< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Предмет, мета і завдання дисципліни

Програма навчальної дисципліни "Історія України" відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностей та всіх форм навчання.

Предметом вивчення вузівського курсу "Історії України" є процес формування та розвитку українського народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до сьогодення. Також є сукупність політичних, суспільно - економічних, міжнародних, етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення.

Мета дисципліни - формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею нерозривного зв'язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна.

Завдання дисципліни - допомогти студенту зрозуміти сучасність за допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного методу, історичної хронології. Виробити навички наукової роботи з історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою. Навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та підсумкового контролю знань. Зацікавити вітчизняною історією, практикуючи відвідання історичних музеїв,, історико-культурних пам'яток, інформуючи про найактуальніші проблеми сучасної історії та політики.

Історія України вчить молоду людину, спираючись на загальнолюдські цінності, творчо опрацьовувати і критично переосмислювати багатство світового історичного досвіду та засвоювати його уроки, формувати на цій основі власні переконання, громадянську позицію, здобути навички і вміння, необхідні для практичної діяльності.

У результаті вивчення й засвоєння основних положень дисципліни "Історія України" студент повинен:

Знати:

 • o сутність основних проблем історії України;
 • o головні джерела вивчення вітчизняної історії;
 • o основні проблеми етногенезу української нації;
 • o основні періоди історичного розвитку української нації, етапи формування її державності;
 • o суспільно-політичні, економічні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;
 • o головні події, що вплинули на хід історії України;
 • o найважливіші історичні документи, що були прийняті у різні історичні періоди;
 • o діяльність визначних історичних осіб та основних політичних партій.

Уміти:

 • o працювати з першоджерелами, науковою та методичною літературою;
 • o аналізувати історичні процеси, події, факти, давати їм власну оцінку;
 • o користуватись різноманітними методами дослідження історичного процесу;
 • o аргументовано відстоювати свої погляди, брати участь у дискусії з метою пошуку історичної істини;
 • o користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки;
 • o мати громадянську позицію, високу історико-політичну культуру;
 • o на основі вивчення історичних подій робити висновки і узагальнення, користуватись уроками минулого;
 • o застосовувати дані історичної науки для вирішення професійних завдань.

Орієнтовна програма та тематичний план навчального курсу "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

п/п

Тема та зміст Лекції

Кількість годин за видами занять

Усього

Усього аудиторних

лекції

семінари

СРС

1

2

3

4

5

МОДУЛЬ 1

1

Тема 1. Всі у її. Стародавня Україна.

Предмет історії України.

Наукові основи, форми і методи вивчення.

Джерела і значення вивчення.

Стародавня Україна.

Первісна доба на території України.

Кочові племена в Україні: кімерійці, скіфи, сармат и.

Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Походження, розселення та устрій слов'ян у VI - ІХ ст.

4

2

2

2

2

Тема 2. Київська Русь та її місце у світовій історії.

Утворення та розвиток Київської Русі.

Розквіт Давньоруської держави.

Політична роздробленість та монгольська навала. Галицько-Волинське князівство.

Міжнародні відносини Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Київська Русь у світовій історії.

16

8

б

2

8

3

Тема 3. Українські землі в XIV - першій половині XVII сі.

Українські землі у складі Литви та Польщі

Виникнення та генезис українського козацтва Запорозька Січ.

Подальший розвиток козацтва

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI - на початку XVIIст.

Українські землі у міжнародній політиці іноземних держав (ХІУ - перша половина ХУІІ ст..)

10

5

3

2

5

4

Тема 4. Україна в середині XVII -- наприкінці І XVIII ст.

Українська національна революція (середина XVII ст.). Утворення Української козацько-гетьманської держави. Україна після смерті Б. Хмельницького. Руїна, її ознаки та наслідки. Гетьманщина. Поступове обмеження та ліквідація української державності. Правобережна Україна у XVIII ст. Міжнародні відносини України (др. половина ХУІІ -ХУІІІ ст.).

10

5

3

2

5

МОДУЛЬ 2

5

Тема 5. Україна в складі Російської і Австро-У горської імперій.

Політичне становище українських земель у XIX ст. Україна під владою Російської імперії. Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорської імперії. Суспільно-політичні та національні рухи в українських землях. Україна на початку XX ст. Утворення політичних партій. Революція 1905-1907 рр. в Україні. Українські землі в роки Першої світової війни.

10

6

4

2

4

6

Тема 6. Українська революція 1917-1921 рр.

Падіння самодержавства. Розгортання національно-визвольного руху. Діяльність Центральної Ради. Українська Народна Республіка - перша суверенна держава XX ст.. її внутрішня і зовнішня політика. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: досягнення і поразки. Відновлення Української Народної Республіки Директорією. Утворення Західноукраїнської республіки. Акт Злуки УНР і ЗУНР. Радянська форма української державності (УСРР): суверенність і підпорядкування московському центру. Радянсько-польська війна.

10

4

2

2

6

7

Тема 7. Україна між двома світовими війнами (1921-1939рр.)

Відбудова народного господарства України на засадах непу. Україна в складі СРСР. Національна політика більшовиків в Україні. Індустріалізація в Україні та її результати. Примусова колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 рр.

Суспільно-політичне життя в Україні. Масові репресії в 30-ті роки. Західноукраїнські землі в 20-30-х роках XX ст. Зовнішньополітичне становище України лож двома світовими війнами (1921-1939 рр.).

12

6

4

7

6

8

Тема 8. Україна в роки Другої світової та Великої Вітчизняної воєн.

Українське питання напередодні і в роки другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939-1945 рр.) Напад фашистської Німеччини на СРСР. Встановлення фашистського окупаційного режиму. Рух Опору. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини та імперіалістичної Японії. Завершення Другої світової війни та її наслідки.

8

4

2

2

4

МОДУЛЬ 3

9

Тема 9. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945-1991 рр.

Україна на міжнародній арені після закінчення Другої світової війни. Повоєнна відбудова і подальшого розвитку народного господарства України. Республіка в умовах десталінізації (1956 -1964 рр). Україна в період наростання застійних явищ (1965 - 1985 рр.) Україна в період перебудови (квітень 1985-серпень 1991 р.) Міжнародні відносини України середини 1950-х - 1990 рр.

14

8

6

2

6

10

Тема 10. Україна - незалежна держава.

Проголошення незалежної держави Україна. Суспільно-політичне життя українського народу. Економічний розвиток незалежної України. Основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі.

Українці в сучасному світі.

14

6

4

2

8

Усього

108

54

36

18

54

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >