< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка плану-графіка внутрішнього аудиту

Планування внутрішнього контролю на підприємствах організовується, як правило, адміністрацією підприємства. Робота щодо здійснення контролю на місцях проводиться всіма структурними підрозділами об'єкта: керівниками структурних підрозділів, відділом економіки і менеджменту, відділом внутрішнього аудиту, громадськими організаціями, постійно діючими інвентаризаційними комісіями, юридичними службами. Перед настанням звітного періоду групи внутрішнього аудиту (ревізійні комісії) складають плани проведення ревізій і перевірок. Зазвичай плановою документацією з контролю передбачено складання плану, а також для більш детального розподілу робіт рекомендовано складати програму, де чітко вказано роботу, яку належить виконати, методи перевірки.

У наш час дуже часто для детального викладення обсягу робіт складають плани-графіки, що об'єднують план і програму (табл. 5.14.1). У них включають питання для перевірки, що мають економічне значення: виконання виробничої програми, завдання щодо реалізації та ін. Важлива роль у плані відводиться обстеженню збереження грошових коштів і матеріальних цінностей, а також поточним перевіркам за окремо виконаними роботами.

З метою більш детальної розробки питань комплексного планування ревізійні комісії (групи внутрішнього аудиту) складають план-графік проведення ревізій (перевірок) з детальним описом майбутніх робіт і вказують точний час їх виконання. Крім того, у плані-графіку вказуються виконавці планових робіт і визначається час проведення перевірок.

При обранні ревізійних комісій на підприємствах встановлюється і враховується кількісний і якісний їх склад, приблизний розподіл обов'язків, складається план-щоденник організаційно-методичної роботи.

Для обліку поточної інформації із звітності та іншої документації складають Журнал обліку ревізій і перевірок та прийнятих за їх результатами заходів, Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції і обліку відвідувачів ревізійної комісії.

Як звітність наприкінці року за результатами роботи ревізійної комісії складають "Інформацію про роботу ревізійної комісії" і "Інформацію про кількісний і якісний склад, умови роботи та оплату праці ревізійної комісії".

У плані-графіку обсяг ревізійних робіт указується з розбивкою за кварталами і охоплює всі процеси кругообігу господарських засобів. Крім планових робіт, можуть бути повторні чи позапланові перевірки. У цих випадках для систематизації порядку проведення перевірок складають програму, яка повинна містити детальний перелік майбутніх робіт.

План-графік зазвичай передбачає повне проведення перевірок, а також комплексний перелік виконавців. Однак у ряді випадків при проведенні дослідження можуть здійснюватися тематичні перевірки використання грошових коштів на окремі цілі або окремі види товарно-матеріальних цінностей.

Частота перевірок одного об'єкта, як правило, планується з урахуванням сезонності виробництва в сільському господарстві. Тому для перевірки одного об'єкта може бути поставлено ряд завдань. Наприклад, щоб перевірити порядок виробництва озимої пшениці потрібно запланувати перевірку підготовки ґрунту (квітень-серпень), порядок посіву зернових (серпень-вересень), підкормки озимих (січень-лютий наступного року), виявлення можливості втрат під час збирання (липень-серпень наступного року) і т. д.

Уся робота щодо проведення планування і складання плану-графіка проводиться в підготовчий етап. Підготовчий етап визначається виходячи з періоду найменшої завантаженості ревізійних комісій. Таким періодом є перша половина грудня. Відповідно до заявок усіх виконавців формується загальний план-графік контрольно-ревізійної роботи з розрахунку на календарний рік. У виконанні плану беруть участь усі учасники ревізійної (аудиторської) групи. Жорстке закріплення виконавців дозволяє провести повний обсяг усіх об'єктів перевірок виробничої і фінансово-господарської діяльності.

Ураховуючи те, що перевірки будуть здійснюватися в декілька етапів, крім підготовчого етапу, виділяють також організаційний, дослідницький, прийняття рішень, виконання дій за матеріалами підсумків перевірки, перевірка виконання рішень.

Таблиця 5.14.1. Табличний план-графік проведення ревізій і перевірок

Табличний план-графік проведення ревізій і перевірок

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >