< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні вимоги до звітності бюджетних установ

Поняття та принципи звітності про виконання кошторисів

На основі даних бухгалтерського обліку бюджетні установи складають звітність про виконання кошторисів бюджетних установ, яка відповідно до ч. 1 ст. 58 БКУ поділяється на фінансову і бюджетну (рис. 1.3).

Класифікація звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Рис. 1.3. Класифікація звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Характеристика складових звітності про виконання кошторисів бюджетних установ відображено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2. Характеристика складових звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Характеристика складових звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Звітність про виконання кошторисів ґрунтується згідно із Законом № 996 на таких основних принципах, відображених на рис. 1.4.

Принципи звітності про виконання кошторисів

Рис. 1.4 Принципи звітності про виконання кошторисів

Особливостями складання звітності про виконання кошторисів бюджетними установами є:

- обов'язковість та державне регламентування, що випливає з характеру затвердження бюджету. Держава через органи Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) суворо perламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подачі, розгляд та затвердження.

Усі бюджетні установи повинні дотримуватись правил і термінів складання звітності, подавати її в установленому порядку. Ніхто не має права складати та подавати не передбачені Казначейством звіти;

 • -єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зведення її показників;
 • - методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов'язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами. Це необхідно для контролю за виконанням кошторису доходів та видатків установи на всіх рівнях Державного, місцевих бюджетів та республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;
 • - достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи затвердження бюджетів усіх рівнів. Достовірна звітність також необхідна для успішного виконання показників бюджету як по доходах, так і по видатках, для своєчасного реагування на відхилення.

Достовірність означає, що бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан установи, а також результати її діяльності. Достовірною вважається бухгалтерська звітність, сформульована та складена з урахуванням правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання.

Слід зазначити, що при формуванні вимоги достовірності деякою мірою застосовується механічний підхід, оскільки для оцінки цієї вимоги знадобилося б узяти всі правила бухгалтерського обліку та проаналізувати, яким чином вони були б вжиті при складанні бухгалтерської звітності. Чисто теоретично це здійснити можливо, а практично досить важко;

 • -простота, ясність, доступність та прозорість звітності, що необхідно для широкого залучення всіх працівників до управління, активізації людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;
 • - цілісність - вимога, пов'язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;
 • - послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання бухгалтерської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого.

Фінансова звітність бюджетних установ забезпечує інформаційні потреби користувачів в наступному:

 • - джерел надходження коштів та напрями їх використання;
 • - рівня фінансового забезпечення діяльності установи; - стану виконання всіх зобов'язань установи та здатності установи виконувати їх у майбутньому;
 • - фінансового стану установи та змін у ньому;
 • - результатів діяльності установи з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;
 • - дотримання фінансової дисципліни установою; - цільового використання бюджетних коштів;
 • - ступеня отримання та використання ресурсів відповідно до затвердженого кошторису.

Бюджетна звітність бюджетних установ забезпечує інформаційні потреби користувачів у наступному:

 • - рівня фінансового забезпечення діяльності установи відповідно до затвердженого кошторису бюджетних установ;
 • - джерел надходження коштів відповідно до затвердженого кошторису бюджетних установ;
 • - цільового використання бюджетних коштів відповідно до затвердженого кошторису бюджетних установ;
 • - фактичного виконання норм, затверджених кошторисом в розрізі кодів економічної класифікації видатків;
 • - стану виконання всіх зобов'язань установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків та за елементами господарської діяльності (доходами та видатками).

Джерелами формування фінансової звітності є дані синтетичного та аналітичного обліків, які відображають майнове та фінансове становище бюджетної установи за звітний період (рік, квартал).

Джерелами формування бюджетної звітності є дані про кошторисні призначення, отримані доходи, касові та фактичні видатки бюджетної установи, її дебіторську та кредиторську заборгованість за звітний період (місяць, квартал, рік).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >