< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Сфера послуг сьогодні - це одна з найперспективніших галузей економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах сфера послуг є найбільшим сектором економіки. У ній працює в середньому 65-75 % зайнятого населення, на неї припадає 50 % обсягів капіталовкладень, 63-74 % ВВП. Активно розвивається сфера послуг як виробничо-комерційна система і в Україні (частка послуг у ВВП перевищує 40 %), де працює понад 55 % зайнятих в економіці людей.

На сьогоднішній день, радикальні перетворення та проблеми в економіці України вимагають від молодих спеціалістів глибокого розуміння сутності ринкових процесів та економічно-організаційного механізму функціонування сучасних підприємств сфери обслуговування. Метою написання навчального посібника "Менеджмент у сфері послуг" є формування у майбутніх фахівців системи знань та практичних навичок організації надання послуг та управління підприємствами сфери обслуговування, а також забезпечення можливості використання одержаних знань для підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування вітчизняних підприємств цієї сфери господарювання.

Предметом навчального посібника "Менеджмент у сфері послуг" є загальні засади розвитку організаційно-економічних процесів, а також характерні для сфери послуг принципи, механізми і форми організації процесів управління виробництвом та реалізацією послуг. Об'єкт посібника охоплює широкий діапазон процесів, операцій, організаційних форм, технологічних схем пов'язаних з управлінням діяльністю підприємств сфери обслуговування.

Завданнями навчального посібника є:

  • - розкриття організаційно-економічних засад менеджменту сфери послуг, що закладено в основу сучасного управління розвитком підприємств сектору обслуговування;
  • - формування цілісної системи знань про способи, методи, форми організації виробництва та реалізації послуг у ринковому середовищі;
  • - вивчення інструментарію і методів аналізу процесів організації та управління діяльністю в сфері обслуговування, оцінки і оптимізації її основних параметрів;
  • - ознайомлення та узагальнення практичного досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств сфери обслуговування;
  • - вироблення практичних навичок у майбутніх фахівців щодо організації, управління, раціоналізації, диверсифікації процесів реалізації послуг;
  • - формування знань і вмінь з розроблення і організування виконання планів, програм, конкурентних стратегій на ринку послуг.

Навчальний посібник "Менеджмент у сфері послуг" охоплює організаційні та економічні знання, які формують уявлення про складові системи та характеризують комплексний механізм менеджменту у сфері обслуговування. Зазначений посібник може допомогти студентам оволодіти знаннями теоретичних основ менеджменту невиробничої сфери, узагальнити практику управління і визначення конкретних шляхів ефективного використання ресурсів підприємства сфери обслуговування.

ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика основних видів послуг Розділ 3. Ринок послуг України

Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

Економічна сутність та особливості послуг як товару

План викладу та засвоєння матеріалу

  • 1.1. Роль сфери послуг в економічній системі країни
  • 1.2. Поняття і сутність послуги
  • 1.3. Особливості послуги як специфічного виду товару
  • 1.4. Підприємства сфери послуг як соціально-економічна система

В темі розкрито основні поняття та терміни пов'язані з діяльністю у сфері послуг. Розглянуто характерні риси послуги як продукту чи товару, а також функції й особливості сфери послуг та її значення в економіці країни. Приділено увагу еволюції наукових поглядів на природу послуги. Визначено відмінності сервісних підприємств від промислових.

Ключові терміни і поняття

послуга, сфера послуг, мінливість і невідчутність послуги, структура сфери послуг, функції сфери послуг, виробництво послуг, третинний сектор економіки, стандарти обслуговування, сервісне підприємство, клієнт, обслуговуючий персонал, система надання послуг

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >