< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування цін на ринку досконалої конкуренції

Одним із найважливіших факторів, що впливає на визначення ціни у ринковій економіці, є конкуренція. Однак її роль у ціноутворенні неоднакова на різних типах ринків. На одних вона виступає вирішальним фактором, що визначає рівноважну ціну, тоді як на інших

Типи ринків залежно від виду конкуренції

Схема 10.2. Типи ринків залежно від виду конкуренції

її роль як фактора ціноутворення знижується різними обставинами. Залежно від цього розрізняють два типи ринків: досконало конкурентні (або ринки досконалої конкуренції) та конкурентно недосконалі, або ринки недосконалої конкуренції(див. схему 10.2).

До першого типу належать ринки, де багато продавців, жоден із яких самостійно не впливає на ціну, за якою поставляє продукцію на ринок, тобто на ньому діє досконала або чиста конкуренція. До другого типу належать ринки, на яких вільна конкуренція стримується такими факторами, як монополія, недостатня інформація та зовнішні фактори. Це ринки, на яких або продавці, або покупці можуть впливати на ринкову кон'юнктуру, а отже, і на ціни. Розрізняють три моделі таких ринків: чиста монополія, монопольна конкуренція і олігополія. Розмежування моделей недосконало конкурентних ринків визначається переважно такими факторами: кількістю фірм у галузі та їх розмірами, рівнем диференціації товарів, що реалізуються на ринку (наскільки подібні та взаємозамінні товари), рівнем бар'єрів вступу фірми в галузь і виходу з неї та мірою доступності фірми до інформації про ринки.

Розгляньмо, як формуються ціни на ринку досконалої конкуренції. Як уже зазначалося, на такому ринку діє чиста конкуренція, яка не стримується жодними факторами. На ньому функціонують досконало конкурентні фірми, тобто ті, які приймають ціну на свою продукцію як таку, що не залежить від обсягу поставленої нею на ринок продукції. І якщо така фірма спробує підвищити ціну на свій товар, то покупці не будуть його купувати, бо ідентичний товар пропонують у достатній кількості інші фірми за нижчою ціною, і фірма утратить своїх клієнтів.

Щоб ринок був досконало конкурентним, необхідна наявність певних умов (див. схему 10.3).

Ознаки ринку досконалої конкуренції

Схема 10.3. Ознаки ринку досконалої конкуренції

По-перше, частка кожної окремої фірми у пропозиції має бути такою, що суттєво не впливає на обсяг ринкової пропозиції. Жодна з фірм на такому ринку змінити обсяг сукупної пропозиції не може, хоч би як вона збільшувала чи зменшувала обсяг пропонованих нею товарів.

По-друге, продукція на такому ринку однорідна, тобто за своїми якісними показниками однакова в усіх продавців. А тому покупець може купити такий продукт у будь-якої фірми.

По-третє, покупці добре поінформовані про ціни продавців. Тому продукт має однакову ціну в будь-якого продавця. І коли хтось із продавців підвищить ціну на свій товар, він утратить своїх клієнтів, бо ті можуть купити товар у інших продавців за нижчою ціною, оскільки мають про неї інформацію.

По-четверте, фірми-продавці діють незалежно одна від одної. Вони не об'єднуються для того, щоб укласти угоду про ціни чи про обсяг продажу. Кожна фірма дбає про свої інтереси, самостійно вирішуючи, який обсяг продукції поставлятиме на ринок, при цьому знаючи, що своїми діями на ціну вплинути не зможе.

По-п'яте, фірми можуть вільно виходити з галузі і так же вільно входити. Будь-яка фірма, що виявляє бажання виготовляти товар, без перешкод може це зробити. І будь-яка фірма так же безперешкодно може вийти з галузі, бо умови входження дуже легкі, жодних бар'єрів для цього не існує.

По-шосте, на таких ринках відсутня нецінова конкуренція.

Отже, ринок досконалої конкуренції - це ринок, на якому всі продавці є достатньо конкурентними, кожен з яких діє незалежно і має невелику частку у загальній пропозиції товарів, і на ньому є багато покупців, кожен з яких має повну інформацію про ціни продавців. На такому ринку силою, що його регулює, є конкуренція. Саме вона примушує виробників пристосовуватись до зміни у попиті покупців, умов виробництва тощо. Конкуренція через систему цін сигналізує про зміни у споживанні і цим зумовлює адекватну реакцію виробників: скоригувати виробництво чи оновлювати і розширювати. Цим самим стимулюється і науково-технічний прогрес, пошуки найефективніших технологічних схем. Таким чином конкуренція забезпечує гнучкість економіки, допомагає підвищувати ефективність виробництва.

На досконало конкурентному ринку кон'юнктуру формує вся сукупність фірм, що діють на ньому. І ціна товару на такому ринку визначається лише співвідношенням ринкового попиту і ринкової пропозиції, що складається під впливом названих факторів. За таких умов ціни для суб'єктів такого ринку виступають як наперед заданий норматив, якого вони змушені дотримуватись у своїй діяльності. Конкурентні фірми не мають здатності регулювати ціну.

В умовах конкурентного ринку завдання фірми полягає в оптимі-зації випуску продукції з метою максимізації прибутку. При цьому має враховуватися ряд обставин. По-перше, індивідуальні витрати виробництва фірми не повинні перевищувати середньогалузеві, що є суспільно необхідними. При їх перевищенні виникає небезпека розорення фірми. По-друге, фірма повинна керуватись правилом, за яким її фінансове становище буде стабільнішим і у неї будуть сприятливі перспективи розвитку, якщо її загальний дохід стабільно перевищує змінні витрати виробництва. При порушенні цього правила ринок дає сигнал фірмі про те, що вона повинна досягти вищеназване правило або припинити своє існування на даному ринку.

Орієнтуючись на наведені правила, конкурентна фірма повинна розв'язати такі взаємопов'язані питання: 1) чи є потреба у здійсненні виробництва; 2) якщо така потреба є, то який повинен бути обсяг виробництва; 3) яка результативність такого виробництва, тобто який прибуток буде отримано. Рішення про можливий обсяг продукції фірма приймає з огляду на принцип максимізації прибутку.

У практиці економічної діяльності на сучасному етапі умови, характерні для ринку досконалої конкуренції, в чистому вигляді майже не зустрічаються. Більшість фірм зазвичай виробляють і постачають на ринок декілька або багато видів товарів, причому вони не подібні до товарів інших фірм, навіть коли є їх близькими замінниками. На багатьох ринках фірми мають достатні розміри, щоб помітно впливати на ринкові ціни. Тому вони не пасивно сприймають ціни ринку, а чинять активний вплив на їх формування. Але це не виключає можливості на деяких ринках мати умови досконалої конкуренції. Це, насамперед, стосується такої галузі економіки, як сільське господарство. В цій галузі виробничі одиниці, як правило, невеликі, а тому впливати на ринкову кон'юнктуру, а отже, і ціни не можуть. Та й продукція у них однорідна. Тому ціни, що встановлюються на біржах, не залежать від дій таких фірм. Певною мірою до умов досконалої конкуренції наближаються і такі галузі, як роздрібна торгівля та сфера дрібних послуг. У них відбувається порушення правил досконалої конкуренції, але остання все ж діє хоча б у наближеному вигляді. До того ж, досконала конкуренція є тим ідеалом, до якого повинен прагнути ринок, бо при цьому досягається найвища економічна ефективність. Відхилення від правил досконалої конкуренції тягне за собою певні економічні втрати для суспільства, а значить, і до зниження ефективності всієї економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >