< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Верховний Суд України

Як зазначено у ст. 125 Конституції України, найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.

Закон України від 07.07.2010 "Про судоустрій та статус суддів" порівняно із Законом України від 07.01.2002 "Про судоустрій" суттєво обмежив роль Верховного Суду України і відніс до його компетенції:

 • o перегляд справ з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 • o перегляд справ у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
 • o надання висновку про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;
 • o внесення за зверненням Верховної Ради України письмового подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • o звернення до Конституційного Суду України щодо консти-туційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.

До складу Верховного Суду України входять двадцять суддів - по п'ять від кожної спеціалізованої юрисдикції (цивільної, кримінальної, господарської, адміністративної), з числа яких обирається Голова Верховного Суду України та його заступник.

Суддею Верховного Суду України може бути особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше п'ятнадцяти років, або суддя Конституційного Суду України.

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для вирішення питань, визначених Конституцією і згаданим Законом. Верховний Суд України має офіційний друкований орган та може бути співзасновником інших друкованих видань. При Верховному Суді України створюється Науково-консультативна рада.

Суддя Верховного Суду України бере участь у розгляді справи у порядку, встановленому процесуальним законом та питань, що виносяться на засідання Пленуму Верховного Суду України. Також аналізує судову практику та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства та його застосування, здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова Верховного Суду України:

 • o представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, з судовими органами інших держав та міжнародними організаціями;
 • o визначає адміністративні повноваження заступника Голови Верховного Суду України;
 • o скликає Пленум Верховного Суду України; вносить на його розгляд подання щодо призначення на посаду секретаря Пленуму; вносить на розгляд Пленуму питання та головує на його засіданнях;
 • o видає на підставі акта про обрання на посаду судді Верховного Суду України або звільнення його з посади відповідний наказ;
 • o повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Верховному Суді України в десятиденний строк з дня їх створення;
 • o контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду та його заступника, про звільнення їх з посад, а також про застосування до них заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 • o інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність Верховного Суду України;
 • o здійснює інші повноваження, передбачені законом. Голова Верховного Суду України з питань, що належать

до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює його заступник, а за відсутності заступника - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України більшістю голосів шляхом таємного голосування.

Пленум Верховного Суду України з питання обрання Голови Верховного Суду України скликається не пізніше одного місяця з дня припинення повноважень попереднього Голови.

Процедура обрання на посаду Голови Верховного Суду України та його звільнення з посади встановлюється Регламентом Пленуму Верховного Суду України, який затверджується Пленумом. Не допускається зміна регламентної процедури менше ніж за шість місяців до закінчення строку повноважень Голови Верховного Суду.

Голова Верховного Суду України може бути достроково звільнений з посади на підставах, встановлених законом. Його повноваження припиняються достроково внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України. Висловлення недовіри Голові Верховного Суду України оформлюється Постановою Пленуму Верховного Суду. Це питання розглядається Пленумом Верховного Суду України за поданням не менш як п'ятої частини суддів від його складу, скріпленим їх підписами. Подання має бути вмотивованим.

Порядок дострокового припинення повноважень Голови Верховного Суду України внаслідок висловлення йому недовіри Пленумом Верховного Суду України визначається Законом. Регламент Пленуму Верховного Суду України щодо цього порядку не застосовується.

Заступник Голови Верховного Суду України обирається на посаду строком на п'ять років та звільняється з посади Пленумом Верховного Суду України. Він також може бути достроково звільнений з посади відповідно до Регламенту Пленуму Верховного Суду України.

Заступник Голови Верховного Суду України здійснює адміністративні повноваження, які визначені Головою Верховного Суду України.

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, до складу якого входять усі судді Верховного Суду. Його повноваження визначаються Конституцією України та ЗУ від 07.07.2010 "Про судоустрій та статус суддів".

Пленум Верховного Суду України:

 • o обирає на посаду та звільняє Голову Верховного Суду України та його заступника у порядку, встановленому законом;
 • o призначає на посаду з числа суддів Верховного Суду України та звільняє з посади секретаря Пленуму Верховного Суду України;
 • o заслуховує інформацію Голови Верховного Суду України, заступника Голови Верховного Суду України про їх діяльність;
 • o надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Верховного Суду України;
 • o приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
 • o надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я;
 • o затверджує Регламент Верховного Суду України.

Засідання Пленуму Верховного Суду України є повноважними за умови присутності на ньому не менше двох третин від складу Пленуму. На засідання Пленуму можуть бути запрошені представники державної влади, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації та інші особи.

Пленум Верховного Суду України скликається Головою Верховного Суду України у разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини від складу його суддів, але не рідше одного разу на три місяці. У разі відсутності Голови Верховного Суду України Пленум скликається його заступником. Про день і час скликання та питання, які виносяться на його розгляд, учасники засідання повідомляються не пізніше як за десять днів. У цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які виносяться на розгляд Пленуму.

Засідання Пленуму веде Голова Верховного Суду України, у разі його відсутності - його заступник відповідно до Регламенту.

Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України встановлюється Законом та прийнятим відповідно до нього Регламентом Верховного Суду України. З розглянутих питань Пленум Верховного Суду України приймає постанови, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Пленуму.

Секретар Пленуму Верховного Суду України організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку його засідань, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом Верховного Суду України.

При Верховному Суді України Утворюється Науково-консультативна рада з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права для попереднього розгляду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України стосовно подання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань, що стосуються діяльності Верховного Суду України, підготовка яких потребує наукового забезпечення. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначається положенням, яке затверджується Пленумом Верховного Суду України.

Верховний Суд України має офіційний друкований орган, в якому публікуються постанови Пленуму Верховного Суду України, а також матеріали судової практики Верховного Суду України та інших судів загальної юрисдикції, матеріали з питань організації діяльності судів загальної юрисдикції тощо.

Питання до засвоєння теми

 • 1. Розкрийте значення терміну "суд".
 • 2. Ознаки, що притаманні суду і відрізняють його від інших органів.
 • 3. Засади організації судової влади, визначені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 • 4. Завдання суду.
 • 5. Система судів загальної юрисдикції, визначена у Законі України "Про судоустрій і статус суддів".
 • 6. Забезпечення єдності системи судів загальної юрисдикції.
 • 7. Принципи побудови судів загальної юрисдикції, закріплені в Конституції України та Законі України "Про судоустрій і статус суддів".
 • 8. Порядок створення і ліквідації судів загальної юрисдикції.
 • 9. Порядок призначення на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції.
 • 10. Місцеві суди та їх повноваження.
 • 11. Апеляційні суди та їх повноваження.
 • 12. Види, склад та повноваження вищих спеціалізованих судів.
 • 13. Верховний Суд України: склад та повноваження.
 • 14. Пленум Верховного Суду України та його повноваження.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >