< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Органи оперативного управління бюджетом

До них належать: Міністерство фінансів України (далі МФУ) та місцеві фінансові органи, Державна Контрольно-ревізійна служба України (далі ДКРСУ), Державне казначейство України (далі ДКУ), Державна податкова адміністрація (далі ДНА), Рахункова палата України.

Органи нефінансового профілю

Виконуючи покладені на них функції, вони також пов'язані з бюджетом. До першої підгрупи належать Державна митна служба та ц підрозділи; органи Міністерства внутрішніх справ; органи юстиції та нотаріальні контори; різного роду природоохоронні органи та інспекції; органи державної інспекції з контролю за цінами та інші.

Описуючи повноваження учасників бюджетного процесу потрібно зосередити увагу на органах оперативного управління бюджетом, оскільки саме вони щоденно здійснюють бюджетний менеджмент. Оскільки органи системи Міністерства фінансів безпосередньо складають відповідний бюджет і забезпечують його виконання, докладніше розглянемо їх функції.

Наявність у системі виконавчої влади держави особливого уповноваженого органу, який відповідає за розробку та здійснення державної фінансової політики, є закономірністю для всіх зарубіжних країн. У більшості країн таким органом є Міністерство фінансів (ФРН, Канада, Японія, Швеція, Литва, Польща, Угорщина, Російська Федерація тощо). В англомовних та деяких інших країнах Міністерство фінансів має назву "казначейство". Міністерство фінансів під назвою "державне казначейство" функціонують у СІЛА, Великобританії та деяких інших країнах.

В окремих країнах на цей орган покладають додаткові обов'язки. Наприклад, у Франції головним фінанасовим відомством є Міністерство економіки і фінансів. Назва цього органу підкреслює широкі економічні повноваження міністерства та міністра фінансів Франції.

У системі виконавчої влади деяких країн функціонує кілька фінансових відомств: так, у США, крім державного казначейства (Міністерства фінансів), є адміністративно-бюджетне управління у складі адміністрації президента, яке забезпечує розробку та виконання федерального бюджету, а також урядових бюджетних програм і контролює їх виконання.

Серед державних органів, на які покладено практичні завдання розробки і здійснення фінансової політики в Україні, провідне місце належить органам системи МФУ, які включають:

 • - вищу ланку - Центральний апарат МФУ;
 • - середню ланку - МФ АР Крим; обласні та міські (міста Київ та Севастополь) головні фінансові управління державних адміністрацій;
 • - базову ланку - міські та районні фінансові управління.

МФУ як орган державної виконавчої влади незалежної держави сформований у 1992 році. Його основні завдання, функції та правові засади діяльності остаточно закріплено у Положенні про Міністерство фінансів України, яке затверджене Указом Президента України № 1081 від 26 серпня 1999 року.

МФУ є центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України. МФУ забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України, здійснює координацію діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади.

МФУ очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Основними завданнями центрального апарату МФУ України є:

 • - розроблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики;
 • - здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;
 • - розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу;
 • - розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України, контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного бюджету України та зведеного бюджету України;
 • - забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;
 • - забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контролю;
 • - удосконалення методів фінансового і бюджетного планування, фінансування, а також звітності та системи контролю за витрачанням бюджетних коштів, забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);

МФУ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:

 • - бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу;
 • - розробляє проект Державного бюджету України, прогнозні показники зведеного бюджету України, визначає порядок і строк подання центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету України;
 • - подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим і місцевими бюджетами;
 • - у межах своєї компетенції виконує Державний бюджет України, складає звіт про виконання Державного бюджету України і зведеного бюджету України;
 • - удосконалює методи складання бюджету, порядок бюджетного фінансування, здійснює методичне керівництво у цій сфері;
 • - бере участь у розробленні заходів, спрямованих на формування і реалізацію активної інвестиційної політики, розробленні та фінансуванні державних інвестиційних програм і програм економічного розвитку України, у розробленні та здійсненні заходів щодо фінансового оздоровлення і структурної перебудови економіки, у підготовці загальнодержавних національних програм, забезпечує в установленому порядку їх цільове фінансування;
 • - координує в межах своїх повноважень діяльність центральних органів виконавчої влади, пов'язану із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (інших обов'язкових платежів) до Державного бюджету України та місцевих бюджетів, розробляє пропозиції щодо формування державної податкової політики, визначає порядок подання центральними та місцевими органами виконавчої влади необхідних матеріалів для проведення аналізу ефективності діючої податкової системи та пропозицій щодо її удосконалення;
 • - здійснює за дорученням Кабінету Міністрів України в установленому порядку випуск державних цінних паперів, визначає обсяги емісії облігацій внутрішньої державної позики за строками погашення у межах загального обсягу емісії, виступає від імені Кабінету Міністрів України гарантом своєчасного погашення облігацій, що випускаються, співпрацює відповідно до визначених повноважень з міжнародними фінансовими організаціями та за дорученням Кабінету Міністрів України проводить з ними переговори і консультації з питань фінансової політики та укладення кредитних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України;
 • - готує пропозиції щодо удосконалення валютних, фінансових, кредитних, податкових і митних відносин з іншими державами, бере участь у підготовці заходів, спрямованих на збільшення валютних ресурсів України, і забезпеченні економного витрачання іноземної валюти, під час укладання міжнародних договорів готує висновки щодо фінансових умов і передбачуваних наслідків їх реалізації, за дорученням Кабінету Міністрів України проводить переговори з іншими державами щодо укладення угод з питань оподаткування;
 • - розробляє та реалізує заходи з питань методологічного керівництва роботою з ведення бухгалтерського обліку і складання звітності підприємств, установ і організацій (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
 • - затверджує в установленому порядку плани рахунків, типові форми бухгалтерського обліку і звітності, інструкції про їх застосування та порядок складання звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах);
 • - здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів державного та місцевих бюджетів, бере участь у здійсненні контролю за дотриманням інтересів держави в управлінні державними корпоративними правами відповідно до законодавства.

Середня ланка - головні фінансові управління обласних, Київської міської, фінансове управління Севастопольської міської держадміністрації (далі - управління) є структурними підрозділами обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, що утворюються головами відповідних місцевих держадміністрації, є підзвітними та підконтрольними головам місцевих держадміністрацій і МФУ.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з МФУ.

Основними завданнями управління є:

 • - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;
 • - складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;
 • - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на відповідних територіях;
 • - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

- здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань управління здійснює такі функції:

 • - розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідної місцевої держадміністрації;
 • - бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області (міста), аналізує соціально-економічні показники розвитку області (міста) та враховує їх під час складання проекту обласного (міського) бюджету;
 • - організовує роботу, пов'язану із складанням проекту обласного (міського) бюджету;
 • - складає розпис доходів і видатків обласного (міського) бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису в межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки обласного
 • (міського) бюджету з державним бюджетом і районними бюджетами, бюджетами міст обласного значення, бюджетами районів у містах;
 • - перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами й організаціями, які фінансуються з обласного (міського) бюджету;
 • - здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;
 • - організовує виконання обласного (міського) бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • - забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
 • - розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;
 • - інформує керівництво обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації про стан виконання обласного (міського) бюджету за кожний звітний період і подає їй річний та квартальний звіт про виконання обласного (міського) бюджету;

Базова ланка - фінансові управління районних, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі держадміністрацій (далі - управління (відділ) є структурними підрозділами районних, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, що утворюються головами відповідних місцевих держадміністрації, є підзвітними та підконтрольними головам відповідних місцевих держадміністрації, головному фінансовому управлінню обласної, Київської міської та фінансовому управлінню Севастопольської міської держадміністрації.

Фінансове управління районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим підзвітне та підконтрольне голові цієї держадміністрації та Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим.

Управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та з начальником Головного фінансового управління обласної, Київської та фінансового управління Севастопольської міської держадміністрації.

Начальник фінансового управління районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з Міністром фінансів Автономної Республіки Крим.

Основні завдання та функції управління (відділу) в межах відповідних територій та бюджетів є аналогічними завданням та функціям управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >