< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інституційний аналіз. Соціальний аналіз

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 7

Основна термінологія

Вторинні впливи проекту на навколишнє середовище - впливи, що є наслідком первинних змін в екосистемі.

Екологічний аналіз проекту — це функціональний аспект проектного аналізу, метою якого є встановлення впливу проекту на навколишнє природне середовище, оцінка всіх вигід і витрат, завданих внаслідок цього впливу, та формування заходів, необхідних для пом'якшення або запобігання шкоді довкіллю під час здійснення проекту.

Локальні впливи проекту на навколишнє середовище - впливи, які охоплюють невеликі території, географічні зони з чітким контуром.

Бенефіціатори проекту - групи населення, які отримують вигоди (додаткові доходи, поліпшення умов та якості життя, підвищення кваліфікації, зниження негативних впливів зовнішнього середовища тощо) від реалізації проекту.

Населення проекту - всі групи населення, які безпосередньо або опосередковано беруть участь у проекті та до яких належать: особи, що проживають у районі й залучаються до роботи на будівництві або експлуатації об'єкта, а також члени їх родин, робоча сила, котру залучають для проектних робіт з інших місць; люди, в способі життя яких відбуваються зміни внаслідок реалізації проекту, споживачі продукції проекту.

Соціальне середовище проекту - це соціальні аспекти оточення проекту, визначені за такими синтетичними соціологічними характеристиками: етнічно-демографічна характеристика, соціально-культурний рівень, соціально-організаційна структура, а також спосіб і рівень життя населення регіону, де реалізується проект.

Соціальний аналіз проекту - функціональний аспект проектного аналізу, метою якого є визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, населення регіону, де здійснюється проект, розроблення стратегії реалізації проекту, що дає змогу одержати підтримку населення, досягти цілей проекту та поліпшити характеристики його соціального середовища.

Зміст, мета, завдання інституційного аналізу

Рис. 7.1. Зміст, мета, завдання інституційного аналізу

Таблиця 7.1. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект

Ключові фактори зовнішнього середовища проекту

Характеристика факторів

1

2

Державна політика та урядове регулювання всіх його аспектів

інвестиційний клімат виробництва, перспективи споживання продукції проекту, імпорту, експорту товарів та сировини, що розглядаються, стандартів, обмежень, мита, оподаткування і надання субсидій, існуючих форм стимулювання, кредитного й валютного регулювання

Податкова політика

один з основних способів заохочення інвесторів для стимулювання розвитку окремих регіонів і секторів економіки й промисловості; оцінка державної податкової політики впливає на місце розташування проектів та їх цільового спрямування, дозволяє врахувати різні пільги і стимули, різноманітні схеми фінансового стимулювання; (наприклад, надають прямі субсидії інвесторам окремих галузей промисловості, які розташовуються у певних регіонах; інвестиційна діяльність в окремих регіонах, що розвивають експортно-імпортний потенціал, звільняються від сплати податків і можуть бути прибутковими завдяки окремим видам субсидій)

Правове середовище

визначає умови експортно-імпортних операцій зовнішньоторговельного режиму, валютного регулювання; (наприклад, законодавча база, яка повинна забезпечити захист інтересів і прав інвесторів, правове поле у сфері трудового права можуть зробити проект економічно збитковим)

Державне регулювання

наявність системи оподаткування з диференціацією податкових ставок і пільг; можливість надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позичок на розвиток окремих територій, галузей, виробництв; проведення активної фінансової та кредитної політики, амортизаційної політики й політики ціноутворення; встановлення правил користування землею та іншими природними ресурсами; контроль за дотриманням державних норм і стандартів; визначення умов кредитування та інвестування, регулювання ставки рефінансування; наявність правового регулювання взаємовідносин усіх учасників інвестиційної діяльності з метою забезпечення їх інтересів у реалізації проектів

Соціально-економічні умови

рівень досконалості законодавства про умови праці, рівень соціальної захищеності населення; умови праці персоналу, залученого до проекту, регламентуються законодавчими актами, угодами з профспілками; всі компоненти забезпечення охорони здоров'я і соціального захисту персоналу, а також оцінка рівня додаткових витрат, необхідних для додержання вимог законодавства про працю.

Сертифікація проектів та державні гарантії інвесторам

сертифікація проектів спрямована на підтримку проектів, продукція яких не має аналогів у світі, й проектних рішень, які дають змогу збільшити експортний потенціал країни або створити імпортозамінюючі товари, надання переваги державним гарантіям, як найбільш привабливій формі підтримки; державні гарантії поширюються на проекти, пов'язані з виконанням міжнародних угод, зниження ризику реалізації яких і так потребує розроблення умов надання гарантійних зобов'язань як з боку інвесторів, так і з боку держави; окремі проекти потребують отримання низку дозволів й ухвал від різних міністерств та урядових установ, які дозволяють розпочати роботу з реалізації проекту.

Управлінська команда проекту

Рис. 7.2. Управлінська команда проекту

Середовища, що впливають на проект

Рис. 7.3. Середовища, що впливають на проект

Таблиця 7.2. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект

Ключові фактори внутрішнього середовища проекту

Сутність факторів внутрішнього середовища проекту

1

2

Система стимулів і мотивації

дозволяє забезпечити виконання поставлених проектних цілей; до мотиваційних механізмів належить не тільки матеріальна винагорода, але й можливість виконання різних за змістом робіт, професійне зростання, поширення повноважень, наявність можливості прояву ініціативи, а також отримання внутрішнього задоволення від якості та рівня кваліфікації робіт, що виконуються; для матеріального стимулювання використовують різні системи оплати управлінської праці, які узгоджують зусилля команди проекту і результати виконаної роботи з розміром отриманого заробітку; використовуються фінансові стимули й нефінансові мотиватори, які повинні бути спрямовані на досягнення встановлених завдань проекту, результатів, яких необхідно домогтися у визначений термін, при виділених матеріальних і фінансових ресурсах

Відповідність цілей та цінностей менеджменту організаційній культурі компанії

інтеграція цілей та передбачень менеджменту проекту із культурою організації, що реалізує проект, системою цінностей інвесторів є запорукою успішної підготовки та експлуатації проекту, формування виробничого клімату, корпоративного духу, створення цінностей; забезпечення поділу однієї системи учасниками проекту; залучення до керівництва проектом менеджменту, стиль і мотиви якого подібні до умов, що склалися в організації проекту; реалізація аналогічних проектів, але у різному підприємницькому середовищі (невелика високотехнологічна фірма; велика, стабільно працююча компанія; державне підприємство) потребує відповідного досвіду команди та стилю керівництва

Стан трудових ресурсів

кадровий потенціал повинен відповідати рівню поставлених завдань проекту, якості технологій, які використовуються у проекті, організаційним вимогам проекту; ступінь важливості та впливу кадрового складу на ефективність виконання проекту залежить від його типу та масштабу; оцінка відповідності робочої сили завданням проекту, слід проаналізувати наявність відповідної кількості робочої сили необхідної кваліфікації, рівень професійності персоналу, а також продуктивність їх праці; діагностика кадрового складу використовує методологію системного аналізу та інструментарій, що дозволяє оцінити відповідність якісної характеристики персоналу в цілому та окремих працівників вимогам проекту; при діагностиці трудових ресурсів можливе застосування такого інструментарію збирання та обробки інформації: анкетування; інтерв'ювання; тестування; робочі експерименти; графологічний аналіз

Стан організаційної структури

сучасна практика управлінської діагностики передбачає не тільки розгляд організаційної структури, але й розроблення рекомендацій щодо її вдосконалення для можливості реалізації цілей проекту; діагностиці організаційної структури управління компанії, що реалізує проект, необхідно дати оцінку доцільності збереження тих чи інших елементів, виявлення можливості перерозподілу функцій та завдань між центральними органами й локальними підрозділами керівного апарату для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень; при вивченні організаційної структури слід сфокусувати свою увагу як на формальних, так і неформальних взаємозв'язках її елементів

Процес прийняття рішень

дозволяє відстежити порушення в комунікаційних потоках, здійснити делегування повноважень на середні та низькі ланки управління, що дозволяє забезпечити більш повне використання їх професійних знань, досвіду, підвищити рівень мотивації персоналу

Принципи формування організаційної структури проекту

Рис. 7.4. Принципи формування організаційної структури проекту

Принципи кадрового забезпечення проекту

Рис. 7.5. Принципи кадрового забезпечення проекту

Зміст, мета, завдання соціального аналізу

Рис. 7.6. Зміст, мета, завдання соціального аналізу

Оцінка соціальних результатів проекту

Рис. 7.7. Оцінка соціальних результатів проекту

Оцінювання соціального середовища проекту

Рис. 7.8. Оцінювання соціального середовища проекту

Життєвий цикл проекту за методикою Світового банку

Рис. 7.9. Життєвий цикл проекту за методикою Світового банку

Таблиця 7.3. Індикатори оцінювання аналізу соціального середовища проекту

Соціальні індикатори

Показники

Соціально-економічна структура

Кількість науково-дослідницьких центрів та вищих навчальних закладів; кількість студентів на 1 тис. населення; кількість зайнятого населення з вищою освітою, що працюють за фахом; чисельність науковців; кількість працівників, зайнятих у матеріальному й нематеріальному виробництвах; структура населення за рівнем купівельної спроможності, середньої заробітної плати, обсягу державної допомоги і дотації

Зайнятість

Чисельність працездатного населення в регіоні проекту, рівень безробіття, структура робочої сили за віковою та статевою ознаками, плинність кадрів, кваліфікація виробничих робітників, наявність вакансій у різних професійних групах, за змістом праці.

Охорона здоров'я

Обсяг державного фінансування закладів охорони здоров'я; кількість лікарів у розрахунку на 1 тис. населення; кількість лікарняних ліжок на 1 тис. населення; величина смертності населення; приріст площі приміщень закладів охорони здоров'я; обсяг утрат робочого часу з причин непрацездатності на підприємствах; чисельність населення, що мають групи інвалідності

Житлові умови

Питома вага сімей, що мешкають у приватному секторі; частка населення, що проживає у власних житлових приміщеннях; приріст вільних житлових приміщень у новобудовах; обсяг приватизованих житлових приміщень; площа житлових приміщень, що припадає на одну особу

Демографічні показники

Приріст чисельності населення регіону; динаміка зміни чисельності населення відповідно до вікових груп; густота проживання (кількість мешканців на 1 кв. км.); питома вага населення, що проживає в містах, рівень урбанізації населення регіону; вікові й етнічні пропорції; співвідношення статей за віковими групами; структура сімей, кількість сиріт

Громадське життя

Наявність діючих громадських організацій (ділових, професійних, етнічних, релігійних, політичних), чисельність населення, задіяного у цих організаціях; рівень свободи слова; рівень прозорості роботи підприємств і зменшення рівня тінізації економіки; обсяги суспільних та господарських проблем, що мають розв'язання в судовому порядку; кількість і обсяги фінансування державних та приватних програм розвитку суспільства

Рівень злочинності

Чисельність працівників правоохоронних органів на 1 чол. регіону; кількість учинених злочинів, у т.ч. за ступенем тяжкості; кількість розкритих правопорушень і злочинів; обсяги фінансування на профілактику правопорушень у закладах освіти, на підприємствах тощо; кількість осіб, засуджених за вчинення злочинів; кількість осіб, що мають судимості; кількість осіб, що страждають на алкогольну, наркотичну, психотропну залежність

Фінансовий та економічний аналіз інвестиційного проекту

Організаційно-методологічні схеми вивчення теми 8

Основна термінологія

Прогноз грошових потоків за проектом - плановий документ, який відображає надходження грошових коштів та їх витрати, що виникають у результаті реалізації проекту; розробляється для визначення можливості забезпечення проектних витрат протягом його життєвого циклу.

Середньозважена вартість капіталу проекту - рівень дохідності, який має приносити інвестиційний проект, щоб можна було забезпечити отримання всіма категоріями інвесторів доходу, аналогічного тому, котрий вони могли б отримати від альтернативного вкладення коштів з тим же рівнем ризику.

Фінансування проекту - процес забезпечення проекту ресурсами, до складу яких входять не лише грошові кошти, але й виражені в грошовому еквіваленті інші інвестиції, зокрема основні та обігові кошти, майнові права і нематеріальні активи тощо.

Економічна ефективність проекту - відображає оцінку проекту з погляду використання суспільних ресурсів країни з позицій утраченої можливості їх застосування.

Імпортний паритет - еквівалент ціни світового ринку, виражений у національній валюті.

Тіньова ціна товару (ресурсу) - суспільна оцінка продукту або ресурсу, яка розрахована за допомогою граничних витрат ресурсів чи товару, або через еквівалент світових цін, альтернативної вартості ресурсів, витрачених на виробництво цього продукту.

"Тіньовий" курс національної валюти - відображає реальну вартість валюти, її купівельну спроможність.

Зміст, мета, завдання фінансового и економічного аналізу

Рис. 8.1. Зміст, мета, завдання фінансового и економічного аналізу

Етапи фінансового аналізу

Рис. 8.2. Етапи фінансового аналізу

Фінансування проекту

Рис.8.3. Фінансування проекту

Оцінка фінансового стану і результатів діяльності підприємства (оцінка платоспроможності й ліквідності)

Рис.8.4. Оцінка фінансового стану і результатів діяльності підприємства (оцінка платоспроможності й ліквідності)

Фактори, які впливають на економічну цінність проекту

Рис.8.5. Фактори, які впливають на економічну цінність проекту

Основні економічні цілі національного розвитку

Рис.8.6. Основні економічні цілі національного розвитку

Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства

Рис.8.7. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства

Типи побічних ефектів та їх наслідки

Рис.8.8. Типи побічних ефектів та їх наслідки

Основні етапи розрахунку економічної привабливості проекту

Рис.8.9. Основні етапи розрахунку економічної привабливості проекту

Матриця економічної ефективності та привабливості проекту

Рис.8.10. Матриця економічної ефективності та привабливості проекту

Рентабельність підприємства та інвестиційних ресурсів

Рис.8.11. Рентабельність підприємства та інвестиційних ресурсів

Джерела інвестиційних ресурсів

Рис.8.12. Джерела інвестиційних ресурсів

Джерела позикових інвестиційних ресурсів

Рис.8.13. Джерела позикових інвестиційних ресурсів

Методичні підходи до визначення тіньових цін

Рис.8.14. Методичні підходи до визначення тіньових цін

Формування фінансової та економічної паритетної ціни експорту

Рис. 8.15. Формування фінансової та економічної паритетної ціни експорту

Формування фінансової та економічної паритетної ціни імпорту

Рис.8.16. Формування фінансової та економічної паритетної ціни імпорту

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >