< Попер   ЗМІСТ   Наст >

. ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Враховуючи вимоги чинного законодавства з питань валютного

регулювання, необхідність підвищення вимог валютного контролю та забезпечення умов розвитку сучасного внутрішнього валютного ринку встановлюється такий порядок наданій ліцензій та тимчасових дозволів на право здійснення операцій з іноземною валютою.

Згідно зі статтею 5 Декрету Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання та валютного контролю", Національний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, що одержали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою, мають право відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами - резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції.

Індивідуальної ліцензії потребують всі операції, крім:

 • - вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком України;
 • - вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;
 • - платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
 • - платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
 • - вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності.

Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

Даний Порядок регламентується Положенням про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 року.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України

Загальні положення

 • 1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет), а також статей 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України".
 • 1.2. Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) резидентам індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.
 • 1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: валютні цінності - іноземні валюти 1-ї, 2-їабо 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор), банківські метали, а також цінні папери в значенні, визначеному Цивільним кодексом України;

власник ліцензії - резидент, якому Національний банк видав ліцензію; дата анулювання ліцензії - дата підписання розпорядження Національного банку про анулювання ліцензії;

дата звернення - дата реєстрації в Національному банку або територіальному управлінні Національного банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно в пунктах 3.1-3.7 цього Положення;

дата видачі ліцензії - дата проставлення реєстраційного номера на номерному гербовому бланку Національного банку або територіального управління Національного банку, на якому оформлена ліцензія;

заявник - резидент, який звернувся до Національного банку за ліцензією (або за зміною умов ліцензії);

ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним банком резиденту на розміщення валютних цінностей на рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) за межами України;

рахунок - будь-який рахунок резидента, відкритий за межами України, на якому розміщуються валютні цінності та через який здійснюються інші операції;

розміщення валютних цінностей на рахунку - зарахування валютних цінностей на рахунок резидента чи його відокремленого структурного підрозділу, який згідно із законодавством країни місцезнаходження не є юридичною особою, та/або наявність залишку валютних цінностей на рахунку цього резидента (його структурного підрозділу).

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Декретом.

1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:

уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими);

фізична особа під час її перебування за кордоном;

дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями.

 • 1.5. Відокремлений структурний підрозділ резидента з місцезнаходженням за межами України, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою, розміщує валютні цінності та здійснює інші операції через рахунок, відкритий за межами України цьому підрозділу, без ліцензії.
 • 1.6. Якщо міжнародним договором України (згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України) передбачено відкриття рахунку в банківській установі, визначено порядок зарахування коштів на такий рахунок і їх списання, то отримувати ліцензію в цьому разі немає потреби.
 • 1.7. Не потрібно отримувати ліцензію та повідомляти про факт відкриття рахунку відповідно до пункту 1.15 цієї глави, якщо іноземна банківська або небанківська фінансова установа за встановленими нею правилами здійснює на відкритому нею рахунку лише облік операцій з надання резиденту та повернення ним кредиту, позики, облік цінних паперів.
 • (Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N572 від 22.12.2010)
 • 1.8. Розміщувати гривні на рахунку та здійснювати інші операції в гривнях через рахунок забороняється.
 • 1.9. Дата видачі ліцензії має передувати даті розміщення валютних цінностей на рахунку.
 • 1.10. Строк дії ліцензії не може перевищувати одного календарного року.

Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.

 • 1.11. Власник ліцензії зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію).
 • ( Пункт 1.12 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N108 від 28.02.2009 )
 • 1.12. Ліцензія видається власнику без права передавання іншим особам.
 • 1.13. Рахунки, право на розміщення валютних цінностей на яких надається однією ліцензією, відкриваються виключно в одного нерезидента.
 • 1.14. Перерахування валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (зрахунку), право на розміщення валютних цінностей на якому надається ліцензією дозволяється лише з власного рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії.
 • (Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 282 від 10.08.2005 )
 • 1.15. Про факт відкриття рахунку резидент (крім тих, які зазначені в пункті 1.4 цієї глави) у триденний строк зобов'язаний повідомити територіальне управління Національного банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання (додаток 1).
 • 1.16. Фізичні особи - резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію Національного банку на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що в еквіваленті не перевищує 600 000 гривень на рік.
 • ( Главу 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку N 496 від 29.12.2007) '
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >