< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види та механізм здійснення пенсійних виплат недержавними пенсійними фондами

Учасник НПФ має право розпоряджатися своїми пенсійними коштами згідно із законодавством, тобто протягом періоду накопичення - переводити до іншого НПФ, а за певних підстав - отримувати у вигляді пенсійних виплат.

Пенсійні фонди можуть здійснювати такі види пенсійних виплат:

 • 1. пенсія на визначений строк;
 • 2. одноразова пенсійна виплата.

Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з

Недержавна пенсія виплачується в національній валюті України додатково до державної та незалежно від неї і ніяким чином не впливає на розмір державної пенсії. її величина залежить від розміру пенсійних внесків, періоду накопичення, професійності обслуговування фонду та суми отриманого інвестиційного прибутку і розраховується відповідно до методики, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

 • 1. досягнення учасником фонду пенсійного віку, зазначеного в договорі;
 • 2. визнання учасника фонду інвалідом;
 • 3. медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду;
 • 4. виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;
 • 5. смерть учасника фонду.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійних виплат, визначається ним самостійно і зазначається при укладенні договору про недержавне пенсійне забезпечення. Цей вік може відрізнятися від пенсійного віку визначеного в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, але не більше, ніж на 10 років, тобто на сьогодні в межах: від 50 до 70 років - для чоловіків, від 45 до 65 років - для жінок.

Договір на виплату пенсії укладається на визначений термін, який вкладник визначає самостійно, але не менше, ніж на 10 років.

Не пізніше, ніж за 2 місяці до настання вказаного в договорі пенсійного віку, учасник зобов'язаний подати адміністратору пенсійного фонду заяву, у якій зазначає вид обраної ним пенсійної виплати.

Учасник фонду також має право змінити визначений ним пенсійний вік не пізніше, ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку (шляхом подання адміністратору відповідної заяви).

У разі набуття учасником фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше настання визначеного пенсійного віку. У цьому випадку учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування вказаних вище часових обмежень.

Якщо учасник НПФ хоче отримувати довічну пенсію, то укладається договір зі страховою компанією і кошти, накопичені у НПФ, переводяться до страхової компанії.

Розглянемо детальніше як це відбувається:

 • 1. Учасник фонду подає страховій організації довідку, надану адміністратором недержавного пенсійного фонду, про обсяг належних йому пенсійних коштів.
 • 2. Учасник фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає письмову заяву про перерахування до цієї страхової організації належних йому пенсійних коштів у повній сумі або частково.
 • 3. Страхова організація розраховує розмір довічної пенсії, який зазначається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків згідно з сумою, що визначена особою, яка укладає договір, та довідкою, виданою адміністратором пенсійного фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів.
 • 4. Укладається договір зі страховою компанією на виплату довічної пенсії.
 • 5. Протягом п'яти робочих днів після отримання заяви, адміністратор забезпечує перерахування відповідній страховій організації пенсійних коштів, що належать учаснику фонду.
 • 6. Страхова організація зобов'язана надати учаснику фонду, з яким укладено договір, письмове повідомлення про надходження грошових коштів від пенсійного фонду та їх розмір протягом семи робочих днів після їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.

У разі коли сума пенсійних коштів, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, учасник фонду (а в разі його смерті - спадкоємці) має право отримати належні йому пенсійні кошти як одноразову пенсійну виплату.

Учасник має право на одноразові виплати з НПФ, якщо:

 • 1. на момент виходу на пенсію сума коштів, що знаходиться на індивідуальному рахунку, є меншою від законодавчо визначеної мінімальної суми;
 • 2. він виїжджає на постійне місце проживання за кордон;
 • 3. медично підтверджено критичний стан його здоров'я (онкозахворювання, інсульт, інвалідність І групи).

Пенсійні кошти можуть також успадковуватися.

Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасники фонду, а у разі смерті учасника - його спадкоємці, подають адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати.

Розмір одноразової виплати, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором пенсійного фонду:

 • 1) за бажанням учасника фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;
 • 2) на вимогу учасника фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати за методикою, затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Виплата пенсії на визначений строк, що здійснюється за рахунок коштів пенсійного фонду, розпочинається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк учасник фонду у будь-який час може:

 • 1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
 • 2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.

У разі укладення договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом учасник фонду подає адміністратору обраного пенсійного фонду копію виписки з індивідуального пенсійного рахунку та копію заяви адміністратору пенсійного фонду, в якому накопичувалися пенсійні кошти учасника фонду.

На підставі поданої заяви учасника фонду такі пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після отримання заяви.

Для учасників фонду, які отримують пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати). У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, інформація, передбачена у цій частині, надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >