< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система всіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається механізмом держави. Механізм держави криє в собі:

 • 1) апарат держави;
 • 2) державні підприємства;
 • 3) державні установи;
 • 4) інші державні організації.

Державні підприємства — це вид державних організацій, які реалізують завдання та функції держави в сфері матеріального виробництва. Сюди слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування, тощо.

Державні установи — це вид державних організацій, на які покладено завдання реалізації функцій держави у сфері нематеріального виробництва. До них слід віднести установи у сфері культури, охорони здоров'я, освіти, виховання, тощо.

До інших державних організацій належать державні будівельні організації або армія, міліція.

Апарат держави являє собою систему державних органів, які здійснюють завдання та виконують функції держави, реалізуючи волю громадянського суспільства, всього українського народу*

Основними принципами державного апарату України є:

 • • демократизм. Цей принцип характеризується тим, що державний апарат формується з волі більшості населення, виражає та виконує волю громадянського суспільства.
 • • національна рівноправність. Як корінна, так і решта національних груп, що проживають на території України, є рівноправними.
 • • законність. Державний апарат утворюється та діє на основі законів.
 • • поділ влади. Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу, судову.
 • • соціальна справедливість. Цей принцип означає, що завданням державного апарату є забезпечення соціальної злагоди між різними частинами суспільства.
 • • гуманізм і милосердя. Державний апарат допомагає здійснювати всім верствам населення їхні суб'єктивні права, охороняє та захищає основні права людини і громадянина, забезпечує гуманне й милосердне ставлення до всього населення України в цілому і кожного, окремо взятого, індивіда.
 • • поєднання переконання та примусу. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання, але особа не підкорилася загальнодержавним інтересам.
 • • гласність, відкритість і врахування громадської думки. Свої функції державний апарат виконує відкрито, співпрацює з різними громадськими об'єднаннями та рухами, вивчає і враховує громадську думку.

Розрізняють такі види органів держави:

 • 1) за місцем у системі державного апарату:
  • • первинні (створюються шляхом прямого волевиявлення народу через вибори всім населенням або його частиною);
  • • вторинні (створюються первинними, походять від НИХ І ПІДЗВІТНІ їм );
 • 2) за містом або напрямками державної діяльності — органи державної влади, глава держави, органи державного управління чи розпорядчо-виконавчі органи, судові, контрольно-наглядові органи.
 • 3) за способом утворення:
  • • виборні;
  • • призначувані;
  • • успадковані;
 • 4) за складом функціонування:
  • • постійні;
  • • тимчасові;
 • 5) за складом:
  • • одноособові;
  • • колегіальні;
 • 6) за територією, на яку поширюються їхні повноваження:
  • • загальні (центральні);
  • • місцеві (локальні).

До системи державних органів України належать:

 • 1) законодавчий орган — Верховна Рада України;
 • 2) глава держави — Президент України;
 • 3) виконавчі органи:
  • • вищі (Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим);
  • • центральні (міністерства, державні комітети);
  • • місцеві (обласні та районні державні адміністрації, державні адміністрації міст Києва та Севастополя, державні адміністрації районів в Києві та Севастополі, адміністрації державних підприємств і установ) тощо;
 • 4) судові органи — Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані (касаційні) суди (наприклад,

Вищій господарський суд, кримінальний, цивільний, адміністративний, військовий), місцеві (що включають районні, міські, районні у місті, господарські, гарнізонні) та апеляційні суди (Верховний Суд АРК, обласні суди, суди м. Києва та Севастополя);

5) контрольно-наглядові — Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори; податкові адміністрації, санітарні, пожежні, контрольно-ревізійні та інші державні інспекції. Отже, державний апарат посідає головне місце в системі організацій державного механізму, оскільки здійснює державну владу та управління в суспільстві.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >