< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ІV. Порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 N 185/94-ВР та враховуючи зміни, які відбулись протягом 1994-1998 рр. у сфері валютного регулювання і контролю за розрахунками резидентів за експортними, імпортними та лізинговими договорами Постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 була затверджена Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями.

Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями

( Назва Інструкції в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( У тексті Інструкції слова "експортна, імпортна та лізингова операція" і "ліцензія" у всіх відмінках замінено відповідно словами "експортна, імпортна операція" та "висновок" у відповідних відмінках, а слова в дужках "(об'єкт лізингу)" у всіх відмінках виключено згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) ( У тексті Інструкції абревіатуру "ВМД" замінено абревіатурою "МД" згідно з Постановою Національного бaнкvN 364 від 31.08.2012 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", Указу Президента України від 21.01.98 N 41/98 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі", інших нормативно-правових актів Національний банк України визначає такий порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством України строків розрахунків за експортними, імпортними операціями.

( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 384 від 05.10.2000, N 56 від 12.02.2003; в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Загальні положення

1.1. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

Товар - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної

власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної

передачі).

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.

Імпорт - купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

(Абзац п'ятий пункту 1.1 розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Валюта ціни - будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару.

Валюта платежу - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару.

Висновок - висновок центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданий на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків.

(Абзац сьомий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Банк - будь-який уповноважений банк або інша уповноважена фінансова установа, їх філії, відділення.

(Абзац восьмий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008) '

МД - митна декларація, оформлена на паперовому носії або як електронний документ у встановленому законодавством України порядку.

(Абзац дев'ятий пункту 1.1 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N364 від 31.08.2012 )( Абзац одинадцятий пункту 1.1 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006)

День виникнення порушення - перший день після закінчення встановленого законодавством строку розрахунків за експортною, імпортною операцією або строку, встановленого відповідно до раніше одержаних за цією операцією висновків.

Здійснення поставки - оформлення МД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках).

( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 384 від 05.10.2000, в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006)

Реєстр МД - електронний реєстр увізних або вивізних митних декларацій, на підставі яких продукція, що експортується (імпортується), переміщується через митний кордон України. Реєстр МД, що подається Державною митною службою України до Національного банку України, надсилається банку Національним банком України.

 • ( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N384 від 05.10.2000; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008; в редакції Постанови Національного банку N 364 від 31.08.2012) '
 • 1.2. За наявності кількох документів з різними датами підписання з метою контролю за дотриманням резидентом законодавчо встановлених строків розрахунків використовується той з документів, який підтверджує фактичне виконання робіт або надання (отримання) послуг згідно з усіма умовами, передбаченими договором, і який підписаний раніше.
 • 1.3. Якщо договір передбачає поставку товару, здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки товару, а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу.
 • (Пункт 1.3 в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006)
 • 1.4. Якщо згідно з умовами договору валюта платежу відрізняється від валюти ціни, то банк з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією використовує передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу.

За відсутності у договорі умов, які дають змогу однозначно визначити курс (крос-курс), за яким здійснюється перерахування, банк з метою контролю використовує:

 • а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня;
 • ( Підпункт "а" пункту 1.4 в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006)
 • б) курс, що склався на Московській міжбанківській валютній біржі або встановлений центральним банком країни СНД чи Балтії на дату платежу, якщо одна з валют є валютою країни СНД чи Балтії, аінша - не є гривнею;
 • в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу - у всіх інших випадках.
 • ( Підпункт "в" пункту 1.4 в редакції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 )(Пункт 1.5 розділу 1 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 281 від 10.06.99)
 • 1.5. Перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів дозволяється на підставі висновку.
 • ( Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) '
 • 1.6. Якщо відповідно до експортного договору резидент експортує продукцію без її вивезення з митної території України, то банк не здійснює контролю за строками розрахунків за таким договором (крім випадку, передбаченого пунктом 3.6 цієї Інструкції).
 • ( Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 281 від 17.06.2004; в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) '
 • 1.7. Якщо спеціальними законами України встановлені строки розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 23акону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", то банк при здійсненні контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих законодавчих актів.
 • (Пункт 1.7 в редакції Постанови Нацбанку N 384 від 05.10.2000)
 • 1.8. Сума валютної виручки або вартість товарів може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:
  • (Абзац перший пункту 1.8 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 )
  • а) відбувається перегляд ціни товарів у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів.

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару, - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів.

Зміна ціни товару має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

 • в) товари знищено, конфісковано, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар відповідно до умов договору належить резиденту].
 • (Абзац перший підпункту "в" пункту 1.8розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

 • г) відбувається відповідним чином оформлене повернення товару або його частини експортеру - на суму вартості такого товару;
 • г) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;
 • д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України - на суму сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами країни нерезидента;
 • е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, які утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним, імпортним договорами і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті);
 • ( Підпункт "е" пункту 1.8 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) '

є) відбувається оплата нерезидентом фізичній особі-резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов'язань за експортним договором резидента - суб'єкта підприємницької діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резиденту - стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов'язань останнього за цим договором, - на суму використаних коштів.

Сума використаних коштів має бути підтверджена документами, які свідчать про отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та про безпосереднє використання цих коштів на зазначені цілі.

 • ( Пункт 1.8 розділу 1 доповнено підпунктом "є" згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 ) (Розділ 1 доповнено пунктом 1.8 згідно з Постановою Нацбанку N384 від 05.10.2000, вредак-ції Постанови Нацбанку N 455 від 13.12.2006 ) ( Пункт 1.9 розділу 1 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 585 від 13.12.99)
 • 1.9. Сума попередньої оплати, що повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням сторонами своїх зобов'язань, може бути зменшена на суму комісійних винагород, яку утримали банки-нерезиденти, якщо оплата комісійних винагород резидентом - отримувачем коштів передбачена умовами імпортного договору і підтверджена відповідним банківським документом або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо оплата комісійної винагороди передбачена імпортним договором і за кожним окремим платежем за цим договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті).
 • (Розділ 1 доповнено пунктом 1.9 згідно з Постановою Національного банку N255 від 22.08.2008) '
 • 1.10. Експортна, імпортна операція можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями; вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

 • ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку N455 від 13.12.2006) '
 • 1.11. Копії документів, що подаються резидентом до банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються власноручно підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності).
 • (Абзац перший пункту 1.11 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 255 від 22.08.2008 )( Абзац другий пункту 1.11 розділу 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову договорів з нерезидентами, які складені іноземною мовою, та інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями їх клієнтів.

(Абзац другий пункту 1.11 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

 • ( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку N455 від 13.12.2006)
 • 1.12. Підставою для зняття банком з контролю експортної, імпортної операцій резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом керівника (його заступника), а також копія МД (типу ІМ-40 "Імпорт", ІМ-41 "Реімпорт", ІМ-72 "Магазин безмитної торгівлі", ІМ-75 "Відмова на користь держави", ІМ-76 "Знищення або руйнування"), засвідчена в установленому законодавством України порядку, надана на письмовий запит резидента (якщо немає інформації про зазначену МД у реєстрі МД);

(Абзац другий пункту 1.12 розділу 1 вв редакції Постанови Національного банку N 364 від 31.08.2012 )

письмове повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидента, про які банком надавалася інформація цьому податковому органу згідно з пунктом 5.9 розділу 5 цієї Інструкції. Зазначене повідомлення надсилається банку і має бути засвідчене підписом керівника (заступника керівника) податкового органу. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки або інформація, яка є підставою для зняття експортної, імпортної операції з контролю.

(Абзац третій пункту 1.12 розділу 1 в редакції Постанови Національного банку N 255 від 22.08.2008 )( Розділ 1 доповнено пунктом згідно з Постановою Нацбанку N 455 від 13.12.2006)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >