< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Торгівля в системі ринкових відносин

Органи керівництва торгівлею

Говорячи про торгівлю як галузь народного господарства, мають на увазі всі форми торгівлі (за організаційною побудовою, власністю, формами обслуговування, підпорядкованістю). Види форм торгівлі зумовлені тим, що відповідні ланки апарату управління виконують суворо обмежене коло функцій і перебувають у відповідній організаційно-господарській залежності між собою.

Усім народним господарством держави, в тому числі й торгівлею, керує Кабінет Міністрів України під керівництвом Прем'єр-міністра. Кабінет Міністрів вирішує важливі питання організації, планування і розвитку торгівлі в державі. Конкретним виконавцем загальних завдань розвитку економіки є Міністерство економіки і питань європейської інтеграції, в якому є відповідний департамент, що здійснює керівництво торгівлею.

Безпосереднє керівництво торгівлею здійснюється спеціальними планово-аналітичними органами, які на рівні області, обласних адміністрацій втілюють політику гармонійного розвитку окремих регіонів.

Загальну політику розвитку торгівлі в державі розробляє Кабінет Міністрів. Будучи провідним державним органом у галузі торгівлі, державний департамент координує зв'язки, регулює торговельну діяльність інших міністерств і відомств. Окремо слід виділити загальне керівництво торгівлею в системі споживчої кооперації. Воно здійснюється Центральною спілкою споживчої кооперації України (Укоопспілкою), яка несе відповідальність за стан та подальший розвиток торгівлі на селі, в райцентрах, за науково-технічний прогрес у галузі, рівень якості обслуговування населення. Укоопспілка розробляє заходи з розвитку торгівлі, забезпечує виконання планових завдань з роздрібного товарообороту, підвищення культури обслуговування населення. Вона визначає основні напрями розвитку кооперативної, приватної торгівлі, проводить єдину технічну політику, розробляє і впроваджує прогресивні методи торгівлі, вивчає й узагальнює провідний вітчизняний і зарубіжний досвід організації й техніки торгівлі, проводить заходи з використання їх у роботі торгових підприємств, організовує вивчення й прогнозування попиту населення на товари народного споживання, розробляє і затверджує обов'язкові для торгових підприємств усіх міністерств і відомств правила торгівлі, норми природних втрат та інші нормативи, а також контролює їх дотримання.

Важливим завданням Укоопспілки є активний вплив на виробництво товарів народного споживання з метою покращення їх асортименту і підвищення якості. їй надано право приймати рішення про призупинення прийому торговими підприємствами від промисловості та сільськогосподарського виробника недоброякісних, застарілих товарів, які не користуються попитом у населення. У споживчій кооперації Укоопспілки керівництво торгівлею здійснюється через обласні спілки споживчих товариств, а також через обласні адміністрації.

Основними завданнями керівництва торгівлею на рівні області є розробка зведених планів розвитку і розміщення торгової мережі, організація вивчення попиту населення на товари, вплив на місцеву промисловість з метою розширення асортименту, покращення якості товарів, максимальне залучення в товарооборот місцевих товарних ресурсів, організація ярмарок, впровадження прогресивних методів торгового обслуговування населення. Місцеві органи влади контролюють дотримання торговими організаціями всіх систем роздрібних цін, правил торгівлі, а також виконання інших завдань з організації й вдосконалення торгівлі. В містах Києві та Сімферополі підпорядкування торгівлі здійснюється на рівні міських адміністрацій. Вони здійснюють керівництво безпосередньо торговими організаціями і підприємствами. їх функції обмежені регулюванням торгівлі на території міста чи району, а також контролем за дотриманням торговими підприємствами правил торгівлі.

Значна роль у керівництві торгівлею в селах і селищах відведена сільським і селищним радам. Вони розглядають і вирішують питання покращення торгового обслуговування, встановлюють режим роботи торгових підприємств, здійснюють контроль за їх діяльністю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >