< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка впливу факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку середніх товарних запасів торговельного підприємства.

Таблиця тис. грн

Показники

І квартал

11 квартал

1. Товарооборот

3960

4140

2. Середні товарні запаси

1730

1750

Розв'язок

1. Розрахунок одноденного товарообороту (ТОоднод%:

ТО

ТОоднод = —, Д

де ТО - обсяг товарообороту;

Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

I кв: 3960/90= 44 тис. грн.

II кв: 4140/90= 46 тис. грн. АП = 46-44= 2 тис. грн.

2. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (ПОтз):

ТЗ

поп =^Д,

де 73 - середня сума товарних запасів.

І кв: 1730 90/3960 = 39,3 днів. 2кв: 1750 90/4140 = 38,0 днів. АП= 38,0-39,3= -1,3 днів.

  • 3. Розрахунок середніх товарних запасів (73 ):
  • 73 = ТОоднод-ПОрз

I кв: 44 39,3=1730 тис. грн.

II кв: 46 38,0= 1750 тис. грн. АП= 1750-1730= 20 тис. грн.

4. Розрахунок зміни товарних запасів за рахунок зміни одноденного товарообороту (АТЗ(АТОоднод):

Д ТЗ (Д ТОоднод) = (ТОодно^ - ТОоднод^) ПОщ = = (46 - 44) 39,3 = 78,6 тис. грн.

5. Розрахунок зміни товарних запасів за рахунок зміни періоду обороту товарних запасів (ДТЗ(ДЯОтз):

Д ТЗ (ДЯОтз) = (ЛОтз2-ПОтзх) ТОоднодг = = (38 -39,3)46 = -58,6 тис. грн.

Оцінка впливу факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

За даними таблиці проаналізувати вплив факторів на динаміку швидкості обороту товарних запасів торговельного підприємства

Таблиця тис. гри

Показники

І квартал

II квартал

1. Товарооборот

1560

2240

2. Середні товарні запаси

630

730

Розв'язок

1. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів за

I квартал (К0тз):

„п ТО* 1560 . ,0 КОтз, = -==- =-= 2,48 раза,

1 73, 630 *

де ТО і - товарооборот І кварталу;

  • 73^~ - середні товарні запаси І кварталу.
  • 2. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів за

II квартал (КОтз2):

„_ Т02 2240 ... _ КОтз-, = =-= 3,07 раза,

2 Т32 730

де ТО} - товарооборот П кварталу;

  • 332 ~ середні товарні запаси II кварталу.
  • 3. Розрахунок абсолютного приросту показників(Л):

Л = Показник її кварталу— Показник ! кварталу АТО = 2240-1560 = 680 тис. гри.

АТЗ = 730-630 = 100 тис. гри. АКОтз = 3,07 - 2,48 = 0,59 раза.

4. Зміна коефіцієнта оборотності товарних запасів за рахунок зміни товарообороту (ЬК0тз(АТ0):

АКОтз (АТО) - — =-= 1,1 раза.

' 73, 630 и

5. Зміна коефіцієнта оборотності товарних запасів за рахунок зміни середніх товарних запасів (АКОтз(Атз):

кіт ,лта тоі т°2 2240 2240

АКОтз (АТЗ) = ==- -----= - 0,5 раза.

Т32 73, 730 630

Обґрунтування потреби торговельного підприємства в товарних запасах на плановий період на основі факторно-аналітичного методу (1)

Обґрунтуйте потребу підприємства у формуванні товарних запасів на основі даних таблиці.

Таблиця

Товарні групи

Звітний період, тис. грн

Плановий період, %

Обсяг реалізації товарів

Надходження товарів

Документальне вибуття

Залишки товарів на початок періоду

Темп приросту товарообороту

Темп приросту швидкості обороту ТЗ

А

500,8

528,8

3,0

89,0

0,1

0,3

Б

4269,0

4227,3

32,0

806,4

16,0

-11,6

В

1256,4

1257,4

7,0

218,5

0,7

0,0

Розв'язок

1. Розрахунок товарних запасів на кінець звітного періоду (ТЗкіизв):

ТЗкін зв = ТЗпоч зв + Н-ТО- Де,

де ТЗ поч зв - товарні запаси на початок звітного періоду;

H - надходження товарів;

ТО - обсяг реалізації товарів;

Де - документальне вибуття.

ТЗкін зв А=89,0+528,8-500І8-3І0=П4,06 mue. грн. ТЗкін зв Б=732,66 mue. грн. ТЗкін зв В =212,47 mue. грн.

2. Розрахунок обсягів середніх товарних запасів (ТЗ) :

= ТЗкін зв + ТЗпоч зв 114,06 + 89,0 ,Л1 сл

ТЗл =-= —1-— = 101,54 mue. грн.

2 2

ТЗв = 769,51 mue. грн. ТЗв = 215,49 mue. грн.

3. Розрахунок швидкості обороту товарних запасів (Шобор. тзУ

ТО 500,8 л м шобопГІА = = =-= 4,93 раза.

шобортзб =5,55 раза. шобоРпв =5"83 раза.

4. Розрахунок періоду обороту товарних запасів (П^ тз)'.

п Д 90

Я"артзл =щ-= — = 183 дня,

ш обортза vj

де Д - кількість днів у досліджуваному періоді.

по6ортзб =16,2 дня. побоРтзв -15^ дня.

5. Розрахунок обсягу реалізації на плановий період (Т0Л1):

тп тп (ш + ТпрТ0 /100 + 0,0 сані

ТОш = ТОівЛу-100 ' J = 500,8^ j = 501Д7 mue. грн,

де Тпртолі -темп приросту товарообороту на плановий період.

ТОтБ = 4952,04 тис. грн. ТОтВ = 1265,19 тис.грн.

6. Розрахунок швидкості обороту товарних запасів на плановий

ПерІОД (Шобор тзіиу"

де Тпршоборпя -темп приросту швидкості обороту товарних запасів у плановому періоді,

ШоборТЗппБ=4,90 раза. шобортзп.пв=5№ Раза.

7. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗгшА = Т°ш = = 101,28 тис. грн.

^обортзта 4,95

ТЗплБ = 1010,23 тис. грн. ТЗплВ = 216,96 тис. грн.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >