< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПОСТІЙНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП)

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05

Загальні положення

  • 1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (далі — Типове положення) регламентує порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів навчальних закладів під час трудового професійного навчання.
  • 1.2. Типове положення спрямоване на реальне надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків у разі виникнення аварій.
  • 1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарської діяльності (далі — підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.
  • 1.4. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір проводити навчання з питань охорони праці працівників, інших суб'єктів господарської діяльності або професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, котрі залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 1631 (зі змінами, доповненнями).
  • 1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль — служби охорони праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.
  • 1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів господарської діяльності, які проводять навчання працівників з питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці та навчальні підрозділи експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.
  • 1.7. Визначення понять і термінів.

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань охорони праці — це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

робота з підвищеною небезпекою — робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання — щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування — набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань та обов'язків на робочому місці підприємства після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання — самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням проти-аварійного і протипожежного тренувань.

Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах під час професійного навчання працівників на підприємстві

  • 2.1. Вивчення основ охорони пращ в навчальних закладах, а саме: предмета "Охорона праці" (професійно-технічні навчальні заклади), навчальних дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі" (вищі навчальні заклади), здійснюється за типовими навчальними планами і програмами з цього предмета та навчальних дисциплін, які затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням зі спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці повинні бути передбачені в навчальних програмах загально технічних і спеціальних дисциплін.
  • 2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.12.1998 р. № 420 "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.02.1999 р. за № 59/3352.
  • 2.3. Зміст та обсяг предмета "Охорона праці" для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною програмою з предмета "Охорона праці", що затверджуються спеціально вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. При цьому теоретична частина предмета "Охорона праці" визначається обсягом не менш як 30 год., а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації— не менш як 15 год.

Специфічні питання охорони праці для конкретних професій вивчаються в курсах спеціальних та загально-технічних дисциплін з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "Охорона праці" під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менш як 10 год., а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації — не менш ніж 8 год. Обсяг годин предмета не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів програм.

2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами зі шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 р, № 244 та зареєстрованого Міністерством юстиції У країни 30.12.2003 р. за № 1257/8578.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >