< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розкрійний лист на метал (форма № В-2 (підприємство))

Форма № В-2 (табл. 7.3) застосовується з метою обліку і контролю виданого в розкрійний цех металу (листового, профільного, труб та ін.).

Зміст обліку використання партії матеріалів із застосуванням цієї форми документа полягає в тому, що шляхом перемножування фактично виготовленої продукції (з партії матеріалу) на норми витрати визначають нормативні витрати. Порівнюючи нормативні витрати з фактичною кількістю (вагою) витраченого (виданого) матеріалу на виробництво, визначають відхилення від норм: економію або перевитрату і їх причину.

Одночасно контролюють облік і використання відходів виробництва.

Цехова лімітна карта (форма № В-3 (підприємство))

На окремих підприємствах замість розкрійних аркушів застосовують цехові лімітні карти (табл. 7.4).

Цехова лімітна карта застосовується з метою організації обліку і контролю витрати матеріалу, що розкроюється, і виходу деталей (напівфабрикатів) з моменту їх запуску у виробництво. Відпуск матеріалів на робочі місця здійснюється з цехової комори.

Цехова лімітна карта виписується на кожний сорто-розмір матеріалу і на кожного робітника, який отримує даний матеріал на виготовлення деталей.

Виходячи з місячного завдання виробничим дільницям, які випускають деталі, вузли, вироби, і діючих норм витрат матеріалів на одиницю продукції, інженер виробничого відділу встановлює ліміт витрат матеріалу на кожну деталь (вузол) на місяць. Ліміт видачі матеріалу зі складу встановлюється з урахуванням наявного залишку матеріалу на робочому місці на початок місяця.

У вказаному прикладі в цеховій лімітній карті на трубу латунну розміром 60 х 12,5 мм встановлений ліміт витрат на три види деталей: № 264, 337, і 411. Програмою передбачено виготовити деталей: № 264-200 шт., № 337-300 шт., № 411-145 шт. Норма витрат матеріалу на виготовлення цих деталей складає (на 100 шт.) відповідно 5,5 кг, 3,5 і 10,0 кг.

Таблиця 7.3

Розкрійний лист на метал (форма № В-2 (підприємство))

Таблиця 7.4

Цехова лімітна карта (форма № В-3 (підприємство))

Виходячи з цих норм і кількості деталей, що виготовляються, встановлюється потреба в даному матеріалі:

Залишку на початок місяця не було, отже, ліміт витрати матеріалу складе 36 кг.

Виданий протягом місяця матеріал зазначається комірником у графі "Відпущено матеріалу". Виготовлені з отриманої партії матеріалу деталі приймає від робітника контролер ВТК, якщо операція контролюється, або майстер — якщо операція не контролюється. Так, за отримані 1 грудня 5,5 кг матеріалу робітник розписався в цеховій лімітній карті і відзвітував готовими деталями — 100 шт., зданими майстрові. Усього за місяць робітник одержав 36 кг матеріалу, а витратив 35,3 кг.

Наприкінці місяця матеріал, що залишився у робітника повертається в комору цеху або залишається на робочому місці в залежності від умов виробництва. Зданий у комору цеху матеріал відбивається в рядку "Повернення в комору", а той, що залишився в робітника — у рядку "Залишок на кінець місяця". У нашому прикладі робітник заощадив 0,7 кг труб, які він повернув у комору цеху. Залишку матеріалу на робочому місці на кінець місяця не було.

Майстер дільниці підраховує загальну кількість деталей, виготовлених робітником з отриманого за місяць матеріалу, і заносить ці дані в графу "Виготовлено деталей" по рядку "Разом".

На підставі цих даних виписується наряд на відрядну оплату праці типової форми.

Комірник закриває цехову лімітну карту і підраховує, скільки матеріалів відпущено за місяць по всіх деталях за відрахуванням матеріалу, повернутого в комору. Після чого підписує лімітні карти і відбиває кількість відпущеного матеріалу в картці складського обліку. Оформлені лімітні картки комірник передає в бухгалтерію, де вони служать документом на списання матеріалу з комори цеху і документом на оприбуткування деталей.

Деталі з розкрійного цеху можуть бути передані в цех обробки накладною-вимогою (внутрішнього переміщення) типової форми № М-11 (табл. 5.15) або за маршрутним листом (табл. 7.7).

Облік руху деталей усередині даної дільниці (міжопераційний рух) частіше здійснюється в картках руху деталей, що ведуться в коморі, де відбиваються операції по надходженню і відпуску деталей з комори. Видача деталей з комори здійснюється під розписку в картці руху деталей.

Приймання деталей від робітників проводиться не тільки по кількості, але й по якості. У разі невідповідності якості деталей, що здаються, встановленим вимогам складаються акти на брак.

Акт на брак (форма № В-4 (підприємство))

Правильна організація обліку браку вимагає встановлення кодів причин і винуватців, порядку вилучення з цеху бракованих виробів і здачу їх на склад для можливого використання у вигляді сировини або брухту.

Для систематизації причин і винуватців браку складається класифікатор, зразкова форма якого подана в табл. 7.5.

Таблиця 7.5

КЛАСИФІКАТОР ПРИЧИН І ВИНУВАТЦІВ БРАКУ

Причини браку

Код

Винні

Код

Загальний код

Порушення технології

01

Працівник

1

011

Несправність інструмента

02

Інструментальний цех

2

022

Якість сировини

03

Постачальник

3

033

Інші

Залежно від виду виробленої продукції, галузевої приналежності й інших особливостей виробництва форми актів на брак можуть бути різними. Укладаючи документи на браковану продукцію, обов'язково вказують: місце (цех, дільниця), де допущений брак, характеристика браку, категорія шлюбу, операція, причини і винуватці (табл. 7.6).

Таблиця 7.6

Акт на брак

На підприємствах, де немає міжопераційних комор, деталі проходять всі операції обробки, з операції на операцію, по маршрутних листах.

Маршрутний лист (форма В-5 (підприємство))

Форма № В-5 (табл. 7.7) побудована як комплексний документ, що відбиває поопераційний виробіток, суму нарахованої заробітної плати, відомості про брак і є супровідним документом даної партії заготовок аж до останньої операції і здачі їх на склад.

Маршрутні листи такої форми можуть, у певних випадках, застосовуватися разом із рапортом про виробіток за зміну форми № В-6 (підприємство). У такому випадку графи 10, 11, 12, 16 і 17 у маршрутних листах не заповнюються (табл. 7.8).

Маршрутний лист є документом суворого контролю і реєструється в спеціальному журналі з присвоєнням реєстраційного номера (табл. 7.9).

Маршрутні листи й акти на брак щодня здаються комірником складу в бухгалтерію підприємства.

Відпуск матеріалів (напівфабрикатів) у складальні цехи по індивідуально-операційною системою виробітку й обліку по кінцевій продукції (не за маршрутною системою) оформляється по-різному. На окремих підприємствах для цього застосовуються лімітні карти, вимоги на видачу матеріалів, комплектувальні відомості. Найбільш дієвим документом обліку і контролю за використанням деталей і напівфабрикатів є комплектувальна відомість (табл. 7.10).

Таблиця 7.7

маршрутний лист

Таблиця 7.8

рапорт про виробіток за зміну

Таблиця 7.9. ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ Й КОНТРОЛЮ МАРШРУТНИХ ЛИСТІВ ЗА 2013 РІК

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ Й КОНТРОЛЮ МАРШРУТНИХ ЛИСТІВ ЗА 2013 РІК

Таблиця 7.10

відомість комплектування

Комплектувальна відомість виписується в одному екземплярі на кожний виріб (групу виробів) на місячну потребу. У ній відбивається рух увесь комплектуючих, ліміт витрат і фактичне використання на фактичний випуск виготовлених і зданих на склад готових виробів.

Комплектувальна відомість — це оперативно-бухгалтерський документ, що є підставою для списання деталей, вузлів та інших комплектуючих на витрати виробництва з матеріально відповідальних осіб (цехова комора, склад, майстер цеху).

Виявлені в цеху (на дільниці) недостача, надлишки, брак оформляються відповідними документами.

Облік виробітку і нарахування заробітної плати робітником, зайнятим на складанні виробів, як правило, здійснюється за фактичну кількість зданих готових виробів на склад — за нарядами на відрядну оплату праці (типові форми № П-40 або № П-41.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >