальний перелік видів, витрат і результатів інноваційної діяльності підприємств органи державної статистики щорічно публікують у тематичних збірниках про інноваційну та науково-технічну діяльність підприємств в Україні та її регіонах. У табл. 8.7-8.9 наведені основні результати державних статистичних спостережень за інноваційною діяльністю промислових підприємств в Україні за 2000-2010 рр.

Таблиця 8.7. Інноваційна активність промислових підприємств України

Інноваційна активність промислових підприємств України

 • 2 До 2007 року придбання нових технологій.
 • 33 2007 року показник віднесено до Інших витрат.
 • 4До 2007 року придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій Схема комплексної оцінки та аналізу інноваційного потенціалу підприємств та його реалізації

Рис. 8.11. Схема комплексної оцінки та аналізу інноваційного потенціалу підприємств та його реалізації

Таблиця 8.8. Обсяг фінансування інноваційної діяльності з різних джерел в промисловості України

Рік

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

державного бюджету

іноземних інвесторів

інші джерела

млн. грн

2000

1757,1

1399,3

7,7

133,1

217,0

2001

1971,4

1654,0

55,8

58,5

203,1

2002

3013,8

2141,8

45,5

264,1

562,4

2003

3059,8

2148,4

93,0

130,0

688,4

2004

4534,6

3501,5

63,4

112,4

857,3

2005

5751,6

5045,4

28,1

157,9

520,2

2006

6160,0

5211,4

114,4

176,2

658,0

2007

10850,9

7999,6

144,8

321,8

2384,7

2008

11994,2

7264,0

336,9

115,4

4277,9

2009

7949,9

5169,4

127,0

1512,9

1140,6

2010

8045,5

4775,2

87,0

2411,4 771,9

Незважаючи на зростання динаміки кількості впроваджених нових технологічних процесів, частка вітчизняних промислових підприємств, які впроваджували інновації протягом 2006-2010 рр., практично залишалася сталою. Суттєво зменшилася за 2007-2010 рр. загальна сума витрат підприємств на дослідження та розробки інноваційної продукції. Така динаміка слугує індикатором при оцінці конкурентоспроможності вітчизняного виробництва і потребує розробки та реалізації на різних рівнях активної політики стимулювання науково-технічних робіт, спрямованих на розробку інновацій та їх упровадження у виробництво.

Таблиця 8.9. Упровадження інновацій на промислових підприємствах України

Рік

Частка підприємств, що впроваджували інновації, %

Упроваджено нових технологічних процесів

У т.ч. маловідходні, ресурсоощадні

Освоєно виробництво Інноваційних видів продукції, найменувань

3 них нові види техніки

Частка реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

14,8

1403

430

15323

631

-

2001

14,3

1421

469

19484

610

6,8

2002

14,6

1142

430

22847

520

7,0

2003

11,5

1482

606

7416

710

5,6

2004

10,0

1727

645

3978

769

5,8

2005

8,2

1808

690

3152

657

6,5

2006

10,0

1145

424

2408

786

6,7

2007

11,5

1419

634

2526

881

6,7

2008

10,8

1647

680

2446

758

5,9

2009

10,7

1893

753

2685

641

4,8

2010

11,5

2043

479

2408

663

3,8

Для оцінки ефективності витрат, пов'язаних з інноваційною діяльністю підприємств, Г. В. Савицька [63] пропонує застосовувати

систему показників, наведену у табл. 8.10.

Таблиця 8.10. Оцінка ефективності інновацій на підприємстві

Оцінка ефективності інновацій на підприємстві

Доповнюють наведений у табл. 8.10 перелік показників інвестиційної ефективності інновацій, до якого входять такі ж показники, як для оцінки ефективності реальних інвестицій, чиста теперішня вартість, індекс рентабельності інвестицій, внутрішня норма прибутковості, дисконтований строк окупності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >