< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Лізингові, форфейтингові і факторингові операції

Лізингові операції

За Петрашко Л. П. лізингова операція - це:

 • - довгострокова оренда матеріальних цінностей, придбаних лізингодавцем для орендатора з метою їх виробничого використання при збереженні права власності на них за лізингодавцем на весь строк угоди;
 • - специфічна форма фінансування вкладень в основні фонди при посередництві спеціалізованої (лізингової) компанії, яка купує майно для третіх осіб та передає його в довгострокову оренду.

Основні категорії лізингової операції:

 • o Об'єкт та суб'єкти (сторони лізингової угоди).
 • o Строк лізингової угоди.
 • o Лізингові платежі.
 • o Послуги, що надаються по лізингу

Об'єкт лізингової операції - будь-яка форма матеріальних цінностей, яка не знищується у виробничому циклі.

Суб'єкти лізингової операції - сторони угоди: прямі -

 • - лізингові фірми або компанії;
 • - виробничі, торговельні, транспортні підприємства та населення;
 • - постачальники об'єкта угоди (виробничі та торговельні компанії); непрямі -
 • - комерційні банки;
 • - інвестиційні банки;
 • - страхові компанії;
 • - брокерські компанії;
 • - інші посередницькі фірми.

Строк лізингової угоди - це період лізингу, тобто строк дії угоди. Фактори, що впливають на визначення строку лізингової угоди:

 • - строк служби устаткування;
 • - період амортизації устаткування;
 • - цикл появи дешевшого аналога об'єкта угоди;
 • - динаміка інфляційних процесів;
 • - кон'юнктура ринку позичкових капіталів;
 • - тенденції розвитку ринку позичкових капіталів Основні елементи лізингового платежу:
 • o Амортизація.
 • o Плата за ресурси.
 • o Лізингова маржа.
 • o Ризикова премія.

Лізинговий процент - це плата за ресурси, лізингова маржа та ризикова премія.

Форми лізингових платежів:

 • o Грошові платежі - всі платежі здійснюються в грошовому виразі.
 • o Натуральні, або компенсаційні, платежі - розрахунки здійснюються товарами, що виробляються з використанням об'єкта лізингу або шляхом надання лізингодавцю зустрічних послуг.
 • o Змішані платежі - поєднання грошових і компенсаційних виплат. Види лізингових платежів:
  • 1. За методами нарахування:
   • o Фіксовані ставки - встановлюються в грошовій, натуральній або змішаній формі в абсолютній сумі.
  • o Пайові платежі - розраховуються як частка від обсягу реалізованої продукції, виробленої на орендованому обладнанні, шляхом участі у прибутках або валовому доході лізингоодержувача та ін.
  • o Сукупні платежі - сума всіх лізингових платежів за весь період лізингу плюс плата за викуп орендованого майна у власність після закінчення строку угоди.
 • 2. За способом сплати:
  • o Лінійні платежі - сплачуються пропорційно рівними частками.
  • o Прогресивні платежі - незначні внески, які встановлюються в початковий період контракту і поступово збільшуються в міру освоєння устаткування і розширення обсягу виробництва продукції.
  • o Дегресивні платежі - виплати, що, поступово знижуючись, більшою мірою застосовуються при прискорених платежах на початковому етапі лізингу.
  • o Сезонні платежі - застосовуються в сільському господарстві і переробних галузях з сезонним характером процесу виробництва, де можливості оплати значно поліпшуються після збору врожаю.
 • 3. За періодичністю сплати:
  • o Одноразові платежі - здійснюються після поставки об'єкта лізингу та підписання сторонами акта приймання устаткування.
  • o Періодичні платежі - щомісячні, щоквартальні, щорічні.
  • o Платежі з авансом - це свого роду часткова попередня оплата в момент підписання лізингової угоди, яка потім вираховується із загального обсягу лізингових платежів, а решта суми погашається у встановленому порядку.

Згідно з п. 2 ст. 16 Закону України "Про лізинг" лізингові платежі включають:

 • - суму, що відшкодовує частину вартості об'єкта лізингу, яка амортизується за строк, за який вноситься платіж;
 • - суму, яка сплачується лізингодавцеві як процент за залучений ним кредит для придбання майна;
 • - платіж як винагорода лізингодавцю за одержане в лізинг майно;
 • - відшкодування страхових платежів, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;
 • - інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

При зовнішньому лізингу у розмір лізингових платежів має також включатися вартість митних платежів.

Методика визначення лізингових платежів:

1. Амортизаційні відрахування на об'єкт лізингу розраховуються за формулою:

А = С х На/100,

де А - амортизаційні відрахування С - вартість об'єкта лізингу; На - норма амортизації.

2. Плату за кредитні ресурси визначають таким чином:

Пк = ВкхПс/100,

де Пк - плата за кредитні ресурси;

Вк - величина кредитних ресурсів, що залучаються; Пс - кредитна ставка,%.

В свою чергу,

Вк = (Сп + Ск) /2,

де Сп - вартість об'єкта лізингу на початок року. Ск - вартість об'єкта лізингу на кінець року.

3. Розмір комісійних витрат (Пком):

Пком = ВкхПв/100,

де Пв - ставка комісійної винагороди лізингодавцю.

4. Плата за додаткові послуги (Пп):

Пп в Втп + Втв + Втн + Вті,

де Втп - витрати на послуги (юридичні, консультаційні, інформація з експлуатації устаткування);

Втв - витрати на відрядження;

Втн - витрати на навчання персоналу;

Вті - інші витрати лізингодавця.

5. ПДВ розраховується таким чином:

ПДВ = В х 20/100,

де В - виручка за лізинговою угодою, з якої стягується ПДВ;

В=Пк + Пком + Пп.

Слід зазначити, що операції з оплати послуг за договорами оперативної оренди є об'єктом оподаткування ПДВ згідно із п. 3.1.1 Закону України "Про податок на додану вартість", а при фінансовому лізингу орендні платежі не оподатковуються ПДВ.

6. Загальна сума лізингових платежів (Лп) розраховується за формулою:

Лп - А + Пк + Пком + Пп + ПДВ.

 • 7. Величина лізингових внесків визначається відповідно до їх періодичності:
  • а) при щорічній сплаті:

Лв = Лп/Тл,

де Тл - строк лізингу в роках;

б) при щоквартальній сплаті:

Лв - Лп/Тл/4;

в) при щомісячній сплаті:

Лв = Лп/Тл/12.

Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.

Розрізняють міжнародний лізинг:

 • - прямий експортний;
 • - прямий імпортний;
 • - транзитний (непрямий).

Технологічно вони реалізуються за допомогою договорів, що укладаються:

 • - українською лізинговою компанією безпосередньо із зарубіжним орендатором;
 • - українською лізинговою компанією з іноземним користувачем через дочірню компанію за кордоном;
 • - українською лізинговою компанією з іноземним орендатором через зарубіжну лізингову компанію за комісійну винагороду або участь у прибутках;
 • - українським орендатором безпосередньо з іноземним постачальником або із зарубіжною лізинговою компанією через українську лізингову компанію.

Прямий міжнародний лізинг являє собою угоду, де всі операції здійснюються між комерційними організаціями, наділеними правами юридичної особи з двох різних країн.

Переваги:

 • - лізингодавець має можливість одержати експортний кредит в своїй країні і тим самим розширити ринок збуту своїх товарів і послуг;
 • - орендатор забезпечує повне фінансування використання сучасних машин, устаткування і прискорене технічне переоснащення виробництва.

Експортна лізингова операція - міжнародна операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди у національної фірми і передає в оренду іноземному лізингоодержувачу.

Імпортна лізингова операція - лізингова операція, в якій лізингодавець купує предмет оренди в іноземної фірми і передає його вітчизняному лізингоодержувачу.

Транзитний (непрямий) лізинг - лізингова операція, в якій лізингодавець однієї країни бере кредит чи купує необхідне устаткування в іншій країні і постачає його орендатору, що знаходиться в третій країні. Переваги транзитного лізингу:

 • - одержання доступу до місцевих фінансових джерел країни орендаря;
 • - зменшення ризику, пов'язаного з обміном валюти;
 • - розширення номенклатури технічних засобів, що здаються в лізинг;
 • - зниження податкових бар'єрів на переведення лізингових платежів за кордон;
 • - зняття обмеження на діяльність іноземних партнерів-лізингодавців;
 • - розширення іноземних ринків збуту продукції, що виробляється. Класифікація основних видів лізингу:
  • 1. За формою організації угоди:
   • o Прямий лізинг - має місце, коли постачальник сам без посередників здає об'єкт у лізинг, що дозволяє безпосередньо виробнику одержувати всі економічні переваги від лізингу своєї продукції і спрямовувати їх на розширення і технічну реконструкцію виробництва.
  • o Непрямий лізинг передбачає участь посередників: лізингодавець спочатку фінансує купівлю засобів виробництва виробника і постачає їх орендарю, а потім одержує лізингові платежі від орендаря.
  • o Зворотний лізинг - полягає в тому, що власник майна спочатку продає його майбутньому лізингодавцю, а потім сам орендує цей об'єкту покупця, тобто одна і та ж особа (початковий власник) виступає і як постачальник, і як лізингоодержувач.
  • o Лізинг постачальнику - відрізняється від зворотного тим, що постачальник, хоча й виступає в ролі продавця та орендаря одночасно, але не є користувачем майна, яке він зобов'язується передати в сублізинг третій особі.
 • 2. За строками угоди:
  • o Фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на термін, не менший за той, за який амортизується 60 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення строку договору об'єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.
  • o Оперативний лізинг - це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший за той, за який амортизується 90 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору. Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути подовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.
  • o Пайовий (leveraged) - суть його полягає в об'єднанні кількох фінансових установ для фінансування крупної операції з лізингу. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів згідно із Законом України "Про лізинг" не може перевищувати 80% вартості набутого для лізингу майна.
  • o Груповий лізинг - орендодавцем виступає група учасників (акціонерів). Вони засновують спеціальну корпорацію і призначають довірену особу, яка здійснює в подальшому всі операції з лізингових відносин.
 • 3. За обсягом обслуговування:
  • o Чистий лізинг - угода, за якої за всіх інших умов технічне обслуговування устаткування, переданого у користування, лягає на лізингоодержувача.
  • o "Мокрий" лізинг - звільняє лізингоодержувача від згаданого вище зобов'язання, оскільки лізингова фірма пропонує йому цілий набір послуг з експлуатації вказаного майна.
 • 4. За об'єктом:
  • o Лізинг нерухомості - лізингодавець будує або купує нерухомість за дорученням орендаря і передає йому для користування у виробничих та комерційних цілях з правом викупу або без нього по закінченні строку договору.
  • o Лізинг рухомого майна - поділяється на лізинг виробничого і будівельного обладнання, комп'ютерів, транспортних засобів, верстатів і т.д.
 • 5. За відношенням до податкових пільг:
  • o Фіктивний лізинг - має спекулятивний характер і розрахований на одержання прибутку за рахунок діючих у країні податкових та інших пільг. Ця угода здійснюється для прикриття операцій купівлі-продажу в розстрочку, яку б хотіли здійснити сторони насправді.
  • o Дійсний лізинг - з правової точки зору повинен відповідати чинному законодавству та економічному змісту лізингу.
 • 6. За типом лізингових платежів:
  • o Грошовий лізинг - коли всі платежі здійснюються у грошовій формі.
  • o Компенсаційний лізинг - передбачає платежі у формі поставки товарів, що виробляються на орендованому обладнанні, або у формі надання зустрічних послуг.
  • o Змішаний лізинг - базується на поєднанні грошових і компенсаційних платежів.

Слід зазначити, що в Україні сьогодні можуть застосовуватись далеко не всі види лізингу через відсутність необхідної законодавчої бази (законодавчо дозволені лише фінансовий і оперативний, зворотний, пайовий і міжнародний лізинги).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >