< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З ОСОБИСТИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ

Страхування життя і пенсій

Загальна характеристика особистого страхування

Ключовою прерогативою соціально орієнтованої моделі розвитку держави є формування сприятливих умов для збалансування державних та недержавних форм соціального захисту громадян. Досвід зарубіжних країн світу з високими соціальними стандартами життя засвідчує про всебічний та багатовекторний розвиток ринку страхових послуг у сфері особистих інтересів, пов'язаних зі зміцненням добробуту громадян як на короткострокову, так і на довгострокову перспективу. В умовах посилення соціально-економічної, фінансової та демографічної нестабільності все актуальніше постає питання про формування дієздатного інструментарію, спрямованого на подолання негативного впливу ризиків і відшкодування пов'язаних з ними збитками.

Страхування забезпечує раціональне формування та використання фінансових ресурсів для здійснення соціальних програм. Сформовані страхові резерви виступають важливим довгостроковим джерелом інвестицій у найліквідніші об'єкти національної економіки, які з часом капіталізуються на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення та інші соціальні заходи.

У теорії та практиці надання страхових послуг всі немайнові види страхування прийнято об'єднувати в особисте страхування. Відповідно до ст. 4. Закону України "Про страхування", предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані: з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням.

Договір особистого страхування має публічний характер, тобто укладається переважно у добровільній формі з усіма бажаючими, які потребують страхового захисту. Особисте страхування не забезпечує відшкодування матеріального збитку, а дозволяє одержати страхову суму з відповідним інвестиційним доходом у разі настання страхового випадку, передбаченого договором особистого страхування. До таких страхових випадків належать: смерть застрахованого або членів його родини, втрата ним здоров'я або працездатності, а також дожиття застрахованого до визначеної дати, одержання додаткової пенсії з часу передбаченого договором пенсійного страхування.

У своїй сукупності галузь особистого страхування поділяється на три підгалузі:

 • 1. Страхування життя.
 • 2. Страхування від нещасних випадків.
 • 3. Медичне страхування.

Страхування життя у свою чергу поділяється на такі види страхових послуг:

 • o страхування на випадок смерті - здійснюється на випадок смерті або втрати здоров'я (працездатності) застрахованого в результаті обумовлених у договорі подій;
 • o страхування на дожиття проводиться з метою капіталізації страхових внесків застрахованого протягом дії договору страхування;
 • o змішане страхування життя розглядається як комплексне страхування життя, в якому поєднуються різноманітні ризики щодо життя, здоров'я, працездатності, а також нагромадження капіталу застрахованого;
 • o пенсійне страхування проводиться у формі накопичувального страхування для забезпечення додаткового доходу протягом визначеного строку чи довічно, після виходу на пенсію чи досягнення певного віку.

Страхування від нещасних випадків поділяється на такі види страхових послуг:

 • o індивідуальне страхування;
 • o колективне страхування;
 • o страхування дітей;
 • o страхування пасажирів;
 • o страхування на транспорті;
 • o страхування туристів тощо.

Медичне страхування поділяється на такі види страхових послуг:

 • o страхування здоров'я на випадок хвороби;
 • o безстрокове страхування здоров'я;
 • o страхування медичних витрат.

За ступенем волевиявлення страхові послуги розмежовуються за формами страхування: обов'язкове та добровільне.

Обов'язкове страхування регулюється Законами, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, згідно з якими Страховик зобов'язується страхувати відповідні ризики, а страхувальник - вносити належні страхові платежі.

Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страховиком та страхувальником. Страхові послуги з добровільних видів страхування надаються юридичним та фізичним особам, які не підпадають під обов'язкове страхування і бажають застраховуватися. Загальні умови та порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами, які встановлюються страховиком самостійно. Конкретні умови добровільного страхування визначаються під час укладання договору страхування.

За тривалістю страхового забезпечення особисте страхування може бути: короткострокове (до трьох років); середньострокове (3-5 років) та довгострокове (5-15 і більше років).

За формою сплати страхових внесків - з одноразовою страховою премією, й з періодичною сплатою страхових платежів.

За формою виплати страхового забезпечення - з одноразовою виплатою страхової суми та з виплатою ренти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >