< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державне казначейство України

Державне казначейство України є урядовим органом державного управління, що діє у складі Міністерства фінансів і йому підпорядковується, та є учасником системи електронних платежів Національного банку.

Державне казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента

України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Положенням про Державне казначейство України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 21 грудня 2005 року № 1232.

Основними завданнями Державного казначейства є:

 • 1. Забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, що передбачає:
  • - розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;
  • - контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів 33 цими зобов'язаннями, в межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;
  • - ведення бухгалтерського обліку та складення звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.
 • 2. Управління наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються.
 • 3. Визначення механізму казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, установлення єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності про виконання державного та місцевих бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів, визначення порядку і строків подання звітів про виконання кошторисів державних цільових фондів.

Державне казначейство України відповідно до покладених на нього завдань:

 • 1. Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів, спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів через систему електронних платежів Національного банку.
 • 2. Управляє наявними фінансовими ресурсами, що ним обліковуються, у тому числі в іноземній валюті, у випадках, передбачених законодавством, надає на зворотній основі позики за рахунок тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку;
 • 3. Відкриває, веде та закриває рахунки в органах Державного казначейства України.
 • 4. Провадить безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів і бюджетних установ, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування.
 • 5. Повертає кошти, помилково або надмірно зараховані до бюджету, за поданням органів стягнення, яким відповідно до законодавства надано право стягнення до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших надходжень.
 • 6. Нараховує штрафи за неповне або несвоєчасне повернення суми надмірно сплачених податків відповідно до законодавства.
 • 7. Здійснює розподіл коштів між державним бюджетом, бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю.
 • 8. Проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між рівнями місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством.
 • 9. Веде базу даних про зведену мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, розподіл показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.
 • 10" Подає розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів витяг з розпису державного бюджету та зміни до нього.
 • 11. Веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів, складає звітність про виконання державного, місцевих і зведеного бюджетів, та подає звітність органам законодавчої та виконавчої влади у обсязі та у строки, визначені бюджетним законодавством.
 • 12. Здійснює за дорученням Мінфіну погашення та обслуговування державного боргу в національній та іноземній валюті.
 • 18. V випадках, передбачених Бюджетним кодексом України та іншими актами законодавства, видає за погодженням з Міністром фінансів нормативно-правові акти з питань, що належать до його компетенції.
 • 14. Забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживає заходи щодо захисту інформації.
 • 16. У межах своїх повноважень виконує контрольні функції, пов'язані із:
  • - здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень;
  • - відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису державного та місцевих бюджетів;
  • - відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
  • - витрачанням бюджетних коштів у процесі проведення перевірки відповідності підтвердних первинних документів розпорядників бюджетних коштів бюджетним асигнуванням та вимогам бюджетного законодавства;
  • - дотриманням правил валютного контролю за операціями, що проводять у національній валюті через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів бюджетні установи, які обслуговуються органами Державного казначейства України;
  • - дотриманням порядку проведення державних лотерей з використанням електронних систем прийняття оплати за участь у лотереї у режимі реального часу;
  • - дотриманням єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, складенням звітності про виконання бюджетів та кошторисів бюджетних установ;
  • - здійсненням інших повноважень учасників бюджетного процесу відповідно до законодавства.
 • 16. Надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до його компетенції.
 • 17. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх на розгляд Мінфіну.
 • 18. Виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції, пов'язані із роботою його територіальних органів.
 • 19. Здійснює добір, розстановку та підвищення кваліфікації працівників Державного казначейства України.
 • 20. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Очолює Державне казначейство України Голова, який в установленому порядку призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів. Голова Державного казначейства України є членом колегії Мінфіну.

Державне казначейство України для виконання покладених на нього завдань за погодженням з Міністром фінансів утворює свої територіальні органи. Загалом структуру Державного казначейства України затверджує Голова за погодженням з Міністром фінансів, а типове положення про територіальний орган Державного казначейства затверджує Міністр фінансів.

Територіальні управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах з районним поділом у межах відповідної території здійснюють функції, аналогічні функціям Державного казначейства, крім таких, що носять загальнодержавний характер.

Поряд із цим, у разі коли зазначені територіальні органи Державного казначейства, а також Державне казначейство України безпосередньо здійснюють операції щодо виконання державного бюджету, вони виконують ті ж функції, що й відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах.

Отже, відділення Державного казначейства у районах, містах, районах у містах відповідно до покладених функцій:

 • - здійснюють обслуговування касового виконання державного та місцевих бюджетів та контроль за надходженням, рухом і використанням державних позабюджетних фондів;
 • - забезпечують відповідно до встановлених розмірів асигнувань та касового плану цільове фінансування видатків державного бюджету;
 • - ведуть облік розпорядників коштів, яким виділяються асигнування з бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів;
 • - здійснюють за поданням державних податкових інспекцій повернення за рахунок державного бюджету зайво сплачених або стягнених податків, зборів та обов'язкових платежів;
 • - ведуть бухгалтерський облік виконання бюджетів та формують звітність;
 • - здійснюють збирання, контроль, зведення та подання вищестоящим органам Державного казначейства фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету відповідним регіоном;
 • - проводять роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства України з питань виконання бюджетів, надходженням та використанням коштів державних позабюджетних фондів у реґіоні;
 • - готують і подають вищестоящим органам Державного казначейства у разі потреби пропозиції про скорочення видатків державного бюджету;
 • - забезпечують за дорученнями вищестоящих органів Державного казначейства виконання інших функцій в межах своїх повноважень.

Указом Президента України від 22 серпня 1996 року № 760 "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" сформована Державна податкова адміністрація як центральний орган виконавчої влади.

Податкова адміністрація має таку структуру:

 • - вища ланка - Державна податкова адміністрація України;
 • - середня ланка - державні податкові адміністрації в АР Крим, областях і містах з районним поділом;
 • - базова ланка - державні податкові інспекції в районах, районах у містах і містах без районного поділу.

Загальним завданням ДПА України є організація роботи державних податкових адміністрацій і інспекцій, контроль за їх діяльністю, а також організація методично-інструктивного забезпечення податкової роботи в країні.

На середню ланку покладено виконання насамперед інформаційно-консультативних функцій, а також координація роботи, контроль, прийняття і систематизація звітності підпорядкованих державних податкових адміністрацій базової ланки. Окрім цього, державні податкові адміністрації середньої ланки можуть у повному обсязі безпосередньо контролювати обмежене коло платників.

Основним завданням базової ланки, тобто державної податкової інспекції в районах, районах у містах і містах без районного поділу є безпосередній контроль платників податків щодо повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом. Це завдання виконується через ведення податковими інспекціями значного обсягу суміжної роботи: перевірок законності валютних операцій, правильності ведення розрахунково-касової документації, ведення обліку векселів на сплату ввізного та вивізного мита, реалізацію марок акцизного збору тощо, окрім того, базова ланка відповідає за безпосереднє ведення оперативно-бухгалтерського обліку і звітності надходжень до бюджету сум податків та інших обов'язкових платежів.

Отже, у системі державних органів, які забезпечують бюджетний процес, на ДПА в цілому покладено здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю надходження до бюджетів усіх рівнів податків, податкових платежів і неподаткових доходів.

Говорячи про органи, які забезпечують бюджетний процес, необхідно приділити увагу функції контролю. Сьогодні основними органами державного фінансового контролю виступають Рахункова палата та Державна контрольно-ревізійна служба. Державне казначейство України, ДПА та ряд інших органів також наділені певними контрольними повноваженнями.

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утворюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави..

До складу Рахункової палати входять Голова Рахункової палати та члени Рахункової палати: Перший заступник і заступник Голови, головні контролери та Секретар Рахункової палати. Голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України терміном на 7 років з правом призначення на другий термін.

Основними завданнями Рахункової палати є;

 • - організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;
 • - здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;
 • - контроль за дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;
 • - аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому;
 • - регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій.

Рахункова палата виконує такі основні функції:

 • - здійснює контроль за виконанням законів України та прийнятих Верховною Радою України постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм в частині, що стосується використання коштів Державного бюджету України;
 • - здійснює за дорученням Верховної Ради України контроль за виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків по обслуговуванню внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;
 • - перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання за призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів та коштів позабюджетних фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному фонду окремо та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;
 • - контролює ефективність управління коштами Державного бюджету України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України;
 • - надає консультації органам і посадовим особам, які обираються, затверджуються або призначаються Верховною Радою України, з питань витрачання коштів Державного бюджету України. У ході проведення перевірок і аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до Державного бюджету України і вносить відповідні пропозиції Міністерству фінансів України;
 • - здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;
 • - контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;
 • - проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном, що є основним національним багатством, власністю українського народу;
 • - здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України, за касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком України та уповноваженими банками;
 • - перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України;
 • - готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;
 • - здійснює зв'язки з контрольними органами іноземних держав та відповідними міжнародними організаціями, укладає з ними угоди про співробітництво.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >