< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Археологічні дані до реконструкції окремих подій періоду становлення Київської Русі

Через недостатність інформації у писемних джерелах про події часів формування давньоруських державних структур археологічні матеріали мають суттєво доповнити наукову базу досліджень. Вище вже згадувалася Галичина Могила, знахідки з якої, можливо, вказують на присутність серед засновників літописного Галича представників русько-скандинавської дружини із Середнього Подніпров'я. Про перебування посланців київської влади у прикарпатському регіоні свідчить, зокрема, знахідка двозубого клейма на одному із горщиків з літописного Пліснеська (с. Підгірні Львівської обл.) — геральдичного знака князя Святослава Ігоревича.

Цей напрям досліджень слід продовжувати. Особливий інтерес у даному відношенні викликає чернігівська округа X ст. Тут, на цвинтарі, під стінами самого міста, ховали лише представників місцевої владної верхівки за обрядом кремації. Поховання вихідців із правобережних районів Дніпра чи з віддаленіших місцевостей за обрядом інгумації у підкурганних ямах на даному кладовищі не проводилося. А на розміщених на однаковій відстані від цього некрополя двох могильниках (Болдіни гори та "Старе кладовище в Берізках"), окрім поховань за обрядом кремації, виявлені й трупопокладення під курганами. Факт проживання в безпосередній близькості від резиденції князів місцевої династії представників великокнязівської влади, яких ховали у цій же місцевості, дає підстави припустити, що в X ст. автохтонна знать, яка хоча й володіла зовнішніми атрибутами влади і, як і раніше, територіально була віддалена від переселенців, найімовірніше, мала номінальні можливості у вирішенні багатьох важливих питань. Всі її дії контролювалися представниками центральної державної влади, які постійно перебували поруч.

Розглядаючи ситуацію у лівобережному регіоні в ширшому плані, зазначимо, шо картографування археологічних об'єктів кінця І тис. н. е. дає можливість виділити тут два початкові напрями феодалізації території літописних сіверян. Перший із них: Чернігів — Сеновськ (сучасний Седнів) — Стародуб. По цій лінії, тобто по басейну р. Снов у басейн Середньої Десни, кінцевим пунктом у X ст. був район Кветуні, що знаходився нижче Брянська. Численні факти перебування у складі князівських військових формувань вихідців із різних земель підтверджують погляд, згідно з яким підкорення даних територій здійснювалося силами всієї "Руської землі" (у вузькому значенні цього терміна) на чолі з київським зверхником.

Другий генеральний напрям на Дніпровському Лівобережжі простежується із району літописного Переяславля Руського (нині Переяслав-Хмельницький) на Курськ. Значна концентрація населення в районі останнього із названих пунктів спричинила підвищений інтерес держави до цієї місцевості. А сам механізм підкорення конкретних мікрорегіонів простежено в районі с. Журавне Сумської області, на правому березі р. Ворскли. Тут в останній чверті І тис. н. е. відбувалася значна концентрація поселень носіїв роменської культури й, очевидно, сформувався центр малого племені сіверянського союзу. Великокнязівські дружинники знищили його у другій половині X ст. Про це свідчить шар попелу на сіверянському городищі, де життя більше не відроджується. Тут унаслідок польових робіт, окрім значної кількості фрагментів роменської ліпної кераміки, знайдено лише один уламок давньоруського гончарного горщика. Пізніше поблизу виникає новий політико-адміністративний, а також торговельний опорний пункт державної влади.

Два розглянуті вище напрями генерального наступу молодої держави дають підстави вважати, що феодалізація цих територій здійснювалася насамперед уздовж прикордонних областей "Руської землі". І лише потім, коли були "узяті в лещата" внутрішні райони розселення сіверян, розпочалося планомірне й остаточне одержавлення регіону. З цим, другим, етапом слід пов'язувати також появу нових центрів, таких як Новгород-Сіверський, Путивль та інших.

На Дніпровському Правобережжі основним був напрям із Середнього Дніпра на Західний Буг (у район літописних Червенських градів на польсько-руському прикордонні). Однак методи придушення Києвом місцевого сепаратизму були такими самими, як і на Лівобережжі. Це, зокрема, засвідчують матеріали досліджень літописного Іскоростеня на Житомирщині (сучасний Коростень), де сліди спалення міста в середині X ст. підтверджують літописні повідомлення про розправу княгині Ольги з непокірними древлянами.

Ще одна проблема, до розв'язання якої слід залучати археологічні матеріали, — це наявність різних субкультур у культурі кожного етносу соціально стратифікованого суспільства. Тож уявляється доцільним вивчати дві культури в суспільствах класового рівня, а такою, безперечно, є Київська Русь. Із виділенням з єдиного егалітарного (тобто зрівняльного) суспільства, з одного боку, "багатих", "великих", "сильних", "кращих" людей чи мужів, а з іншого — бідних общинників, почалося становлення вищезгаданих субкультур. Далі ці процеси еволюціонували.

Такі субкультури дістали назви елітарної (офіційної, міської, дружинної — останній термін якраз стосується Київської Русі) і народної (фольклорної, сільської) культур. У багатьох елементах дружинної давньоруської культури простежуються генетичні зв'язки з матеріальною культурою місцевого населення раніших часів (житлобудівництво, знаряддя праці, озброєння, поховальний обряд). Однією з найхарактерніших її рис була вже згадувана гончарна манжетоподібна (або курганного типу) кераміка, характерна якраз для південних областей східного слов'янства.

Ритони з Чорної Могили

Рис. 6. Ритони з Чорної Могили

Ще одним елементом нової культури стали так звані речі-гібриди. У цих металевих прикрасах дружинного вбрання, кінської збруї органічно переплелись традиції і сюжети не лише місцевого походження, а й Скандинавії, Середньої Азії, Угорщини, Прикладом може слугувати знайдена на київському Подолі шиферна формочка з арабським написом, призначена для відливання популярних у давньоруському дружинному середовищі поясних металевих накладок.

Окрім ремісничих традицій, деякі речі-гібриди несуть на собі відбиток взаємовпливів ідеологічних уявлень різних етносів, що контактують між собою. Це добре простежується, наприклад, у сюжетах зображень на срібному окутті турячих рогів для пиття з Чорної Могили (рис. 6). Деякі дослідники шукають прототипи цих сюжетів у духовному світі місцевого слов'янського населення, інші — у народів Північної Європи або ж — у звичаях хозар.

Торкаючись проблеми світогляду східних слов'ян періоду державотворення, Б. О. Рибаков зауважував, що в них існували не лише наївні забобони села, а й державна язичницька релігія міста й соціальних верхів з добре виписаним космологічним епосом, з уявленнями про божественне походження великокнязівської влади, зі складним ритуалом і розгалуженим станом жерців. Найімовірніше, їх ховали у скорченому стані (зв'язували або вкладали в мішок), оскільки відчували страх перед таємничою і невідомою силою. "Скорченики" — волхви літописних зводів — були виявлені в різні часи на багатьох могильниках.

Аналогії з іншими міфологічними системами, тричленний поділ світу на верхній, середній та нижній — концепція так званого "світового дерева", що знайшла своє відображення й у композиції Збручського ідола, сам стародавній звичай кремації померлих на кострищах вказують на те, що світогляд східних слов'ян містив поняття про поділ Космосу. Кожен об'єкт, перебуваючи в одному із трьох "світів", через певний час переміщувався до іншого (або ж міг переміщуватися). При цьому початковий напрям міг бути лише вгору — разом із димом поховального кострища до "небесного світу". Проте й пізніше, коли вже ховали за обрядом інгумації, душа так само "відлітала на небо". "Кораблями", в яких відбувалося це переміщення, були споруди будинкоподібних обрисів ("будинки мертвих"), що пізніше трансформувалися у християнські домовини.

Слов'янина за життя і після смерті оберігали різні амулети — круглі підвіски (символи Сонця), лунниці (символи Місяця), сокирки й шматки кременю (символи Перуна), шумливі підвіски (для відлякування злих духів), глиняні писанки (символи відродження), ключики (символи багатства), кігті диких звірів (обереги від хвороб) та ін. Оберегами за певних обставин могли слугувати й деякі побутові предмети, наприклад ножі або ножиці.

Отже, твердження щодо примітивізму чи недосконалості язичницьких вірувань у цілому є безпідставними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >