< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обліково-фінансові документи

 • 8.1. Доручення.
 • 8.2. Розписка.
 • 8.3. Акт.
 • 8.4. Список. Перелік. Таблиця.
 • 8.5. Накладна.

Доручення

Доручення (рос. доверенность) - це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Доручення видають на отримання грошей у касі установи чи підприємства, грошового переказу на поштовому відділенні на ім'я довірителя, на отримання матеріальних цінностей (посилок, цінних бандеролей, книг, канцприладдя та інших товарів) у магазинах чи на товарних базах; на користування впродовж певного часу якимось транспортним засобом: автомобілем, мотоциклом тощо.

Залежно від суб'єкта дії доручення поділяють на особисті (від імені особи) й офіційні (від імені організації, установи). Особисте доручення правомірне лише в разі, якщо підпис особи, яка видала доручення, керівник установи засвідчив печаткою і своїм підписом.

Реквізити особистого доручення:

 • 1. Назва виду документа.
 • 2. Текст (як і автобіографія, має єдинопочаток - Я, (прізвище, ім'я, по батькові), доручаю... та обов'язкове повне найменування особи, якій доручають виконати певну дію замість себе; тут же можна зазначити і документ, що засвідчує її особу (паспорт - серію, номер, ким і коли виданий)).
 • 3. Термін, до якого дійсне доручення.
 • 4. Дата написання (ліворуч під текстом).
 • 5. Підпис особи, яка склала доручення (у цьому ж рядку праворуч).
 • 6. Підпис посадової особи й печатка установи, які засвідчують підпис довірителя.

Особисте доручення може бути одноразове й довготривале.

Офіційне (службове) доручення оформлюється на спеціальному бланку (формат А4 або А5) за трафаретною схемою або комп'ютерним макетом. Його реквізити такі:

 • 1. Назва організації, яка видає доручення (у вигляді кутового штампу).
 • 2 . Номер та дата видачі доручення.
 • 3. Назва виду документа.
 • 4. Текст.
 • 5. Зразок підпису особи, якій видано доручення.
 • 6. Підпис керівника установи.
 • 7. Печатка.

Офіційні доручення поділяються на разові, спеціальні та загальні.

Текст доручення містить такі відомості: прізвище ім'я, по батькові, посаду особи (в офіційному дорученні - назву установи), яка видає доручення; прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, якій видається доручення; назву установи від якої особа повинна отримати матеріальні цінності або і якій особа реалізує своє право; напрям діяльності особи або перелік матеріальних цінностей, їхню кількість і вартість; термін дії доручення; назву та відомості про документ (паспорт, посвідчення), що засвідчує особу, якій видається доручення.

Разове доручення видається для виконання певної одноразової дії (отримання товарно-матеріальних цінностей). Спеціальне доручення - документ, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних вчинків (транспортні, господарські чи банківські операції, представництво у суді на першому етапі засідання), термін дії такого доручення обов'язково зазначається.

Зразок особистого доручення

Доручення

Я, Павловська Маргарита Олексіївна, доручаю Шевченко Наталі! Яківні отримати належну студентам групи ТЦ-І-1 стипендію за вересень 2003 року.

Доручення дійсне до 2 листопада 2003 року.

25.10.2003 р. (підпис) М.О. Павловська

Підпис студентки М.О. Павловської засвідчую:

Декан факультету ТЦР і ФХП (підпис) Г.О. Сімахіна

25.10.2003 р.

Зразок офіційного доручення

Доручення № 101

16 грудня 2003 р.

Видане водієві університету Мірошникові Валерію Павловичу. Паспорт: серія СН № 276363, виданий 5 листопада 1999 року Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві. На отримання в книготорзі книг:

 • 1. Ботвина Н.В. Науковий і офіційно-діловий стилі української мови. - 500 прим.
 • 2. Російсько-український словник економічних термінів. - 500 прим.
 • 3. Сербенська O.A. Культура усного мовлення. - 300 прим.
 • 4. Сліпушко О, Українська мова й етапи кар'єри ділової людини. - 200 прим.

Наряд № 198 від 5 жовтня 2003 р.

Зразок підпису Валерія Павловича Мірошника засвідчуємо: Печатка установи

Ректор Національного університету

харчових технологій (підпис) А.І. Українець

Головний бухгалтер (підпис) С.М. Дрозд

Максимальний термін дії загального доручення - не більше, ніж три роки. Якщо у дорученні не зазначено терміну дії (Доручення дійсне до...), воно зберігає юридичну силу протягом одного року від дня його укладення. Доручення, в якому не зазначено дати його видачі, вважається недійсним.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >