< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Менеджери та управлінці в галузі охорони здоров'я

Особливість галузі охорони здоров'я полягає в необхідності двох типів керівників: менеджерів та управлінців. Це пов'язано з тим, що на сьогодні в галузі охорони здоров'я функціонують два типи організацій.

Перший тип - державні заклади охорони здоров'я (лікарні, поліклініки, клініки при медичних науково-дослідних інститутах, санітарно-епідеміологічні станції, центри здоров'я тощо) функціонують як організації, які не є самостійними господарюючими суб'єктами. Такі заклади охорони здоров'я отримують фінансування з державного бюджету, держава чітко визначає і контролює всі статті витрат. Згідно з Конституцією, в Україні медична допомога надається населенню безкоштовно, й державні лікувально-профілактичні заклади не можуть установлювати за неї плату. Перелік медичних послуг, які можуть сплачуватися пацієнтами, не значний. Тому керівника державного лікувально-профілактичного закладу можна назвати управлінцем, а не менеджером.

Друга категорія управлінців - державні службовці, працівники органів державної влади, керівники органів управління охороною здоров'я. Вони формують державну політику та стратегію в галузі охорони здоров'я, організовують соціальне управління охороною громадського здоров'я.

Другий тип - заклади охорони здоров'я недержавної форми власності, що функціонують як самостійні господарюючі суб'єкти в умовах ринку. Управління такими закладами забезпечують менеджери в галузі охорони здоров'я.

Першим документом, у якому зазначенло, що медичний менеджмент є новою для України спеціальністю, була програма реорганізації медичної допомоги "Перс-пектива-2010". Ця програма була схвалена на Першому всеукраїнському з'їзді медичних працівників у 1999 р.

У програмі зазначалось: "Медичний менеджмент - це цілком нова кваліфікація. Менеджер у сфері медичної допомоги керує інфраструктурою з метою ефективної організації діяльності надання медичних послуг. Такий спеціаліст має, з одного боку, підпорядковувати організаційні структури медичної допомоги завданням виконання замовлення, а з іншого - представляти інтереси сфери професійної медичної діяльності перед замовником з інших сфер, наполягаючи на таких обмеженнях параметрів замовлення, які продиктовані закономірностями організації охорони здоров'я.

У 2002 р. указом Президента України була затверджена "Концепція розвитку охорони здоров'я населення України". Згідно якої реформування системи охорони здоров'я передбачає здійснення заходів, спрямованих на здійснення інноваційної і кадрової політики в галузі.

Сутність інновації полягає в започаткуванні підготовки фахівців за новими спеціальностями:

♦ менеджер охорони здоров'я;

♦ економіст охорони здоров'я;

♦ спеціаліст з інформатики охорони здоров'я.

Фахівець з менеджменту в охороні здоров'я - це фахівець, підготовлений за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр), який здатний виконувати роботу з управлінської та економічної діяльності:

♦ в різних лінійних та функціональних підрозділах лікувально-профілактичних установ усіх форм власності;

♦ на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості,

♦ у фармацевтичних фірмах,

♦ на аптечних базах та складах,

♦ у магазинах "Оптика" та "Медтехніка",

♦ у діагностичних центрах,

♦ у санаторно-курортних закладах,

♦ на санітарно-епідеміологічних станціях,

♦ у закладах медико-соціального захисту

♦ у структурах Товариства Червоного Хреста.

Фахівці з менеджменту в галузі охорони здоров'я можуть бути задіяні також як менеджери медичних закладів недержавної форми власності та установ медичного страхування.

У табл. 1.3 зазначено професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з менеджменту в галузі охорони здоров'я.

Таблиця 1.3

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЯКІ ЗДАТЕН ВИКОНУВАТИ БАКАЛАВР ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ", ВАРІАТИВНА КОМПОНЕНТА "МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"

з/п

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

1475.4* Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з персоналу установ в галузі охорони здоров'я.

Менеджер (управитель) з постачання установ в галузі охорони здоров'я.

Менеджер (управитель) зі збуту установ в галузі охорони здоров'я

2

1222.2*Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Завідувач майстерні "Медтехніка", "Оптика". Майстер дільниці в медичній промисловості. Керівник підрозділу протезно-ортопедичного виробництва

Закінчення табл. 1.3

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

3

1226.2*Начальники (інші керівники) та майстри в складському господарстві

Завідувач відділу аптечного складу (бази) відділ медичного скла; відділ допоміжних матеріалів, предметів догляду за хворими; відділ тари; відділ дезінфекційних засобів

4

1235*Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання в фармацевтичній промисловості, в територіальних медичних об'єднаннях

5

1239*Керівники інших функціональних підрозділів

Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської роботи.

Головна медична сестра лікувально-профілактичної установи

6

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні

Керівник рекламного агентства фармацевтичної фірми, фірми із збуту медичних товарів, оптики, медичної техніки, медичних меблів, спец-медодягу

Бакалавр професійного спрямування "Менеджмент організацій", варіативна компонента "Менеджмент підприємств і організацій у галузі охорони здоров'я" може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників у тих видах діяльності, які в табл.1.3 позначено зірочкою (*).

Професійна діяльність бакалавра з менеджменту підприємств і організацій у галузі охорони здоров'я на первинних посадах полягає в:

 • o реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно адміністраторських та операторських і частково евристичних процедур праці;
 • o прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • o функціональній та інформаційній підготовці рішень;
 • o оперативному управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарату управління;
 • o керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та технічних службовців.

Основні напрями професійної діяльності бакалавра:

 • o організаційно-управлінська,
 • o адміністративно-господарська
 • o інформаційно-аналітична.

Бакалавр з менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як економічна, маркетингова, обліково-контрольна.

Бакалавр з менеджменту підприємств і організацій у галузі охорони здоров'я має мати уміння, зазначені в табл. 1.4.

Фахівці, які мають диплом бакалавра з менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров'я, можуть продовжити навчання за програмою "спеціаліст" або "магістр".

Спеціаліст із менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров'я може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників у тих видах діяльності, які в табл. 1.5 позначено зірочкою (*).

Таблиця 1.4

УМІННЯ БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

1. Планувальна

1.1. Розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності

 • 1.1.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності закладів у галузі охорони здоров'я та маркетингові дослідження.
 • 1.1.2. Використовуючи сучасні методики проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності установ у галузі охорони здоров'я з урахуванням інфляції національної валюти.
 • 1.1.3. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку оцінювати господарсько-економічний потенціал установи, розраховувати обсяги та динаміку розвитку, здійснювати прогноз.
 • 1.1.4. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням особливостей галузей охорони здоров'я, формувати та здійснювати податкову політику, забезпечуючи відтворення та зростання капіталу різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.5. 3 урахуванням особливостей використання показників у галузі охорони здоров'я на підставі маркетингового підходу формувати програми реалізації, обґрунтувати вибір найбільш економічних форм закладу охорони здоров'я надання медичних послуг.
 • 1.1.6. Планувати систему заходів по забезпеченню необхідної якості медичного обслуговування.
 • 1.1.7. Впровадити багатоваріантні розрахунки цін на товари та послуги, формувати цінову політику в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.8. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель закладів різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.9. Формувати програми соціального розвитку колективу підприємства

1.2. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових)

 • 1.2.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтувати шляхи їх заощадження.
 • 1.2.2. Визначивши ефективність використання ресурсів на основі стандартних методик, вміти підбирати діагностичне, профілактичне та лікувальне обладнання з метою економії коштів.
 • 1.2.3. 3 використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потребу в медичних послугах, товарах медичного спрямування та інших матеріальних, фінансових та трудових ресурсах. Визначати постачальників товарів та інших ресурсів

1.3. Розробка тактичних стратегічних напрямів розвитку підприємств. Забезпечення конкурентоспроможності

 • 1.3.1. Розробляти тактичні цілі функціонування підсистем закладів у галузі охорони здоров'я в умовах конкуренції.
 • 1.3.2. На основі діагностики внутрішнього середовища установи і аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти тактичні та оперативні альтернативи розвитку підсистем. Забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості його складових елементів.

Продовження табл. 1.4

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

 • 1.3.3. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів на локальному ринку медичних послуг оцінювати конкурентоспроможність установи та розробляти тактику отримання конкурентної переваги, основної конкурентної компетентності закладів в галузі охорони здоров'я.
 • 1.3.4. Визначати можливі фактори ризику, оцінювати його рівні та обирати оптимальну тактику діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику.
 • 1.3.5. Аналізувати продуктивність праці і розробляти заходи щодо її підвищення

1.4. Розробка і впровадження нововведень

 • 1.4.1. Розробляти інновації (нові технології товаропостачання та обслуговування, організаційні зміни) на основі аналізу демографічних показників, стану захворюваності населення України, ринкових тенденцій у галузі охорони здоров'я і змін макросередовища.
 • 1.4.2. Використовуючи методи прогнозування, розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) в галузі охорони здоров'я відповідно до попиту споживачів.
 • 1.4.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень.
 • 1.4.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях в галузі охорони здоров'я, здійснювати заходи по впровадженню економічно-обґрунтованих інновацій.
 • 1.4.5. Підтримувати раціоналізаторські і новаторські пропозиції працівників.
 • 1.4.6. Розробляти і здійснювати заходи щодо подолання опору інноваціям

1.5. Прогнозування динаміки попиту

 • 1.5.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку медичних послуг, потенційних споживачів, їх поведінко-вих особливостей та мотивації попиту, форм та методів продажу, рекламно-комунікаційних заходів у галузі охорони здоров'я.
 • 1.5.2. Обґрунтовувати варіанти гнучкої цінової політики в галузі охорони здоров'я в умовах змін попиту.
 • 1.5.3. Аналізувати і прогнозувати основні кон'юктуроутворювальні фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових покупців у галузі охорони здоров'я.
 • 1.5.4. Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на товари та послуги в галузі охорони здоров'я

1.6.Формування оптимального асортименту товарів та послуг

 • 1.6.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію закладу охорони здоров'я різної форми власності на ринку медичних послуг, обирати свій сегмент.
 • 1.6.2. 3 урахуванням особливостей використання медичних і фінансових показників у галузі охорони здоров'я на підставі маркетингового підходу формувати програми реалізації.
 • 1.6.3. Досліджувати і прогнозувати вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни асортименту товарів медичного спрямування та медичних послуг, сезонних цін.
 • 1.6.5. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації товарів медичного спрямування та медичних послуг в різні періоди

1.7. Планування особистої роботи

1.7.1. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс

2. Організаційна

2.1. Поєднання всіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії закладів у галузі охорони здоров'я

 • 2.1.1. Підтримувати раціональну структуру і збалансованість поєднання всіх ресурсів закладів у галузі охорони здоров'я.
 • 2.1.2. Розробляти і впроваджувати раціональні форми закладу охорони здоров'я праці.
 • 2.1.3. На основі використання раціональних форм та методів закладу охорони здоров'я праці забезпечити виконання основних операцій по руху товарів медичного спрямування та обслуговування населення медичними послугами.
 • 2.1.4. Розподіляти діяльність у часі і просторі, забезпечувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані динамічного розвитку.
 • 2.1.5. Забезпечувати безпеку і ризикозахищеність діяльності установ різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 2.1.6. Створювати належні умови для збереженості товарно-матеріальних цінностей та фармакологічних засобів.
 • 2.1.7. Забезпечувати організацію надання допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах різним категоріям пацієнтів, в різних сферах клінічної медицини.
 • 2.1.8. Створювати належні умови для здійснення лікувального процесу в закладах медичного спрямування.
 • 2.1.9. Організовувати лікувальне харчування в лікувально-профілактичних закладах.
 • 2.1.10. Створювати належні умови для застосування лікувального та профілактичного масажу і лікувальної фізкультури в різних клінічних підрозділах.
 • 2.1.11. Забезпечувати дотримування правил асептики і антисептики в лікувально-профілактичних закладах, організовувати проведення дезінфекції та стерилізації

2.2. Організація та раціоналізація робочих місць

 • 2.2.1. За результатами оцінки і атестації робочих місць розробляти раціональні схеми їх планування та закладу охорони здоров'я в галузі охорони здоров'я.
 • 2.2.2.Впроваджувати передовий досвід оснащення робочих місць та їх обслуговування в галузі охорони здоров'я.
 • 2.2.3. Створювати ділянки, служби та підрозділи, враховуючи масштаби та ротацію працівників в галузі охорони здоров'я

2.3. Організація процесів управління

 • 2.3.1. Використовуючи принципи та методи закладу охорони здоров'я управлінської праці в установах охорони здоров'я, вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління.
 • 2.3.2. На базі інформації про можливості підлеглих здійснювати делегування повноважень.
 • 2.3.3. Виходячи з групових норм та статусу членів групи, організовувати виконання функціонально пов'язаних дій та поєднання зусиль членів групи

Продовження табл. 1.4

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.4. Прийняття управлінських рішень

 • 2.4.1. Використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення закладів у галузі охорони здоров'я.
 • 2.4.2. Формулювати лікувальну, економічну, соціальну постановку завдань, брати участь у розробці алгоритмів і програм.
 • 2.4.3. Ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно обробляти значні масиви різноманітної інформації, провадити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу.
 • 2.4.4. Виходячи з критеріїв соціально-економічної та лікувально-оздоровчої ефективності та екологічної безпеки на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати й здійснювати вибір оптимальної альтернативи.
 • 2.4.5. На основі сучасного програмного забезпечення та специфічних програм медичної статистики використовувати ЕОМ для оптимізації рішень в галузі охорони здоров'я.
 • 2.4.6. Забезпечувати участь у прийнятті рішень працівників усіх рівнів

2.5. Організація реалізації управлінських рішень

 • 2.5.1. Структурувати завдання відповідно до кількості виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, складати план заходів щодо реалізації рішення, враховуючи специфіку роботи установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.5.2. Добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових якостей, організовувати їх діяльність щодо виконання рішення, провадити інструктування виконавців, враховуючи специфіку роботи установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.5.3. Регламентувати та нормувати роботу конкретного виконавця управлінського рішення, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.5.4. Будувати комунікаційну мережу для обміну інформації і зворотного процесу, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

2.6. Організація антикри-зового управління

 • 2.6.1. 3 урахуванням стартових можливостей і спеціалізації установ у галузі охорони здоров'я обирати ефективно-правову форму господарювання.
 • 2.6.2. На основі чинного законодавства складати засновницькі документи, створювати і реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм власності в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.3. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій у галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.4. Розробляти і впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.5. Створювати системи комунікацій, що відповідають кризовим ситуаціям, долати опір підлеглих у кризових ситуаціях, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я. 2.6.7. Розробляти заходи щодо подолання криз у діяльності установ у галузі охорони здоров'я, впроваджувати санаційні заходи

2.7. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем

 • 2.7.1. Визначити вплив факторів зовнішнього середовища, статистичних даних щодо здоров'я населення України, демографічних показників на діяльність установ у галузі охорони здоров'я, адаптувати їх до цих змін.
 • 2.7.2. Установлювати, підтримувати і розвивати плідні ділові стосунки з організаціями і установами інших галузей народного господарства, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

2.8. Управління якістю конкурентоспроможності товарів та обслуговування медичного спрямування

 • 2.8.1. Організовувати розробку програми забезпечення якості товарів та медичного обслуговування від проектування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції.
 • 2.8.2. Формувати банк стандартів, технічних умов, сертифікатів; відстежувати зміни в них, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.8.3. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості медичних товарів та медичних послуг, дослідження реакції споживачів на якість медичних товарів та послуг в галузі охорони здоров'я.
 • 2.8.4. На основі маркетингового підходу вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості товарів медичного спрямування та послуг враховуючи специфіку роботи установ в галузі охорони здоров'я

2.9. Забезпечення захисних прав споживачів

 • 2.9.1. На основі чинного законодавства і стандартів у галузі охорони здоров'я підтримувати на належному рівні якість медичного обслуговування, захищати споживача від дефектної продукції медичного спрямування та надання недоброякісних медичних послуг.
 • 2.9.2. Співпрацювати з державними і громадськими інституціями в галузі охорони здоров'я, які забезпечують захист прав споживачів.
 • 2.9.3. Забезпечувати надання якісної невідкладної долікарської медичної допомоги та здійснення догляду за хворими різного профілю

2.10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

 • 2.10.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці в галузі охорони здоров'я.
 • 2.10.2. Розробляти заходи щодо покращання умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму в галузі охорони здоров'я.
 • 2.10.3. Провадити інструктування підлеглих в установах у галузі охорони здоров'я з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки

2.11. Забезпечення соціального захисту працівників

 • 2.11.1. Дотримуватися чинного законодавства працівників у галузі охорони здоров'я щодо соціальних гарантій працівників.
 • 2.11.2. Брати участь у розробці додаткових соціальних гарантій установ різної форми власності медичного спрямування, у підготовці колективного договору.
 • 2.11.3. Провадити переговори між роботодавцями та працівниками щодо укладання колективного договору.
 • 2.11.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками

Продовження табл. 1.4

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.12. Розробка раціональних форм закладу охорони здоров'я управління

 • 2.12.1. Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.12.2. Вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв'язки між підрозділами та службами установ в галузі охорони здоров'я, механізм їх координації.
 • 2.12.3. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями

2.13. Здійснення комерційної діяльності

 • 2.13.1. За допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на медичні товари та послуги, здійснювати маркетингову політику просування товарів на ринку медичних послуг.
 • 2.13.2. На основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв'язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил, приймати рішення щодо каналів постачання та реалізації товарів на ринку медичних послуг.
 • 2.13.3. За сучасними методиками визначати, розраховувати і аналізувати комерційні ризики в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.4. Здійснювати ринкове коригування цін на медичні товари та послуги медичного спрямування.
 • 2.13.5. Обирати оптимальні маркетингові комунікації в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.6. Укладати угоди з постачальниками та покупцями, враховуючи специфіку в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.7. Організовувати рекламну діяльність, стимулювати продаж медичних товарів та використання медичних послуг.
 • 2.13.8. Готувати і проводити сезонні ярмарки, виставки-продажі, інші форми активного продажу, пов'язані з медичними товарами та послугами

2.15. Співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами

2.15.1. Забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань перед державним бюджетом

2.16. Раціональна організація управлінської праці

 • 2.16.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи.
 • 2.16.2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці.
 • 2.16.3. Організовувати і обладнувати робочі місця апарату управління, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.16.4. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей.
 • 2.16.5. Готувати і проводити наради та збори, здійснювати всі інші види управлінської діяльності; вести прийом відвідувачів, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.16.6. За допомогою технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду, в тому числі й однією з іноземних мов, із закордонними партнерами.
 • 2.16.7. Співпрацювати з секретарем

2.17. Управління персоналом

На основі трудового законодавства:

 • 2.17.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, проводити співбесіду з претендентами, їх тестування, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.2. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.3. Застосовувати різноманітні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу підприємства, формувати резерв, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.4. Здійснювати вивільненні кадрів підприємства, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.5. Проводити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.6. Аналізувати плинність кадрів, розробляти і впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

2.18. Навчання підлеглих

 • 2.18.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.2. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.3. Брати безпосередню участь у створенні закладу охорони здоров'я різних форм навчання в установах галузі охорони здоров'я, добирати викладачів і інструкторів, враховуючи специфіку галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.4. Обирати оптимальні види і форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень і т.д., враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.6. Контролювати систематичність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально-пізнавальної діяльності; аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.7. Складати кошторис витрат на розвиток кадрів, контролювати правильність використання коштів на ці цілі, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

Продовження табл. 1.4

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.19. Формування колективу та керівництва в ньому

 • 2.19.1. Дати психолого-педагогічну характеристику особистості.
 • 2.19.2. 3 урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності, факторів матеріальної відповідальності добирати склад колективів.
 • 2.19.3. Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу.
 • 2.19.4. Створювати і підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних засадах, формувати відчуття єдиної команди, враховувати думку підлеглих.
 • 2.19.5. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих.
 • 2.19.6. Організовувати роботу щодо піднесення кваліфікаційного рівня працівників, їх службового просування, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.19.7. Організовувати збір даних та діагностувати неформальні стосунки в колективі, співпрацювати з неформальними лідерами, усувати деструктивне лідерство.
 • 2.19.8. Застосовувати різноманітні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження.
 • 2.19.9. Гармонійно поєднувати індивідуальні, групові і масові форми виховної роботи, застосовувати методи повчання, створення орієнтуючих умов та особистого прикладу

2.20 Генерування влади

 • 2.20.1. Повною мірою використовувати свої повноваження і владу, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я, використовувати різноманітні засоби впливу на підлеглих.
 • 2.20.2. Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва

2.21 Формування і розвиток організаційної культури

 • 2.21.1. Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.21.2. Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внутрішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.21.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної закладу охорони здоров"я праці, ділового спілкування, діловодства тощо).
 • 2.21.4. Організовувати та підтримувати культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць).
 • 2.21.5. Забезпечувати ідентифікацію працівників з організаційною культурою, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.

2.22 Формування іміджу підприємства

 • 2.22.1. Виявляти і досліджувати образ установи, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я, створювати і підтримувати високу репутацію закладу охорони здоров'я.
 • 2.22.2. Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності.
 • 2.22.3. Організовувати зв'язки з громадськістю, засобами масової інформації, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

2.23 Організація діловодства

 • 2.23.1. Використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.2. Розраховувати ефективність використання оргтехніки і потреби в ній, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.3. Формувати систему документів-регламентів регулювання організаційних відносин, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.4. Провадити розгляд пошти, працювати з заявами і скаргами споживачів медичних товарів та послуг в галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.5. Раціонально організовувати і вести власний архів.
 • 2.23.6. Розробляти заходи по вдосконаленню системи документообігу, організовувати раціональний рух документів у закладі охорони здоров"я, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.7. Документально оформлювати всі процеси менеджменту персоналу установ у галузі охорони здоров'я

3. Функція мотивації

3.1. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці

 • 3.1.1. Забезпечувати узгодження інтересів працівників з інтересами організацій у галузі охорони здоров'я.
 • 3.1.2. Визначати потреби працівників, використовуючи індивідуальний підхід, розробляти і впроваджувати комплексні сучасні багатоаспектні мотиваційні заходи.
 • 3.1.3. Створювати умови для трудової самореалізації співробітників установ у галузі охорони здоров'я.
 • 3.1.4. Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати установ у галузі охорони здоров'я, матеріального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення

3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

 • 3.2.1. За допомогою психологічних методів управління регулювати міжособові стосунки між членами трудового колективу.
 • 3.2.2. Впорядкувати і гармонізувати соціальні стосунки нормами (формувати і підтримувати традиції, обряди, ритуали), враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 3.2.3. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, гласно заохочувати за новаторські ідеї.
 • 3.2.4. Використовувати методи пропаганди і агітації в поширенні лікувально-профілактичних, економічних, правових, естетичних та інших знань.
 • 3.2.5. Запобігати стресу, використовувати соціально-припустимі способи його зняття.
 • 3.2.6. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісного та якісного оброблення даних (математичні, статистичні та ін.)

4. Функції контролю

4.1 .Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології обслуговування

 • 4.1.1. На основі технології в галузі охорони здоров'я здійснювати контроль операцій процесу обслуговування населення медичними послугами.
 • 4.1.2. Вести контроль реалізації медичних товарів, термінів реалізації.
 • 4.1.3. Контролювати рівень товарних запасів, своєчасне поповнення необхідних ресурсів у галузі охорони здоров'я.

Закінчення табл. 1.4

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

 • 4.1.4. Здійснювати контроль за витратами та збитками, контролювати фінансову конкурентоспроможність установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.1.5. Контролювати збереженість товарно-матеріальних цінностей

4.2. Контроль виконання управлінських рішень

 • 4.2.1. Використовуючи принципи зворотного зв'язку, контролювати ефективність дій виконавців управлінських рішень у галузі охорони здоров'я.
 • 4.2.2. Використовуючи методи лінійного контролю, оцінювати результати виконання управлінських рішень у галузі охорони здоров'я

4.3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки

 • 4.3.1. Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці і забезпечення нею кожного робочого місця.
 • 4.3.2. Забезпечувати попередній і поточний контроль охорони праці й техніки безпеки

4.4. Контролювання якості обслуговування

 • 4.4.1. Забезпечувати контроль системи підтримки якості надання медичних послуг населенню.
 • 4.4.2. На основі нормативної документації обирати методи і визначати періодичність контролю якості медичних товарів та обслуговування в галузі охорони здоров'я.
 • 4.4.3. Забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу скарг покупців, враховуючи специфіку галузі охорони здоров'я

4.5. Оцінювання і контроль виконання рішень, підтримка виконавської дисципліни

 • 4.5.1. Одночасно паралельно контролювати кілька напрямів діяльності установ у галузі охорони здоров'я, оперативно реагувати на відхилення.
 • 4.5.2. Формувати механізм оцінки суб'єктів діяльності закладів охорони здоров'я, систематично здійснювати процедури ефективного об'єктивного комплексного оцінювання результативності трудової діяльності.
 • 4.5.3. Заохочувати підлеглих до розвитку самоконтролю та самодисципліни.
 • 4.5.4. Розробляти і контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку та правила роботи медичних установ.
 • 4.5.5. На основі трудового законодавства здійснювати дисциплінарний вплив на порушників

4.6. Контроль усіх видів розрахунків

 • 4.6.1. Контролювати правильність встановлення цін на локальному ринку медичних послуг.
 • 4.6.2. Контролювати своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово-розрахункових і банківських операцій, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

4.7. Звітування про діяльність

 • 4.7.1. Організовувати облік та звітність установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.7.2. Складати первинну бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.7.3. Складати довідки та звітність з усіх напрямів діяльності установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.7.4. Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.7.5. Контролювати стан документаційного забезпечення управління

5. Функція регулювання

5.1. Узгоджене використання всіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів

 • 5.1.1. Збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі і просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів специфічних для галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.2. На основі технології надання медичних послуг оперативно регулювати та задовольняти потреби населення в галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.3. Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності установ у галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.4. Проводити оперативні наради, враховуючи специфіку роботи медичних установ

5.2. Управління конфліктами

 • 5.2.1. Своєчасно діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати перетворенню їх на конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами.
 • 5.2.2. 3 урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ.
 • 5.2.3. Інтерпретувати психічні стани і частково керувати ними.
 • 5.2.4. Застосовувати стиль лідерства, який відповідає вимогам ситуації

Таблиця 1.5

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЯКІ МОЖЕ ЗАЙМАТИ СПЕЦІАЛІСТ З МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

з/п

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

*1210.1. Керівники підприємств, установ та організацій

Заступник керівника оздоровчого комплексу, пансіонату, санаторно-курортного закладу

2

*1222.2. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Завідувач майстерні "Медтехніка", "Оптика". Майстер дільниці в медичній промисловості. Керівник підрозділу протезно-ортопедичного виробництва

3

*1224. Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач магазину "Оптика", "Медтехніка", "Укрмедпостач", магазину хімреактивів та лабораторного скла, аптекарського магазину. Керівник представництва фармацевтичної фірми з реалізації лікарських препаратів

4

*1226.2. Начальники (інші керівники), та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Завідувач відділу аптечного складу (бази)відділу медичного скла; відділ допоміжних матеріалів, предметів догляду за хворими; відділ дезінфекційних засобів

5

*1229.6. Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

Головний адміністратор, завідувач виставки медичних товарів, медичного обладнання, медичної техніки. Керівник підрозділу в санаторії-профілакторії, будинку відпочинку, лікувально-спортивному комплексі, пансіонаті, лікувально-оздоровчій базі, лікарсько-фізкультурному диспансері

6

*1229.7. Керівники інших основних підрозділів у системі охорони здоров'я

Заступник керівник районного (міського) комітету товариства Червоного Хреста. Заступник керівника районної (обласної) ради професійної спілки медичних працівників. Заступник керівника центру медичної статистики. Заступник керівника установи медичного страхування.

Заступник керівник центру наукової медичної інформації.

Начальник прес-центру.

Головна медична сестра лікувально-профілактичної установи

7

1232. Керівники підрозділів кадрів і трудових відносин

Заступник головного лікаря (генерального директора медичного об'єднання) з кадрових питань. Начальник кабінету з техніки безпеки

8

1235. Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу матеріально-технічного постачання в фармацевтичній промисловості, в територіальних медичних об'єднаннях

9

*1239. Керівники інших функціональних підрозділів

Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської роботи

10

*1312. Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості

Директор (керівник) малого підприємства (фірми) з виробництва медичних товарів, препаратів, косметичних виробів, медичного спецодягу, протезно-ортопедичних виробів і т.ін.

Закінчення табл. 1.5

з/п

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

14

*1314. Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі

Директор (керівник) малої торговельної фірми з реалізації медичних товарів, медичного устаткування та медичної техніки. Керуючий магазином "Медтехніка", "Оптика"

15

1317. Керівники малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні

Керівник рекламного агенства фармацевтичної фірми, фірми із збуту медичних товарів, оптики, медичної техніки, медичних меблів, спецмедодягу

16

*1319. Керівники інших малих підприємств без апарату управління

Керівник фірми з прокату медичних товарів та предметів догляду за хворими. Керівник фірми, що надає послуги з догляду за хворими в домашніх умовах

17

2320. Викладачі середніх навчальних закладів

Викладач навчальних дисциплін з основ менеджменту в галузі охорони здоров'я, організації охорони здоров'я в медичному училищі (коледжі)

18

1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) персоналу закладів охорони здоров'я.

Менеджер (управитель) з постачання медичного спрямування.

Менеджер (управитель) зі збуту товарів медичного спрямування

19

2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності та раціоналізації виробництва

Економіст зі збуту медичних товарів. Фахівець з методів розширення ринків збуту у галузі охорони здоров'я.

Фахівець з дослідження товарного ринку в галузі охорони здоров'я

20

2441.2. Економісти

Економіст з матеріально-технічного забезпечення в галузі охорони здоров'я

21

3431. Секретарі адміністративних органів

Секретар адміністративний у галузі управління охороною здоров'я.

Секретар відповідальний в управлінні охороною здоров'я.

Секретар правління в галузі управління охороною здоров'я

Професійна діяльність спеціаліста з менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров'я на первинних посадах полягає в:

 • o реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
 • o прийнятті тактичних і стратегічних рішень у межах своєї компетенції;
 • o тактичному (з елементами стратегії) управлінні первинними підрозділами - лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, постачання та збут, транспортний, зберігання, господарське та медичне забезпечення), а також самостійними організаціями на всіх стадіях їх життєвого циклу переважно без або з мінімумом апарату управління (заступник, бухгалтерія);
 • o керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за молодших спеціалістів та бакалаврів.

Таблиця 1.6

ПЕРЕЛІК УМІНЬ СПЕЦІАЛІСТА З МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

1. Планувальна

1.1. Системний аналіз діяльності установи

 • 1.1.1. 3 використанням сучасних методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності установ в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища медичних установ, моніторинг основних конкурентів на ринку, в тому числі на світовому.
 • 1.1.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності закладів в галузі охорони здоров'я та маркетингові дослідження.
 • 1.1.2. Використовуючи сучасні методики проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності установ в галузі охорони здоров'я з урахуванням інфляції та конве-ртованості національної валюти.
 • 1.1.3. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати господарсько-економічний потенціал установи, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.
 • 1.1.4. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням особливостей галузей охорони здоров'я і макроекономічних прогнозів, формувати та здійснювати податкову політику, забезпечуючи відтворення та зростання капіталу різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.5. 3 урахуванням особливостей використання показників у галузі охорони здоров'я на підставі маркетингового підходу формувати програми реалізації, обґрунтувати вибір найбільш економічних форм закладу охорони здоров"я надання медичних послуг.
 • 1.1.6. Планувати систему заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування.
 • 1.1.7. Впровадити багатоваріантні розрахунки цін на товари та послуги, формувати цінову політику у галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.8. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель закладів різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.1.9. Формувати програми соціального розвитку колективу підприємства

1.2. Планування та прогнозування діяльності установ у галузі охорони здоров'я

 • 1.2.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи висновки аналізу діяльності закладів в галузі охорони здоров'я та маркетингові дослідження.
 • 1.2.2. Використовуючи сучасні методики проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності установ в галузі охорони здоров'я з урахуванням інфляції та конве-ртованості національної валюти.
 • 1.2.3. На соснові даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати господарсько-економічний потенціал установи, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.
 • 1.2.4. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням особливостей галузей охорони здоров'я і макроекономічних прогнозів, формувати та здійснювати податкову політику, забезпечуючи відтворення та зростання капіталу різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.2.5. 3 урахуванням особливостей використання показників у галузі охорони здоров'я на підставі маркетингового підходу формувати програми реалізації, обґрунтувати вибір найбільш економічних форм закладу охорони здоров"я надання медичних послуг.
 • 1.2.6. Планувати систему заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування.
 • 1.2.7. Впровадити багатоваріантні розрахунки цін на товари та послуги, формувати цінову політику у галузі охорони здоров'я.
 • 1.2.8. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель закладів різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 1.2.9. Формувати програми соціального розвитку колективу підприємства

1.3. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових)

 • 1.3.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтувати шляхи їх заощадження.
 • 1.3.2. Визначивши ефективність використання ресурсів на основі стандартних методик, вміти підбирати діагностичне, профілактичне та лікувальне обладнання з метою економії коштів.
 • 1.3.3. 3 використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потребу в медичних послугах, товарах медичного спрямування та інших матеріальних, фінансових та трудових ресурсах. Визначати постачальників товарів та інших ресурсів.

1.4. Розробка стратегічних напрямів розвитку установ в галузі охорони здоров'я. Забезпечення конкурентоспроможності

 • 1.4.1. На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу установ та факторів зовнішнього середовища (демографічні показники, показники захворюваності населення і т. ін.) формулювати місію закладу охорони здоров'я.
 • 1.4.2. Розробляти стратегічні цілі функціонування підсистем закладів у галузі охорони здоров'я в умовах конкуренції.
 • 1.4.3. На основі діагностики внутрішнього середовища установи і аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку підсистем. Забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості його складових елементів.
 • 1.4.4. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів на локальному ринку медичних послуг оцінювати конкурентоспроможність установи та розробляти стратегію отримання конкурентної переваги, основної конкурентної компетентності закладів у галузі охорони здоров'я.
 • 1.4.5. Визначити можливі фактори ризику, оцінювати його рівні та обирати оптимальну стратегію діяльності з урахуванням прийнятного рівня ризику.
 • 1.4.6. Аналізувати продуктивність праці і розробляти заходи щодо її підвищення

1.5. Розробка і впровадження нововведень

 • 1.5.1. Розробляти інновації (нові технології постачання товарів та послуг медичного спрямування, організаційні зміни) на основі аналізу демографічних показників, стану захворюваності населення України, ринкових тенденцій в галузі охорони здоров'я і змін макросередовища.
 • 1.5.2. Використовуючи методи прогнозування, розробляти ідеї нових продуктів (товарів або послуг) в галузі охорони здоров'я відповідно до попиту покупців.
 • 1.5.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень.

Продовження табл. 1.6

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

 • 1.5.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях в галузі охорони здоров'я, здійснювати заходи по впровадженню економічно-обґрунтованих інновацій.
 • 1.5.5. Підтримувати раціоналізаторські і новаторські пропозиції працівників.
 • 1.5.6. Розробляти і здійснювати заходи щодо подолання опору інноваціям

1.6. Прогнозування динаміки попиту

 • 1.6.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегменту ринку медичних послуг, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, форм та методів продажу, рекламно-комунікаційних заходів в галузі охорони здоров'я.
 • 1.6.2. Обґрунтовувати варіанти гнучкої цінової політики в галузі охорони здоров'я в умовах змін попиту.
 • 1.6.3. Аналізувати і прогнозувати основні кон'юктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових покупців у галузі охорони здоров'я.
 • 1.6.4. Розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на товари та послуги в галузі охорони здоров'я

1.7.Формування оптимального асортименту товарів та послуг у галузі охорони здоров'я

 • 1.7.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію закладу охорони здоров'я різної форми власності на ринку медичних послуг, обирати свій сегмент.
 • 1.7.2. 3 урахуванням особливостей використання медичних і фінансових показників у галузі охорони здоров'я на підставі маркетингового підходу формувати програми реалізації.
 • 1.7.3. Досліджувати і прогнозувати вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни асортименту товарів медичного спрямування та медичних послуг, сезонних цін.
 • 1.7.4. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації товарів медичного спрямування та медичних послуг у різні періоди

1.8. Планування особистої роботи

1.8.1. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс

2. Організаційна

2.1. Поєднання всіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії закладів в галузі охорони здоров'я

 • 2.1.1. Підтримувати раціональну структуру і збалансованість поєднання всіх ресурсів закладів у галузі охорони здоров'я.
 • 2.1.2. Розробляти і впроваджувати раціональні форми закладу охорони здоров'я праці.
 • 2.1.3. На основі використання раціональних форм та методів закладу охорони здоров'я праці забезпечити виконання основних операцій по руху товарів медичного спрямування та обслуговування населення медичними послугами.
 • 2.1.4. Синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі й просторі, забезпечувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її в стані динамічного розвитку.
 • 2.1.5. Забезпечувати безпеку і ризикозахищеність діяльності установ різної форми власності в галузі охорони здоров'я.
 • 2.1.6. Створювати належні умови для збереженості товарно-матеріальних цінностей та фармакологічних засобів.
 • 2.1.7. Створювати належні умови для здійснення лікувального процесу в закладах охорони здоров'я з дотриманням технологій медичного обслуговування

2.2. Організація та раціоналізація робочих місць

 • 2.2.1. За результатами оцінки і атестації робочих місць розробляти раціональні схеми їх планування та закладу охорони здоров'я в галузі охорони здоров'я.
 • 2.2.2.Впроваджувати передовий досвід оснащення робочих місць та їх обслуговування в галузі охорони здоров'я.
 • 2.2.3. Створювати ділянки, служби та підрозділи, враховуючи масштаби та ротацію працівників у галузі охорони здоров'я

2.3. Організація процесів управління

 • 2.3.1. Використовуючи принципи та методи закладу охорони здоров'я управлінської праці в установах охорони здоров'я, вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління.
 • 2.3.2. На базі інформації про можливості підлеглих здійснювати делегування повноважень.
 • 2.3.3. Виходячи з групових норм та статусу членів групи, організовувати виконання функціонально пов'язаних дій та поєднання зусиль членів групи

2.4. Прийняття управлінських рішень

 • 2.4.1.Використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення закладів в галузі охорони здоров'я.
 • 2.4.2. Формулювати лікувальну, економічну, соціальну постановку задач, брати участь у розробці алгоритмів і програм.
 • 2.4.3. Ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно обробляти значні масиви різноманітної інформації, провадити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу.
 • 2.4.4. На основі інформаційного забезпечення і комп'ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.4.5.Виходячи з критеріїв соціально-економічної та лікувально-оздоровчої ефективності та екологічної безпеки на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати й здійснювати вибір оптимальної альтернативи.
 • 2.4.6. На основі сучасного програмного забезпечення та специфічних програм медичної статистики використовувати ЕОМ для оптимізації рішень у галузі охорони здоров'я.
 • 2.4.7. Відстежуючи зміни у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомочність діяльності, враховуючи особливості законодавства України про охорону здоров'я.
 • 2.4.8. Забезпечувати участь у прийнятті рішень працівників усіх рівнів

2.5. Організація реалізації управлінських рішень

2.5.1. Структурувати завдання відповідно до кількості виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання, складати план заходів щодо реалізації рішення, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.

Продовження табл. 1.6

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

 • 2.5.2. Добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових якостей, організовувати їх діяльність щодо виконання рішення, провадити інструктування виконавців, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.5.3. Регламентувати та нормувати роботу конкретного виконавця управлінського рішення, враховуючи специфіку роботи установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.5.4. Будувати комунікаційну мережу для обміну інформації і зворотного процесу, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

2.6. Організація антикри-зового управління

 • 2.6.1. 3 урахуванням стартових можливостей і спеціалізації установ у галузі охорони здоров'я обирати ефективно-правову форму господарювання.
 • 2.6.2. На основі чинного законодавства складати засновницькі документи, створювати і реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм власності в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.3. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.4. Розробляти і впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій в діяльності установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.5. Забезпечувати ефективні форми реінвестицій установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.6. Створювати системи комунікацій, що відповідають кризовим ситуаціям, долати опір підлеглих у кризових ситуаціях, враховуючи специфіку роботи установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.6.7. Розробляти заходи щодо подолання криз у діяльності установ в галузі охорони здоров'я, впроваджувати санаційні заходи

2.7. Організація ділових контактів підприємства з зовнішнім середовищем

 • 2.7.1. Визначити вплив факторів зовнішнього середовища, статистичних даних щодо здоров'я населення України, демографічних показників на діяльність установ у галузі охорони здоров'я, адаптувати їх до цих змін.
 • 2.7.2. Використовуючи нормативно-правові інструменти законодавства України про охорону здоров'я, на основі досліджень взаємодій з зовнішнім середовищем, організовувати співпрацю з суб'єктами макросередовища.
 • 2.7.3. Встановлювати, підтримувати і розвивати плідні ділові стосунки з організаціями і установами інших галузей народного господарства, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.7.4. Забезпечувати захист інтересів установ в галузі охорони здоров'я в системі корпоративного бізнесу.

2.8. Управління якістю конкурентоспроможності товарів та обслуговування медичного спрямування

 • 2.8.1. Організовувати розробку програми забезпечення якості товарів та медичного обслуговування від проектування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції.
 • 2.8.2. Формувати банк стандартів, технічних умов, сертифікатів;

відстежувати зміни у них, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я.

 • 2.8.3. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості медичних товарів та медичних послуг, дослідження реакції споживачів на якість медичних товарів та послуг у галузі охорони здоров'я.
 • 2.8.4. На основі маркетингового підходу вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості товарів медичного спрямування та послуг враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

2.9. Забезпечення захисних прав споживачів

 • 2.9.1. На основі чинного законодавства і стандартів у галузі охорони здоров'я підтримувати на належному рівні якість медичного обслуговування, захищати споживача від дефектної продукції медичного спрямування та надання недоброякісних медичних послуг.
 • 2.9.2. Співпрацювати з державними і громадськими інституціями в галузі охорони здоров'я, які забезпечують захист прав споживачів.
 • 2.9.3. Слідкувати за організацією якісної медичної допомоги та догляду за хворими в різних закладах охорони здоров'я

2.10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

 • 2.10.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці в галузі охорони здоров'я.
 • 2.10.2. Розробляти заходи щодо покращання умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму в галузі охорони здоров'я.
 • 2.10.3. Провадити інструктування підлеглих в установах у галузі охорони здоров'я з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки

2.11. Забезпечення соціального захисту працівників

 • 2.11.1. Дотримуватися чинного законодавства працівників у галузі охорони здоров'я щодо соціальних гарантій працівників.
 • 2.11.2. Брати участь у розробці додаткових соціальних гарантій установ різної форми власності медичного спрямування, у підготовці колективного договору.
 • 2.11.3. Провадити переговори між роботодавцями та працівниками щодо укладання колективного договору.
 • 2.11.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками

2.12. Розробка раціональних форм закладу охорони здоров'я управління

 • 2.12.1. Аналізувати діючі організаційні структури управління установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.12.2. Збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності в установах галузі охорони здоров'я.
 • 2.12.3. На основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками та рівнями установ у галузі охорони здоров'я проектувати організаційні структури управління.
 • 2.12.4. Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.12.5. Вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв'язки між підрозділами та службами установ у галузі охорони здоров'я, механізм їх координації.
 • 2.12.6. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями

Продовження табл. 1.6

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.13. Здійснення комерційної діяльності

 • 2.13.1. За допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на медичні товари та послуги, здійснювати маркетингову політику просування товарів на ринку медичних послуг.
 • 2.13.2. На основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв'язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил, приймати рішення щодо каналів постачання та реалізації товарів на ринку медичних послуг.
 • 2.13.3. За сучасними методиками визначати, розраховувати і аналізувати комерційні ризики в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.4. Здійснювати ринкове коригування цін на медичні товари та послуги медичного спрямування.
 • 2.13.5. Обирати оптимальні маркетингові комунікації в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.6. Укладати угоди з постачальниками та покупцями, враховуючи специфіку в галузі охорони здоров'я.
 • 2.13.7. Організову вати рекламну діяльність, стимулювати продаж медичних товарів та використання медичних послуг.
 • 2.13.8. Готувати і провадити сезонні ярмарки, виставки-продажі, інші форми активного продажу, пов'язані з медичними товарами та послугами

2.14. Організація зовнішньоекономічної діяльності

 • 2.14.1. Обґрунтовувати альтернативні стратегії зовнішньоекономічної діяльності, а також механізми реалізації в галузі охорони здоров'я.
 • 2.14.2. Аналізувати імпортні потреби закладів та їх експортні можливості в галузі охорони здоров'я.
 • 2.14.3. На основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів в галузі охорони здоров'я, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням світового розподілу праці.
 • 2.14.4. Приймати рішення щодо каналів надходження товарних ресурсів в галузі охорони здоров'я,, укладати угоди з закордонними постачальниками та покупцями і забезпечувати їх реалізацію в галузі охорони здоров'я.
 • 2.14.5. На основі досліджень світового ринку в галузі охорони здоров'я, вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства, можливості спеціалізованих в напрямку охорони здоров'я, благодійних фондів. 2.14.6.Готувати документи щодо створення спільних підприємств в галузі охорони здоров'я для установ недержавної форми власності.
 • 2.14.7. Здійснювати контрольно-аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності установ в галузі охорони здоров'я недержавної форми власності

2.15. Співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами

 • 2.15.1. Відповідно до регламентуючих документів установ недержавної форми власності в галузі охорони здоров'я співпрацювати з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими системами.
 • 2.15.2. Забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань перед державним бюджетом

2.16. Раціональна організація управлінської праці

 • 2.16.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи.
 • 2.16.2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці.
 • 2.16.3. Організовувати і обладнувати робочі місця апарату управління, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.16.4. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей.
 • 2.16.5. Готувати і проводити наради та збори, здійснювати всі інші види управлінської діяльності; вести прийом відвідувачів, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.16.6. За допомогою технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду, в тому числі й однією з іноземних мов, з закордонними партнерами.
 • 2.16.7. Співпрацювати з секретарем

2.17. Управління персоналом

На основі трудового законодавства:

 • 2.17.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, проводити співбесіду з претендентами, їх тестування, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.2. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.3. Застосовувати різноманітні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу підприємства, формувати резерв, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.4. Здійснювати вивільненні кадрів підприємства, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.5. Проводити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.17.6. Аналізувати плинність кадрів, розробляти і впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

2.18. Навчання підлеглих

 • 2.18.1. Створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.2. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.3. Брати безпосередню участь в закладу охорони здоров"я різних форм навчання в установах галузі охорони здоров'я, добирати викладачів і інструкторів, враховуючи специфіку галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.4. Обирати оптимальні види і форми навчання на підприємстві: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень і т.д., враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.6. Контролювати систематичність і якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм, наслідки навчально-пізнавальної діяльності; аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.18.7. Складати кошторис витрат на розвиток кадрів, контролювати правильність використання коштів на ці цілі, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

Продовження табл. 1.6

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.19. Формування колективу та керівництва в ньому

 • 2.19.1. Дати психолого-педагогічну характеристику особистості.
 • 2.19.2. 3 урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності, факторів матеріальної відповідальності добирати склад колективів.
 • 2.19.3. Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу.
 • 2.19.4. Створювати і підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі і демократичних засадах, формувати відчуття єдиної команди, враховувати думку підлеглих.
 • 2.19.5. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих.
 • 2.19.6. Організовувати роботу щодо піднесення кваліфікаційного рівня працівників, їх службового просування, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.19.7. Організовувати збір даних та діагностувати неформальні стосунки у колективі, співпрацювати з неформальними лідерами, усувати деструктивне лідерство.
 • 2.19.8. Застосовувати різноманітні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження.
 • 2.19.9. Гармонійно поєднувати індивідуальні, групові і масові форми виховної роботи, застосовувати методи повчання, створення орієнтуючих умов та особистого прикладу

2.20. Генерування влади

 • 2.20.1. Повною мірою використовувати свої повноваження і владу, враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я, використовувати різноманітні засоби впливу на підлеглих.
 • 2.20.2. Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва

2.21. Формування і розвиток організаційної культури

 • 2.21.1. Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.21.2. Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внутрішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.21.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної закладу охорони здоров"я праці, ділового спілкування, діловодства тощо).
 • 2.21.4. Організовувати та підтримувати культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць).
 • 2.21.5. Забезпечувати ідентифікацію працівників з організаційною культурою, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

2.22. Формування іміджу підприємства

 • 2.22.1. Виявляти і досліджувати образ установи враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я, створювати і підтримувати високу репутацію закладу охорони здоров'я.
 • 2.22.2. Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності.
 • 2.22.3. Організовувати зв'язки з громадськістю, засобами масової інформації, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я

2.23. Організація діловодства

 • 2.23.1. Використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.2. Розраховувати ефективність використання оргтехніки і потреби в ній, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.3. Формувати систему документів-регламентів регулювання організаційних відносин, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.4. Провадити розгляд пошти, працювати з заявами і скаргами покупців медичних товарів та послуг у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.5. Раціонально організовувати і вести власний архів.
 • 2.23.6. Розробляти заходи по вдосконаленню системи документообігу, організовувати раціональний рух документів у закладу охорони здоров'я, враховуючи специфіку установ у галузі охорони здоров'я.
 • 2.23.7. Документально оформлювати всі процеси менеджменту персоналу установ у галузі охорони здоров'я

3. Функція мотивації

3.1. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці

 • 3.1.1. Забезпечувати узгодження інтересів працівників з інтересами організацій у галузі охорони здоров'я.
 • 3.1.2. Визначати потреби працівників, використовуючи індивідуальний підхід, розробляти і впроваджувати комплексні сучасні багато аспектні мотиваційні заходи.
 • 3.1.3. Створювати умови для трудової самореалізації співробітників установ у галузі охорони здоров'я.
 • 3.1.4. Використовуючи індивідуальний підхід, добирати і застосовувати різноманітні стимули у їх взаємозв'язку.
 • 3.1.5. Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати установ в галузі охорони здоров'я, матеріального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення

3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

 • 3.2.1. За допомогою психологічних методів управління регулювати між особові стосунки між членами трудового колективу.
 • 3.2.2. Впорядкувати і гармонізувати соціальні стосунки нормами (формувати і підтримувати традиції, обряди, ритуали), враховуючи специфіку установ в галузі охорони здоров'я.
 • 3.2.3. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, гласно заохочувати за новаторські ідеї.
 • 3.2.4. Використовувати методи пропаганди і агітації у поширенні лікувально-профілактичних, економічних, правових, естетичних та інших знань.

Закінчення табл. 1.6

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

 • 3.2.5. Запобігати стресу, використовувати соціально-припустимі способи його зняття.
 • 3.2.6. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної і якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.)

4. Функції контролю

4.1. Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології обслуговування

 • 4.1.1. На основі технології в галузі охорони здоров'я здійснювати контроль за якісним забезпеченням населення медичними послугами.
 • 4.1.2. Вести контроль реалізації медичних товарів, термінів реалізації.
 • 4.1.3. Контролювати рівень товарних запасів, своєчасне поповнення необхідних ресурсів у галузі охорони здоров'я.
 • 4.1.4. Здійснювати контроль за витратами та збитками, контролювати фінансову конкурентоспроможність установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.1.5. Провадити моніторинг виконання угод з постачальниками та покупцями, в тому числі закордонними в галузі охорони здоров'я.
 • 4.1.6. Контролювати збереженість товарно-матеріальних цінностей.
 • 4.1.7. Провадити моніторинг виконання умов благодійних фондів та спонсорів у галузі охорони здоров'я

4.2. Контроль виконання управлінських рішень

 • 4.2.1. Використовуючи принципи зворотного зв'язку, контролювати ефективність дій виконавців управлінських рішень у галузі охорони здоров'я.
 • 4.2.2. Використовуючи методи лінійного контролю, оцінювати результати виконання управлінських рішень у галузі охорони здоров'я

4.3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки

 • 4.3.1. Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці і забезпечення нею кожного робочого місця.
 • 4.3.2. Забезпечувати попередній і поточний контроль охорони праці і техніки безпеки.

4.4. Контролювання якості обслуговування

 • 4.4.1. Забезпечувати контроль системи підтримки якості надання медичних послуг населенню.
 • 4.4.2. На основі нормативної документації обирати методи і визначати періодичність контролю якості медичних товарів та обслуговування в галузі охорони здоров'я.
 • 4.4.3. Забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу скарг покупців, враховуючи специфіку галузі охорони здоров'я

4.5. Оцінювання і контроль виконання рішень, підтримка виконавської дисципліни

 • 4.5.1. Одночасно паралельно контролювати кілька напрямів діяльності установ у галузі охорони здоров'я, оперативно реагувати на відхилення.
 • 4.5.2. Формувати механізм оцінки суб'єктів діяльності закладів охорони здоров'я, систематично здійснювати процедури ефективного об'єктивного комплексного оцінювання результативності трудової діяльності.
 • 4.5.3. Заохочувати підлеглих до розвитку самоконтролю та самодисципліни.
 • 4.5.4. Розробляти і контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку та правила роботи медичних установ.
 • 4.5.5. На основі трудового законодавства здійснювати дисциплінарний вплив на порушників

4.6. Контроль усіх видів розрахунків

 • 4.6.1. Контролювати правильність встановлення цін на локальному ринку медичних послуг.
 • 4.6.2. Контролювати своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово-розрахункових і банківських операцій, враховуючи специфіку роботи установ у галузі охорони здоров'я

4.7. Звітування про діяльність

4.7.1. Організовувати облік та звітність установ у галузі охорони здоров'я.

4.7.2. Складати первинну бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи установ у галузі охорони здоров'я

4.7.3. Складати довідки та звітність з усіх напрямків діяльності установ у галузі охорони здоров'я.

 • 4.7.4. Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи установ у галузі охорони здоров'я.
 • 4.7.5. Контролювати стан документаційного забезпечення управління

5. Функція регулювання

5.1. Узгоджене використання всіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів

 • 5.1.1. Збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі і просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів специфічних для галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.2. На основі технології надання медичних послуг оперативно регулювати та задовольняти потреби населення в галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.3. Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності установ у галузі охорони здоров'я.
 • 5.1.4. Провадити оперативні наради, враховуючи специфіку роботи медичних установ

5.2. Управління конфліктами

 • 5.2.1. Своєчасно діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати перетворенню їх на конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами.
 • 5.2.2. 3 урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ
 • 5.2.3. Інтерпретувати психічні стани і частково керувати ними.
 • 5.2.4. Застосовувати стиль лідерства, який відповідає вимогам ситуації

Основні напрями професійної діяльності спеціаліста:

 • o організаційно-управлінська;
 • o адміністративно-господарська;
 • o інформаційно-аналітична.

Спеціаліст з менеджменту підприємств і організацій у галузі охорони здоров'я за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності:

 • o економічна;
 • o маркетингова;
 • o обліково-контрольна;
 • o зовнішньоекономічна;
 • o освітня;
 • o науково-дослідницька.

Перелік умінь спеціаліста з менеджменту підприємств і організацій в галузі охорони здоров'я представлено в табл. 1.6.

Магістр із менеджменту в галузі охорони здоров'я підготовлений до роботи за кількома з видів і найменувань економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96, затвердженим наказом держстандарту України від 22.10.96 р. № 441. Види та найменування економічної діяльності магістрів з менеджменту в галузі охорони здоров'я зазначено в табл. 1.7.

Таблиця 1.7

ВИДИ І НАЙМЕНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

з/п

Назва

Код ІБІС

1

Діяльність з охорони здоров'я людини

N-851

2

Соціальна допомога з забезпеченням проживання

N-853

3

Дослідження та розробки

К-73

4

Навчання дорослих та інша діяльність у сфері освіти. Професійно-технічна освіта. Навчання дорослих та інші види освіти

М-80.4

М-80.22 М-80.42.0

Магістр із менеджменту в галузі охорони здоров'я може обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, а також посади заступників у тих видах діяльності, які у таблиці 1.8 позначено зірочкою (*).

Таблиця 1.8

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЯКІ ЗДАТЕН ВИКОНУВАТИ МАГІСТР

З МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

з/п

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

1

*1210.1. Керівники підприємств, установ та організацій

Керівник оздоровчого комплексу, пансіонату, санаторно-курортного закладу

2

*1222.2. Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості

Завідувач майстерні "Медтехніка", "Оптика". Майстер дільниці в медичній промисловості. Керівник підрозділу протезно-ортопедичного виробництва

Закінчення табл. 1.8

з/п

Назва і шифр професійної групи

Професійна назва роботи

3

*1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

Завідувач магазину "Оптика", "Медтехніка", "Укрмедпостач", магазину хімреактивів та лабораторного скла, аптекарського магазину. Керівник представництва фармацевтичної фірми з реалізації лікарських препаратів

4

*1226.2. Начальники (інші керівники), та майстри на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Завідувач відділу аптечного складу (ба-зи)відділу медичного скла; відділ допоміжних матеріалів, предметів догляду за хворими; відділ дезінфекційних засобів

5

*1229.6. Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

Головний адміністратор, завідувач виставки медичних товарів, медичного обладнання, медичної техніки.

Керівник підрозділу в санаторії-профілакторії, будинку відпочинку, лікувально-спортивному комплексі, пансіонаті, лікувально-оздоровчій базі, лікарсько-фізкультурному диспансері

6

2310.2. Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Ассистент.

Викладач вищого навчального закладу

7

2351.1. Наукові співробітники (методи навчання)

Молодший науковий співробітник (методи навчання).

Викладач (методи навчання). Методист з економічної освіти

8

2359.1. Інші наукові співробітники в галузі навчання

Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)

9

2359.2. Інші фахівці в галузі навчання

Лектор

10

2412.1. Наукові співробітники (організація охорони здоров'я)

Науковий співробітник (організація охорони здоров'я)

11

2419.1. Наукові співробітники (маркетинг, ефективність підприємництва в галузі охорони здоров'я)

Молодший науковий співробітник (ефективність підприємництва, раціоналізація роботи закладів охорони здоров'я)

12

2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації роботи закладів охорони здоров'я

Фахівець з ефективності підприємництва, із зв'язків з громадськістю та пресою; з раціоналізації виробництва; з методів розширення ринків збуту, з дослідження товарного ринку, із стандартизації, сертифікації та якості товарів та послуг в галузі охорони здоров'я

13

2419.3. Спеціалісти державної служби

Радник (органи державної влади) Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

14

2441.2. Економісти

Економічний радник.

Консультант з економічних питань в галузі охорони здоров'я.

Оглядач з економічних питань в галузі охорони здоров'я

15

3340. Інші молодші фахівці в галузі освіти

Педагог з менеджменту в медичних училищах та коледжах

16

3431. Секретарі адміністративних органів

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

17

3434. Помічники керівників

Референт.

Референт з основної діяльності

Таблиця 1.9

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ МАГІСТР З МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

1. Планувальна

1.1. Системний аналіз діяльності закладу охорони здоров'я

 • 1.1.1. 3 використанням сучасних методик з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності закладу охорони здоров'я.
 • 1.1.2. Проводити системний аналіз макро- і мікро середовища закладу охорони здоров'я, моніторинг основних конкурентів на галузевому ринку.
 • 1.1.3. Використовувати сучасні методи діагностики та експертизи діяльності підприємства з урахуванням організаційно-правової форми закладу охорони здоров'я.
 • 1.1.4. Забезпечувати ефективну систему аналітичного діагностування ринку, негативного впливу і наслідків дестабілізуючих внутрішніх і зовнішніх факторів середовища закладу охорони здоров'я.
 • 1.1.5. Забезпечувати систему моніторингової діагностики закладу охорони здоров'я.
 • 1.1.6. Аналізувати і оцінювати механізм впливу конфліктів інтересів зацікавлених у діяльності закладу охорони здоров'я груп на результати її діяльності

1.2. Розробка стратегічних напрямів розвитку закладу охорони здоров'я, забезпечення її конкурентоспроможності

 • 1.2.1. На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємства та факторів зовнішнього середовища формулювати місію закладу охорони здоров'я.
 • 1.2.2. Розробляти стратегічні цілі функціонування закладу охорони здоров'я в умовах конкуренції.
 • 1.2.3. На основі діагностики внутрішнього середовища підприємства та аналізу факторів зовнішнього середовища розробляти стратегічні альтернативи розвитку закладу охорони здоров'я, забезпечувати на стадії планування високий рівень збалансованості її складових елементів.
 • 1.2.4. Планувати зменшення рівня підприємницького ризику в умовах нестабільного ринкового середовища.
 • 1.2.5. За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги.
 • 1.2.6. Обирати оптимальну стратегію розвитку закладу охорони здоров'я з урахуванням прийнятого рівня ризику.
 • 1.2.7. Аналізувати продуктивність праці та розроблювати заходи щодо її підвищення

1.3. Планування та прогнозування діяльності закладу охорони здоров'я

 • 1.3.1. Здійснювати сценарне бізнес-планування, використовуючи результати аналізу діяльності закладу охорони здоров'я, маркетингові дослідження та стратегію розвитку.
 • 1.3.2. 3 використанням сучасних методик, проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників діяльності закладу охорони здоров'я з урахуванням інфляції та конвертовано-сті національної валюти.
 • 1.3.3. Брати участь у здійсненні ефективного фінансового планування діяльності закладу охорони здоров'я з урахуванням галузевих особливостей, мікро- і макроекономічних прогнозів.
 • 1.3.4. На основі статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій оцінювати виробничо-економічний потенціал підприємства з виробництва товарів медичного призначення, виробництва лікарських засобів, тощо, розраховувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.

Продовження табл. 1.9

 • 1.3.5. За сучасними методиками здійснювати фінансове планування діяльності з урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів; формувати та здійснювати податкову політику підприємства, забезпечувати відтворення та зростання його капіталу.
 • 1.3.6. 3 урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників медичних та фармацевтичних ринків на підставі маркетингового підходу формувати програми діяльності (виробництва, обслуговування, реалізації тощо), обґрунтувати вибір найбільш економічних форм закладу охорони здоров'я виробництва товарів медичного призначення, лікарських засобів, надання медичних послуг.
 • 1.3.7. Планувати систему заходів щодо забезпечення стабільного підвищення якості продукції, медичного обслуговування.
 • 1.3.8. Проводити багатоваріантні розрахунки цін на медичні послуги, лікарські засоби, товари медичного призначення, тощо, формувати цінову політику.
 • 1.3.9. Оцінювати та формувати інвестиційний портфель закладу охорони здоров'я.
 • 1.3.10. 3 урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку планувати організаційні зміни, у тому числі з використанням інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації закладу охорони здоров'я.
 • 1.3.11. Планувати і здійснювати підготовку проведення загальних зборів засновників, роботу органів управління закладу охорони здоров'я.
 • 1.3.12. На основі даних контролінгу та аудиту здійснювати формування програм та проектів науково-технічного та соціального розвитку закладу охорони здоров'я

1.4. Планування потреби закладу охорони здоров'я у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових)

 • 1.4.1. На основі сучасних методик визначати ефективність використання ресурсів, обґрунтовувати шляхи їх заощадження.
 • 1.4.2. 3 використанням сучасних методик і економіко-математичних моделей планувати потреби закладу охорони здоров'я у матеріальних, фінансових та трудових ресурсах, визначати постачальників.
 • 1.4.3. Розробляти стратегії поведінки закладу охорони здоров'я у зонах стратегічних ресурсів, формувати програми ефективної співпраці з наявними та потенційними постачальниками

1.5. Розробка та впровадження нововведень

 • 1.5.1.Здійснювати планування інноваційної діяльності закладу охорони здоров'я (щодо вдосконалення моделей управління, реструктуризації, нових технологій, нової продукції, організаційних змін) на основі аналізу ринкових тенденцій і змін макросередовища.
 • 1.5.2. Використовувати методи прогнозування, розроблювати ідеї нових товарів медичного призначення, лікарських засобів або медичних послуг відповідно до попиту споживачів (пацієнтів).
 • 1.5.3. Здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень.
 • 1.5.4. Розраховувати потребу в інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій.
 • 1.5.5. Планувати процес генерації раціоналізаторських та новаторських пропозицій окремими працівниками.
 • 1.5.6. Розробляти та здійснювати заходи щодо подолання опору інноваціям.
 • 1.5.7. Розробляти технічне завдання консультанту з питань організаційного розвитку

Продовження табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

1.6. Прогнозування динаміки попиту

 • 1.6.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів.
 • 1.6.2. Брати участь у варіантному плануванні, прогнозуванні і моделюванні цінової політики в умовах змін попиту.
 • 1.6.3.Аналізувати та прогнозувати основні кон'юнктуроутворюючі фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів.
 • 1.6.4. Розраховувати місткість медичного та фармацевтичного ринку, прогнозувати попит на лікарські засоби, товари медичного призначення, медичну техніку, медичні послуги

1.7. Формування оптимального асортименту продукції

 • 1.7.1. За матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію закладу охорони здоров'я на ринку, обирати свій сегмент, розробляти стратегії поведінки закладу охорони здоров'я на цільових ринках.
 • 1.7.2. 3 урахуванням особливостей використання натуральних та фінансових показників ринку на підставі маркетингового підходу формувати програми виробництва і реалізації лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичну техніку, медичні послуги, тощо.
 • 1.7.3. Коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін на основі досліджень і прогнозів впливу факторів сезонності.
 • 1.7.4. Аналізувати, планувати та прогнозувати обсяг реалізації лікарських засобів (медичних послуг) на різні періоди

1.8. Системне планування самоменеджменту

 • 1.8.1. На основі стратегії організаційного розвитку розробляти стратегії саморозвитку.
 • 1.8.2. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс.
 • 1.8.3. Планувати власну кар'єру, фахове і професійне зростання, саморозвиток і самовдосконалення

2. Організаційна

2.1. Поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню цілей закладу охорони здоров'я

 • 2.1.1. 3 урахуванням стартових можливостей, галузевої спеціалізації та специфіки управління підприємницької діяльності обирати ефективну правову форму господарювання.
 • 2.1.2. Згідно з чинним законодавством складати засновницькі документи, створювати та реєструвати, ліцензувати та проводити акредитацій ну процедуру закладів охорони здоров'я
 • 2.1.3. Підтримувати раціональну структуру та збалансованість поєднання усіх ресурсів закладу охорони здоров'я
 • 2.1.5. Розробляти та впроваджувати раціональні форми організації виробництва та праці.
 • 2.1.6. На основі використання раціональних форм і методів організації праці забезпечувати виконання основних операцій по перетворенню ресурсів у продукцію (медичну послугу).
 • 2.1.7. Синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, забезпечувати впорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані динамічного розвитку й адаптації.
 • 2.1.8. Брати участь у забезпеченні високого рівня безпеки і ризикозахищеності закладу охорони здоров'я

2.2. Організація та раціоналізація робочих місць

 • 2.2.1. За результатами оцінки й атестації робочих місць розробляти раціональні схеми їх планування.
 • 2.2.2. Впроваджувати передовий досвід щодо оснащення робочих місць та їх обслуговування.
 • 2.2.3. Створювати виробничі дільниці, служби та підрозділи з урахуванням масштабів діяльності підприємства

2.3. Організація процесів управління

 • 2.3.1. Використовувати сучасні технології управління, формувати як окремі підсистеми закладу охорони здоров'я, так і оргструктуру в цілому.
 • 2.3.2. Використовувати принципи та методи організації управлінської праці, вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління закладу охорони здоров'я.
 • 2.3.3. На базі інформації про можливості підлеглих здійснювати делегування повноважень.
 • 2.3.4. Виходячи з групових норм та статусу членів групи, організовувати виконання функціонально пов'язаних дій та синергичне поєднання зусиль членів групи

2.4. Прийняття упр авлінських рішень

 • 2.4.1. Забезпечувати функціонування ефективної мережі управлінської інформації, в т.ч. інформації з обмеженим доступом.
 • 2.4.2. Використовуючи різні джерела інформації., формувати інформаційне забезпечення управління організацією.
 • 2.4.3. Формулювати оптимальне визначення завдань, брати участь у розробці алгоритмів і програм оптимізаційних рішень.
 • 2.4.4. Ефективно використовувати можливості автоматизованого робочого місця менеджера, оперативно переробляти значні масиви різної інформації, проводити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу.
 • 2.4.5. На основі інформаційного забезпечення та комп'ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень.
 • 2.4.6. Виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати та здійснювати вибір оптимальних рішень.
 • 2.4.7. На основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень.
 • 2.4.8. Слідкувати за змінами у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах, забезпечувати правомочність діяльності.
 • 2.4.7. Забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийнятті рішень

Продовження табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.5. Організація реалізації управлінських рішень

 • 2.5.1. Структурувати завдання відповідно до чисельності виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати терміни їх виконання, складати план заходів реалізації рішення.
 • 2.5.2. Добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових якостей та організовувати їх діяльність щодо виконання рішення, проводити інструктування виконавців.
 • 2.5.3. Регламентувати та нормувати роботу конкретного виконавця управлінського рішення.
 • 2.5.4. Будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв'язку

2.6. Організація анти-кризового управління підприємством на всіх стадіях його життєвого циклу

 • 2.6.1. Забезпечувати організацію моніторингу та запобігання кризових явищ в діяльності підприємств.
 • 2.6.2. Ідентифікувати та аналізувати можливий вплив факторів ризику та виявляти симптоми кризових ситуацій.
 • 2.6.3. Розробляти та впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних кризових ситуацій у діяльності організацій.
 • 2.6.4. Визначати оптимальні організаційні форми системи антикризового управління.
 • 2.6.5. Забезпечувати своєчасну реструктуризацію портфеля фінансових інвестицій та ефективні форми реінвестування капіталу.
 • 2.6.6. Створювати системи комунікацій, що відповідають кризовим ситуаціям, долати опір підлеглих у кризових ситуаціях.
 • 2.6.7. Обґрунтовувати вибір та зміни правової форми господарювання в умовах кризи.
 • 2.6.8. Розробляти заходи щодо подолання криз у діяльності закладу охорони здоров'я, впроваджувати санаційні заходи.
 • 2.6.9. Розробляти антикризові механізми взаємодії з фінансовими (у т.ч. фондовими) ринками

2.7. Організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем

 • 2.7.1. Визначати вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність закладу охорони здоров'я, адаптувати підприємство до динамічного зовнішнього середовища.
 • 2.7.2. Використовувати нормативно-правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії організовувати співпрацю із суб'єктами зовнішнього середовища.
 • 2.7.3. 3 урахуванням особливостей управління малим бізнесом встановлювати, підтримувати та розвивати плідні ділові стосунки з іншими організаціями.
 • 2.7.4. Забезпечувати захист інтересів закладу охорони здоров'я у контактах із зовнішніми суб'єктами ринкових відносин

2.8. Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції

 • 2.8.1. Організовувати розроблення програми забезпечення якості продукції від проектування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції.
 • 2.8.2. Формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами у них.
 • 2.8.3. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції.
 • 2.8.4. На основі маркетингового підходу вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості

2.9. Забезпечення захисту прав споживачів

 • 2.9.1. Згідно з чинним законодавством та на основі стандартів підтримувати на належному рівні якість продукції, захищати споживача від дефектної продукції.
 • 2.9.2. Співпрацювати з державними та громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів

2.10. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки

 • 2.10.1. Дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів охорони праці.
 • 2.10.2. Розробляти заходи щодо покращення умов праці, запобігання професійним захворюванням і лікарняним інфекціям.
 • 2.10.3. Проводити інструктування підлеглих з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки

2.11. Забезпечення соціального захисту працівників

 • 2.11.1. Дотримуватися чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівникам.
 • 2.11.2. Брати участь у розробленні додаткових соціальних гарантій персоналу закладу охорони здоров'я, у підготовці колективного договору.
 • 2.11.3. Проводити переговори між роботодавцями та працівниками щодо укладання колективного договору.
 • 2.11.4. Конструктивно взаємодіяти з профспілками.
 • 2.11.5. Формувати програми соціального розвитку закладу охорони здоров'я

2.12. Розроблення раціональних форм закладу охорони здоров'я управління у сфері підприємницької діяльності

 • 2.12.1. Аналізувати діючі організаційні структури управління підприємницькою діяльністю.
 • 2.12.2. Збалансовувати відповідальність і повноваження, визначати та формувати центри відповідальності у структурі закладів охорони здоров'я.
 • 2.12.3. На основі розподілу повноважень і відповідальності між ланками та рівнями проектувати організаційні структури управління.
 • 2.12.4. Складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи.
 • 2.12.5. Вдосконалювати організаційні та технологічні взаємозв'язки між підрозділами та службами закладу охорони здоров'я, механізм їх координації.
 • 2.12.6. Делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями.
 • 2.12.7. Розробляти та забезпечувати функціонування організаційних структур цільового типу (в т.ч. спрямованих на виконання комплексних стратегій, запобіганню конфлікту інтересів)

2.13. Здійснення комерційної діяльності організацій

 • 2.13.1. За допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на медичні послуги, лікарські засоби, товари медичного призначення, медичну техніку, тощо, здійснювати маркетингову політику просування на ринку.
 • 2.13.2. На основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв'язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил, приймати рішення щодо каналів реалізації.
 • 2.13.3. За сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики.
 • 2.13.4. Здійснювати ринкове коригування цін.
 • 2.13.5. Обирати оптимальні маркетингові комунікації.
 • 2.13.6. Укладати угоди з постачальниками та споживачами.
 • 2.13.7.Організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут.
 • 2.13.8. Брати участь у проведенні ефективного брендінгу; організовувати системні, науково обґрунтовані процеси створення, підтримання і захисту торгової марки закладу охорони здоров'я

Продовження табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.14. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 • 2.14.1. Обґрунтовувати ефективну стратегію зовнішньоекономічної діяльності і механізм її реалізації виходячи з вимог, принципів та особливостей управління малим бізнесом; аналізу експортно-імпортних можливостей і потреб закладу охорони здоров'я.
 • 2.14.2. Аналізувати експортні можливості закладу охорони здоров'я та її імпортні потреби.
 • 2.14.3. На основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням світового поділу праці.
 • 2.14.4. Приймати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками та споживачами і забезпечувати їх реалізацію.
 • 2.14.5. Організовувати матеріально-технічне постачання, здійснювати збутову діяльність на зовнішніх ринках.
 • 2.14.6. На основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства.
 • 2.14.7. Готувати документи щодо створення спільних підприємств.
 • 2.14.8. Здійснювати контрольно-аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності закладу охорони здоров'я

2.15. Співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами

 • 2.1.5.1. Забезпечувати ефективну фінансову діяльність підприємства в межах постійного моніторингу можливостей збільшення капіталу, діагностики та усунення можливостей банкрутства.
 • 2.15.2. Відповідно до регламентуючих документів здійснювати співпрацю з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами.
 • 2.15.3. Забезпечувати своєчасне виконання зобов'язань перед державним бюджетом та державними позабюджетними фондами

2.16. Раціональна організація управлінської праці

 • 2.16.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні гнучкі плани особистої роботи.
 • 2.16.2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці.
 • 2.16.3. Організовувати й обладнувати робочі місця апарату управління.
 • 2.16.4. Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей.
 • 2.16.5. Готувати та проводити наради та збори, здійснювати усі інші види управлінської діяльності; здійснювати прийом відвідувачів.
 • 2.16.6. За допомогою технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі й однією з іноземних мов.
 • 2.16.7. Співпрацювати з допоміжним адміністративним персоналом

2.1.7. Управління персоналом

Згідно з трудовим законодавством:

 • 2.17.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, здійснювати добір, наймання кадрів, проводити співбесіди з претендентами, їх тестування.
 • 2.17.2. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників.
 • 2.17.3. Застосовувати різні методи оцінювання персоналу, розробляти плани розвитку персоналу закладу охорони здоров'я, формувати резерв.
 • 2.17.4. Проводити вивільнення кадрів закладу охорони здоров'я.
 • 2.17.5. Проводити облік кадрів на підприємстві, розраховувати структуру колективу та його чисельність.
 • 2.17.6. Аналізувати плинність кадрів, розробляти та впроваджувати заходи щодо стабілізації колективу.
 • 2.17.7. Забезпечув ати високий рівень трудової, виробничої дисципліни, проводити виховну роботу в колективі.
 • 2.17.8. Зміцнювати та ефективно використовувати кваліфікаційний потенціал підрозділу закладу охорони здоров'я.
 • 2.17.9. Забезпечувати процес підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), середнього медичного персоналу (фармацевтів)

2.18. Формування колективу та керівництво ним

 • 2.18.1. Давати психолого-педагогічну характеристику особистості
 • 2.18.2. 3 урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності формувати склад колективів.
 • 2.18.3. Підтримувати на оптимальному рівні кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності для регулювання групових стосунків всередині колективу.
 • 2.18.4. Створювати та підтримувати соціально-економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах, формувати відчуття єдиної команди, враховувати думку підлеглих.
 • 2.18.5. Формувати особистий авторитет, підтримувати авторитет колег та підлеглих.
 • 2.18.6. Організовувати роботу щодо підвищення кваліфікаційного рівня працівників, їх службового просування.
 • 2.18.7. Аналізувати неформальні стосунки у колективі, співпрацювати з неформальними лідерами, усувати деструктивне лідерство.
 • 2.18.8. Застосовувати різні засоби керівництва: інформування, індивідуальну бесіду, обговорення, визнання, критику, осудження.
 • 2.18.9. Гармонійно поєднувати індивідуальні та колективні форми виховної роботи, застосовувати методи навчання, створення орієнтувальних умов та особистого прикладу

2.19. Генерування влади

 • 2.19.1. Повною мірою використовувати свої повноваження та владу, різні засоби впливу на підлеглих, підтримувати розумний баланс влади.
 • 2.19.2. Поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати власний гнучкий стиль керівництва.
 • 2.19.3. Використовувати владу з метою запобігання та/або подолання конфліктів в закладу охорони здоров'я

Продовження табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

2.20. Формування та розвиток організаційної культури

 • 2.20.1. Дотримуватися етики управлінської діяльності, біоетики, медичної деонтології, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом
 • 2.20.2. Створювати умови для підвищення культури працівників, підтримувати внутрішній потенціал оновлення, сприяти безперервному навчанню працівників, створювати умови для їх самовдосконалення.
 • 2.20.3. Забезпечувати культуру процесів управління (прогресивної технології, раціональної організації праці, ділового спілкування, діловодства тощо).
 • 2.20.4. Організовувати та підтримувати культуру умов праці (трудового середовища та робочих місць).
 • 2.20.5. Забезпечувати ідентифікацію працівників з організаційною культурою.
 • 2.20.6. Використовувати позитивні складові організаційної культури для подолання конфлікту інтересів

2.21. Формування іміджу закладу охорони здоров'я

 • 2.21.1. Виявляти та досліджувати імідж підприємства серед основних контактних аудиторій, створювати та підтримувати високу репутацію закладу охорони здоров'я.
 • 2.21.2. Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності.
 • 2.21.3. Організовувати зв'язки з громадськістю, із засобами масової інформації

2.22. Організація діловодства

 • 2.22.1. Використовувати оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію.
 • 2.22.2. Розраховувати ефективність використання оргтехніки та потреби в ній.
 • 2.22.3.Формувати систему регламентаційних документів організаційної діяльності.
 • 2.22.4. Проводити розгляд пошти, працювати із заявами та скаргами покупців лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичної техніки, пацієнтів та їх законних представників.
 • 2.22.5. Раціонально організовувати та вести власний архів.
 • 2.22.6. Розроблювати заходи щодо вдосконалення системи документообігу, організовувати раціональний рух документів в закладу охорони здоров'я.
 • 2.22.7. Документально оформлювати усі процеси менеджменту персоналу.

3. Мотиваційна

3.1. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці персоналу організацій

 • 3.1.1. Забезпечувати узгодження інтересів працівників з інтересами закладу охорони здоров'я.
 • 3.1.2. Брати участь у формування політики оплати праці.
 • 3.1.3. Визначати потреби працівників, використовуючи індивідуальний підхід, розроблювати і впроваджувати комплексні сучасні багатоаспектні мотиваційні заходи.
 • 3.1.4. Створювати умови для трудової самореалізації співробітників.
 • 3.1.5. Використовувати індивідуальний підхід, добирати та застосовувати різні стимули в їх взаємозв'язку.
 • 3.1.6. Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального стимулювання, готувати пропозиції щодо їх удосконалення.
 • 3.1.7. Забезпечувати узгодження інтересів закладу охорони здоров'я та її власника (співвласника)

3.2. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі

 • 3.2.1. За допомогою психологічних методів управління регулювати міжособистісні стосунки між членами трудового колективу.
 • 3.2.2. Впорядкувати та гармонізувати соціальні стосунки: формувати та підтримувати традиції, обряди, ритуали.
 • 3.2.3. Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати розвиток новаторських ідей.
 • 3.2.4. Використовувати методи пропаганди й агітації у поширенні економічних, правових, естетичних та інших знань.
 • 3.2.5. Запобігати стресу, використовувати соціально припустимі способи його зняття.
 • 3.3.6. Володіти методами збирання соціальної інформації (спостереження, аналіз документації, опитування, тестування, соціометрія та ін.) і методами кількісної та якісної обробки даних (математичні, статистичні та ін.)

4. Контрольна

4.1 .Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва

 • 4.1.1. На основі галузевої технології здійснювати контроль операцій процесу виробництва лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичної техніки (медичного обслуговування).
 • 4.1.2. Вести контроль випуску та реалізації продукції, контролювати ефективність діяльності на ринку збуту.
 • 4.1.3. Контролювати рівень запасів, своєчасне поповнення ресурсів.
 • 4.1.4. Здійснювати контроль за витратами та збитками, контролювати фінансову конкурентоспроможність закладу охорони здоров'я.
 • 4.1.5. Проводити моніторинг виконання угод з постачальниками та споживачами, у тому числі із закордонними.
 • 4.1.6. Контролювати збереженість матеріальних цінностей

4.2. Контроль виконання управлінських рішень

 • 4.2.1. Використовувати принципи зворотного зв'язку, контролювати ефективність дій виконавців управлінських рішень.
 • 4.2.2. Використовувати методи лінійного контролю, оцінювати результати виконання управлінських рішень

4.3. Контролювання охорони праці та техніки безпеки

 • 4.3.1. Контролювати наявність інструктивно-методичної документації з охорони праці та забезпечення нею кожного робочого місця.
 • 4.3.2. Забезпечувати попередній і поточний контроль охорони праці та техніки безпеки

4.4. Контролювання якості лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичного обслуговування

 • 4.4.1. Забезпечувати контроль системи підтримки якості лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичного обслуговування.
 • 4.4.2. Згідно з нормативною документацією обирати методи та визначати періодичність контролю якості лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичного обслуговування.
 • 4.4.3. Забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу рекламацій

4.5. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства

 • 4.5.1. Виконувати норми природоохоронного законодавства, контролювати стан навколишнього середовища; забезпечувати захист довкілля від забруднення.
 • 4.5.2. Впроваджувати ресурсозберігаючі заходи

Продовження табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

4.6. Оцінювання та контроль виконання рішень, підтримання виконавчої дисципліни

 • 4.1.6. Одночасно контролювати кілька напрямів діяльності, оперативно реагувати на відхилення.
 • 4.6.2. Формувати механізм оцінювання суб'єктів діяльності, систематично здійснювати процедури щодо ефективного, об'єктивного, комплексного оцінювання результативності трудової діяльності.
 • 4.6.3. Заохочувати підлеглих до розвитку самоконтролю та самодисципліни.
 • 4.6.4. Розроблювати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я.
 • 4.6.5. На основі трудового законодавства здійснювати дисциплінарний вплив на порушників

4.7. Контроль усіх видів розрахунків

 • 4.7.1. Контролювати правильність встановлення цін.
 • 4.7.2. Контролювати своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово-розрахункових і банківських операцій

4.8. Звітування про діяльність

 • 4.8.1. Організовувати облік та звітність в закладу охорони здоров'я (підрозділів).
 • 4.8.2. Складати первинну бухгалтерську та статистичну звітність за результатами роботи.
 • 4.8.3. Складати довідки та звітність з усіх напрямів діяльності закладу охорони здоров'я.
 • 4.8.4. Приймати звіти підлеглих, опрацьовувати первинну звітність, підводити підсумки та аналізувати результати роботи закладу охорони здоров'я (підрозділу).
 • 4.8.5. Контролювати стан документаційного забезпечення управління.
 • 4.8.6. Аналізувати висновки зовнішнього та внутрішнього аудиту

5. Координаційна

5.1. Узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів

 • 5.1.1. Збалансовувати узгоджене надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснювати маневрування всіма видами ресурсів.
 • 5.1.2. Брати участь у регулюванні фінансових потоків.
 • 5.1.4. Здійснювати стабілізаційний вплив, усувати відхилення у діяльності закладу охорони здоров'я (підрозділу).
 • 5.1.5. Проводити оперативні наради, збори та засідання органів управління

5.2. Управління конфліктами

 • 5.2.1. Діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, запобігати їх переростанню у конфлікт, своєчасно нейтралізовувати конфліктні ситуації, використовувати відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами.
 • 5.2.2. Регулювати внутрішньо організаційні відносини, нейтралізувати конфліктні ситуації, пов'язані з протиріччями інтересів персоналу, менеджерів і власників.
 • 5.2.3. Аналізувати та розроблювати заходи щодо пом'якшення конфлікту інтересів зовнішніх зацікавлених груп.
 • 5.2.4. 3 урахуванням соціальної справедливості регулювати задоволення заявок працівників на соціальне обслуговування, розподіл матеріальних і нематеріальних благ.
 • 5.2.5. Інтерпретувати психічні стани та частково керувати ними.
 • 5.2.6. Застосовувати стиль лідерства, який відповідає вимогам ситуації

5.3. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності закладу охорони здоров'я

 • 5.3.1. На основі розроблених та затверджених планових завдань координувати діяльність персоналу в процесі виробництва лікарських засобів, товарів медичного призначення, медичного обслуговування.
 • 5.3.2. На основі використання організаційно-соціальні методи управління, координувати діяльність груп

5.4. Відміна та коригування існуючих стандартів та нормативів, що використовуються в процесі управління

 • 5.4.1. На основі аналітичної інформації про використання стандартів та нормативів, змінювати або відміняти регламенти, що не відповідають дійсності.
 • 5.4.2. Використовувати аналітичну інформацію про виконання умов стандартів та норм, спрощувати дію стандартів

6. Дослідницька

6.1. Участь у закладу охорони здоров'я наукового дослідження

 • 6.1.1. Брати участь у формуванні філософії, методології, логіки, принципів об'єктивності наукового пошуку.
 • 6.1.2. Формулювати гіпотезу, мету, завдання дослідження в рамках загального наукового процесу.
 • 6.1.3. Планувати процес і складати календарний план дослідження.
 • 6.1.4. Аналізувати фінансове, матеріально-ресурсне, кадрове, психологічне забезпечення процесу наукових досліджень.
 • 6.1.5. Брати участь у формуванні цільових наукових та інноваційних груп, управлінні та ефективному використанні їх потенціалу

6.2. Проведення наукових досліджень

 • 6.2.1. Добирати літературні джерела, вести аналітичний пошук й узагальнення інформаційного блоку досліджень, складати реферат та літературний огляд.
 • 6.2.2. Використовувати загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації.
 • 6.2.3. Добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів обробки інформації, здійснювати обробку і аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати результати дослідження.
 • 6.2.4. Застосувати сучасні методи та технічні можливості оформлення результатів досліджень, складати наукові звіти, готувати наукові публікації

6.3. Участь у впровадженні результатів наукових досліджень

 • 6.3.1. Використовувати дані наукових досліджень, розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження їх результатів.
 • 6.3.2. Оформлювати настанови для користувачів розроблених методик.
 • 6.3.3. Складати план реалізації результатів наукових досліджень та формувати колектив виконавців.
 • 6.3.4. Аналізувати результати реалізації наукових досліджень та оцінювати їх ефективність.
 • 6.3.5. Обґрунтовувати економічну ефективність впровадження наукових досліджень та проводити відповідний контролінг.

6.4. Здійснення консультаційної діяльності

 • 6.4.1. Визначати цілі і задачі консультування, потребу у внутрішньому або зовнішньому консультуванні, розробляти технічне завдання консультанту.
 • 6.4.2. Використовувати основні методологічні підходи (експертне, проектне консультування), обирати відповідну технологію консультування.
 • 6.4.3. Використовувати відповідний методичний інструментарій консультування, забезпечувати його якість, результативність і ефективність.
 • 6.4.4. 3 урахуванням особливостей консультаційних послуг, використовувати різноманітні методи ціноутворення і форми оплати консультантів.
 • 6.4.5. Дотримуватися професійної етики консультанта, формувати плідні відносини "консуль-тант-клієнт"

Закінчення табл. 1.9

Зміст функції

Назва та номер типового завдання діяльності

Зміст і номер уміння

7. Освітня

7.1. Навчання персоналу

 • 7.1.1. Створювати сприятливі умови для навчання та розвитку персоналу закладу охорони здоров'я, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 • 7.1.2. Забезпечувати зацікавленість працівників у навчанні та підвищенні кваліфікації.
 • 7.1.3. Брати безпосередню участь в організації різних форм навчання на виробництві, добирати викладачів та інструкторів.
 • 7.1.4. Обирати оптимальні види та форми навчання закладів охорони здоров'я: консультування, навчання на досвіді, участь в управлінні, делегування повноважень і та ін.
 • 7.1.5. Складати кошторис витрат на розвиток кадрів, контролювати правильність використання коштів

7.2. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закладах освіти

 • 7.2.1. На підставі державних стандартів освіти відповідного рівня розроблювати повний науково-методичний комплекс спеціальності (НМКС).
 • 7.2.2. На основі НМКС розробляти повний науково-методичний комплекс дисциплін (НМКД) управлінського циклу для всіх форм навчання.
 • 7.2.3. Добирати з різноманітних джерел і використовувати інформаційні ресурси навчального процесу і здійснювати його комп'ютерну підтримку.
 • 7.2.4. Формувати науково-методичну документацію з урахуванням вимог Болонської декларації

7.3. Здійснення процесу викладання

 • 7.3.1 .Самостійно виконувати такі види педагогічної діяльності: проведення практичних та семінарських занять, керівництво практикою та курсовими роботами, випускними роботами бакалаврів; консультування із завдань самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.
 • 7.3.2. Під керівництвом провідного викладача готувати лекції, брати участь у екзаменах, у керівництві дипломними роботами.
 • 7.3.3. Враховувати особливості контингенту та специфіку дисциплін, добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та інтенсивні технології викладання.
 • 7.3.4. Забезпечувати виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес, здійснювати формування професійної культури сучасних спеціалістів

7.4. Контролювання процесу і результатів освітньої діяльності

 • 7.4.1 Контролювати систематичність та якість проведення занять, виконання навчальних планів і програм.
 • 7.4.2. Здійснювати поточний, рубіжний та підсумковий контроль наслідків навчально-пізнавальної діяльності.
 • 7.4.3. Аналізувати якісні показники результатів навчання та його ефективності

Професійна діяльність магістра з менеджменту в галузі охорони здоров'я на первинних посадах полягає в:

 • o реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;
 • o прийнятті стратегічних і тактичних рішень у межах своєї компетенції;
 • o керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за спеціалістів та бакалаврів. Основні напрями професійної діяльності магістра з менеджменту в галузі охорони здоров'я:

♦ інформаційно-аналітична;

♦ організаційно-управлінська;

♦ адміністративно-господарська.

Магістр із менеджменту в галузі охорони здоров'я за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: фінансово-економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна.

Відповідно до посад, що може займати магістр із менеджменту в галузі охорони здоров'я, придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності з урахуванням специфіки галузі охорони здоров'я та регіону. Освітні та кваліфікаційні вимоги до магістрів з менеджменту в галузі охорони здоров'я у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності представлені в табл. 1.9.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >