< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Управління єдиним казначейським рахунком

З метою поліпшення ефективності управління фінансовими ресурсами Казначейство здійснює управління єдиним казначейським рахунком. Порядок управління єдиним казначейським рахунком, затверджено наказом Державного казначейства України № 23 від 11.02.2002 р. зі змінами й доповненнями. Цей Порядок передбачає організацію роботи у центральному апараті Казначейства України щодо відкриття бюджетних асигнувань, поновлення субрахунків єдиного казначейського рахунку головних управлінь казначейства, встановлення лімітів субрахунків єдиного казначейського рахунку головних управлінь, а також їх підкріплення. Операції щодо управління єдиним казначейським рахунком охоплюють: Запозичення (поновлення) з субрахунків ЄКР головних управлінь казначейства на підставі реєстрів Казначейства на відкриття (зменшення відкритих) бюджетних асигнувань.

Відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407 Департамент видатків державного бюджету та Управління міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів формують реєстри та зведені реєстри на відкриття бюджетних асигнувань, або зменшення відкритих асигнувань. Електронні копії реєстрів засобами телекомунікаційного зв'язку доводять головним управлінням казначейства.

Зведений реєстр складається в двох примірниках. По одному примірнику зведеного реєстру та його електронної копії передається Департаменту консолідованої звітності та Відділу обслуговування операційного дня для відображення в обліку зобов'язань Казначейства України перед головними управліннями.

Запозичення з субрахунків ЄКР головних управлінь казначейства на підставі розпоряджень Казначейства на перерахування коштів (що перевищують встановлений ліміт СЄКР) з субрахунків ЄКР центральному апарату Казначейства.

Управління фінансових ресурсів готує розпорядження на перерахування коштів з субрахунків єдиного казначейського рахунку головних управлінь центральному апарату Казначейства і засобами електронного зв'язку доводить його до виконання головним управлінням казначейства та надає копію розпорядження Відділу обслуговування операційного дня.

Кошти, отримані від головних управлінь казначейства згідно з розпорядженням, Відділ обслуговування операційного дня відображає у бухгалтерському обліку як зобов'язання Казначейства перед його головними управліннями.

У випадку недостатності коштів на субрахунках окремих головних управлінь Казначейство здійснює їх підкріплення за рахунок коштів субрахунків інших управлінь. Для цього Управління фінансових ресурсів готує розпорядження та засобами електронного зв'язку доводить його до виконання головному управлінню, за рахунок запозичення субрахунку єдиного казначейського рахунку якого здійснюється поновлення рахунку іншому головному управлінню казначейства.

Головне управління казначейства, якому поновлено субрахунок ЄКР, надає Управлінню фінансових ресурсів звіт, на підставі якого останнє готує розпорядження на відображення заміни кредитора в бухгалтерському обліку Казначейства. Розпорядження надається для виконання Відділу обслуговування операційного дня.

Поновлення субрахунків єдиного казначейського рахунку головних управлінь казначейства може здійснюватись за рахунок доходів загального фонду державного бюджету, що належать до перерахування Казначейству (на центральний рівень). У цьому випадку Управління фінансових ресурсів готує розпорядження на поновлення субрахунку ЄКР та доводить його до виконання головним управлінням казначейства, а копію надає Департаменту консолідованої звітності.

Розпорядження в обов'язковому порядку приймаються головними управліннями казначейства до виконання. Після його виконання у повному обсязі здійснюється перерахування на рахунок Казначейства належних йому доходів загального фонду державного бюджету. Якщо зазначена у розпорядженні сума більша за денні надходження, належні до перерахування Казначейству, розпорядження виконується протягом кількох днів до повного виконання.

Головні управління казначейства наступного робочого дня надають Управлінню фінансових ресурсів звіт про виконання розпорядження. Звіт надається до повного виконання розпорядження. Управління фінансових ресурсів подає звіти до Відділу обслуговування операційного дня для відображення в бухгалтерському обліку як зменшення зобов'язань Казначейства України перед головними управліннями.

Поновлення субрахунків ЄКР головних управлінь казначейства здійснюється на підставі розпоряджень на перерахування коштів з рахунка Казначейства на рахунки головних управлінь казначейства.

Управління фінансових ресурсів готує розпорядження на перерахування коштів з рахунка Казначейства на рахунки головних управлінь, затверджений оригінал якого на паперових та електронних носіях доводиться до виконання Відділу обслуговування операційного дня. Розпорядження виконується Відділом упродовж 10 хвилин з часу його отримання.

Кошти, перераховані відповідно до розпорядження, є підставою для зменшення в бухгалтерському обліку зобов'язань Казначейства перед його головними управліннями.

Суми поновлення субрахунку єдиного казначейського рахунку по кожному головному управлінню казначейства не можуть перевищувати сум зобов'язань Казначейства перед цими управліннями. Контроль за дотриманням даної вимоги здійснює Управління фінансових ресурсів та Відділ обслуговування операційного дня.

Формат обміну інформацією щодо розпоряджень Казначейства та звітів головних управлінь про їх виконання визначається Управлінням фінансових ресурсів за погодженням з Департаментом інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації.

Державна казначейська служба управляє коштами, що обліковуються на рахунках, відкритих у головних управліннях казначейства, і проводяться через СЕП, шляхом встановлення ліміту технічного рахунку3, ліміту початкових оборотів4 у СЕП та підкріплень субрахунків ЄКР з урахуванням дотримання необхідного рівня платоспроможності, який визначається Казначейством.

Ліміт субрахунків єдиного казначейського рахунку головним управлінням казначейства встановлюється Казначейством у лімітній довідці з урахуванням їх платіжного календаря. Головні управління казначейства щоденно після завершення операційного дня перераховують залишки коштів, які обліковуються ними за балансовим рахунком № 1711 "Субрахунки єдиного казначейського рахунку" та перевищують встановлений ліміт, на рахунки, визначені Казначейством. Дотримання встановленого ліміту є обов'язковим.

У щоденному режимі Управління фінансових ресурсів здійснює моніторинг фінансового стану головних управлінь казначейства та вносить пропозиції керівництву Казначейства щодо сум та джерел підкріплення субрахунків єдиного казначейського рахунку.

Головні управління казначейства для своєчасного підкріплення субрахунку єдиного казначейського рахунку щоденно надають електронною поштою Управлінню фінансових ресурсів за встановленою формою касовий план, складений на 25 робочих днів наперед. Касовий план складається на підставі даних про зобов'язання, прийняті розпорядниками бюджетних коштів, та термінів виплат за окремими напрямками видатків, які погоджуються з розпорядниками бюджетних коштів, або визначені нормативними актами.

На підставі інформації про залишки коштів на рахунках, відкритих у відповідних органах казначейства, та касового плану головних управлінь Казначейством приймається рішення про підкріплення коштами. Порядок підкріплення коштами реєстрів під відкриті бюджетні асигнування встановлюється в кожному конкретному випадку окремим нормативним документом, а сам механізм підкріплення залежить від моделі функціонування єдиного казначейського рахунку.

У разі виникнення ризиків втрати платіжної спроможності упродовж дня головні управління казначейства надсилають заявку про підкріплення субрахунків єдиного казначейського рахунку Управлінню фінансових ресурсів Казначейства за встановленою ним формою. Загальна сума заявки не може перевищувати суми зобов'язань Казначейства перед відповідним головним управлінням. Заявка дійсна протягом одного робочого дня.

Кожного 1-го робочого дня місяця, наступного за звітним, Управління фінансових ресурсів надає Відділу обслуговування операційного дня та надсилає електронною поштою головним управлінням казначейства для звірки виписки з рахунків, за якими обліковується кредиторська чи дебіторська заборгованість Державної казначейської служби перед головними управліннями з вищенаведених операцій.

Кожного 2-го робочого дня місяця, наступного за звітним, Відділ обслуговування операційного дня та головні управління казначейства повідомляють про встановлені розбіжності Управління фінансових ресурсів, з'ясовують причини їх виникнення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >