< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств

Види та джерела інформації у статистиці підприємств. Правові основи організації статистичних обстежень підприємств

Розвиток в Україні ринку інформаційних послуг, удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій суттєво розширюють інформаційну базу статистичного вивчення діяльності підприємств, її основні джерела.

Види та джерела інформації у статистичному вивченні діяльності підприємств систематизовано у табл. 2.1.

Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації органи державної статистики ухвалюють самостійно з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.

Основою формування інформаційного забезпечення статистики підприємств є державні статистичні спостереження. В Україні, як і в багатьох інших європейських країнах, вони базуються на таких основних принципах:

 • - предметної централізації;
 • - регіональної децентралізації;
 • - легітимності (існування правової основи для кожного статистичного спостереження);
 • - принцип статистичної конфіденційності.

Таблиця 2.1. Види і джерела інформації у статистиці підприємств

Види Інформації

Джерела

1

2

Первинні

та статистичні дані (офіційна статистика)

Спостереження, які здійснюють органи державної

статистики за допомогою:

ведення адміністративних і статистичних реєстрів;

 • - статистичної звітності;
 • - спеціально організованих спостережень

Адміністративні дані

Дані відомчої статистики - органів загальнодержавної та місцевої виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства (у вивченні особливостей окремих видів діяльності підприємств -це відповідні галузеві міністерства і відомства, на міжгалузевому рівні - Міністерство фінансів, Пенсійний фонд України, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг, Міністерство доходів і зборів тощо)

Статистична інформація міжнародних організацій та інших країн світу

Статистичні спостереження міжнародних організацій і статистичних служб інших країн

Аналітична інформація

Оцінки та розрахунки (аналіз основних тенденцій, розробка прогнозів), які здійснюються на основі зазначених вище даних органами державної статистики.

Дані спеціалізованих державних і недержавних організацій (центрів соціальних і економічних досліджень, фірм, що спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, наданні консалтингових, у тому числі аудиторських послуг)

Принцип предметної централізації передбачає існування в країні центрального органу виконавчої влади, відповідального за програмно-методологічну підготовку, організацію та проведення статистичних спостережень практично в усіх соціально-економічних сферах розвитку суспільства. Таким органом виконавчої влади в Україні у галузі статистики є Державна служба статистики України, яка підпорядковується Кабінету Міністрів (Уряду) країни, що забезпечує зв'язок державної статистики з інформаційними потребами органів державного управління. У структурі Державної служби статистики України за розробку методології та статистичну оцінку діяльності підприємств на міжгалузевому рівні відповідає Департамент міжгалузевої статистики підприємств. Методологічну підтримку Департаменту забезпечує Науково-технічний комплекс статистичних досліджень як функціональний орган державної статистики України.

Основним інструментарієм статистичних спостережень за діяльністю підприємств, розробленим органами державної статистики, є звітно-статистична документація. Звітно-статистична документація розробляється і затверджується на центральному рівні й охоплює програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші необхідні для проведення статистичних спостережень формуляри, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо.

Згідно з принципом регіональної децентралізації, за безпосередню реалізацію статистичних спостережень за діяльністю підприємств на місцевому рівні (у районах і містах) відповідають районні та обласні управління статистики. Відповідно підприємства та їх відокремлені підрозділи подають статистичну звітність за своїм місцезнаходженням.

Зведення статистичних даних в АР Крим, містах Києві, Севастополі та на обласному рівні забезпечують відповідні головні управління статистики. Отже, територіальні органи державної статистики відповідають за проведення більшості статистичних спостережень на місцевому рівні, хоча в окремих випадках спостереження можуть проводитися (від розробки методології до узагальнення первинних даних) централізовано.

Принцип легітимності в організації державної статистики передбачає обов'язкове існування для кожного конкретного статистичного спостереження правової основи у формі закону, постанови, наказу чи іншого нормативного документа. На сьогодні правові основи організації статистичних спостережень в Україні, порядок і правила отримання, використання первинних даних про підприємства як органами державної статистики, так і іншими категоріями користувачів, відповідальність за порушення цих правил та інші організаційно-правові питання статистики підприємств визначають такі основні нормативні документи:

 • - Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну статистику"";
 • - Закон України "Про інформацію";
 • - Закон України "Про доступ до публічної інформації";
 • - Закон України "Про внесення змін до Кодексу України "Про адміністративні правопорушення"";
 • - Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
 • - Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
 • - Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств.

Конкретний перелік державних статистичних спостережень, у тому числі в частині статистики підприємств, Державна служба статистики України визначає у спеціальному документі - Плані державних статистичних спостережень, який розробляється щорічно та з визначеною сумою бюджетних коштів затверджується за поданням Держстату Урядом країни. У плані державних статистичних спостережень визначаються періодичність проведення кожного з них, коло обстежуваних статистичних одиниць, відповідальні органи (управління) державної статистики.

Внаслідок проведення статистичних спостережень формується інформація у вигляді:

 • - первинних даних (мікроданих) про підприємства-респонденти та інші типи статистичних одиниць;
 • - статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та нагромаджені на паперових, магнітних чи інших носіях або в електронному вигляді;
 • - аналітичних матеріалів, підготованих на підставі первинних і статистичних даних.

Первинні дані - це інформація, яка включає кількісну та якісну характеристики явищ і процесів, подані респондентами під час статистичних спостережень.

Статистичні дані - це інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, опрацьована і подана у формалізованому вигляді відповідно до загальноприйнятих принципів і методології. Шляхом зведення, групування первинних даних отримують знеособлену статистичну інформацію.

Статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України, Міністерством фінансів та іншими уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження зазначених органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами.

Важливим елементом правового забезпечення організації інформаційної системи статистики підприємств є захист первинних даних, отриманих від підприємств-респондентів. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику"" "зазначається, що первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється законом і використовується винятково для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Саме ця норма реалізує в Україні на правовому рівні принцип статистичної конфіденційності".

На рівні кожної з країн - членів ЄС захист первинних даних також регламентується законами про статистику, про захист персональних даних тощо, кодексами норм у сфері статистичної діяльності. На загальноєвропейському рівні захист первинних даних про статистичні одиниці гарантує ст. 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) про європейську статистику. Відповідно до цього Регламенту, принцип статистичної конфіденційності полягає у захисті конфіденційних даних, що стосуються окремих статистичних одиниць і отримані для статистичних цілей безпосередньо від зазначених одиниць або опосередковано через адміністративні чи інші джерела.

Загалом дотримання принципу конфіденційності первинних даних можливе за наявності:

 • - нормативно-правової бази;
 • - методологічного забезпечення;
 • - технічного забезпечення.

Відповідно до національного законодавства України у галузі статистики, інформація, отримана органами державної статистики в процесі статистичних спостережень, не може бути витребувана органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об'єднаннями громадян, посадовими чи іншими особами з метою використання для ухвалення рішень стосовно конкретних респондентів.

Водночас у статистичних системах країн ЄС, відповідно до європейського законодавства, є певні винятки щодо доступу до конфіденційної інформації. Регламент Європейського Парламенту про європейську статистику [44] дозволяє Євростату, національним статистичним інститутам надавати дослідникам для виконання статистичного аналізу, тобто у наукових цілях, можливість доступу до тих конфіденційних даних, з якими пов'язана тільки непряма ідентифікація статистичної одиниці.

Як у вітчизняній, так і в інших національних статистичних системах європейських країн неконфіденційною вважається довідкова інформація про підприємства (назви, адреси, номери телефонів, види діяльності підприємств). Таку інформацію органи державної статистики можуть надавати користувачам на основі ведення реєстрів підприємств відповідно до встановленої процедури (див. підрозділ 2.2.1). Усі інші види первинних даних про підприємство (зокрема, виробничо-технічні та фінансово-економічні показники його діяльності) є конфіденційною інформацією.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за порушення порядку використання конфіденційної статистичної інформації: для громадян ~ у формі штрафу в розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для посадових осіб, у тому числі працівників органів державної статистики, - у розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Технічне забезпечення конфіденційності первинних даних про підприємства передбачає цілеспрямовану розробку і використання відповідних програмно-технічних засобів, що забезпечують захист інформації про підприємства від спотворення чи знищення, а також від несанкціонованого використання.

Для автоматизованої обробки конфіденційної інформації створюються автономні локальні мережі з можливістю доступу до баз даних тільки через окремий сервер із використання відповідної системи паролів, що унеможливлює доступ до файлів ззовні. Для забезпечення надійного захисту даних застосовуються спеціальні системні та програмні засоби.

Доступ до зведених статистичних даних про діяльність підприємств органи державної статистики забезпечують шляхом:

 • - систематичної публікації у друкованих виданнях;
 • - поширення засобами масової інформації, розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної статистики;
 • - безпосереднього надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам, у тому числі в електронному форматі.

Безкоштовне надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності.

Порядок і умови надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам статистичної та публічної інформації за запитами встановлюються згідно з законами України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про державну статистику", а також згідно з Положенням про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженим Кабінетом міністрів України. З метою оперативного обслуговування запитів на статистичну інформацію, проведення спеціально організованих обстежень на замовлення у структурі Держстату функціонує спеціальний функціональний підрозділ - Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство" (Держаналітінформ).

Ураховуючи важливість процесу як виробництва, так і поширення інформації, Євростат у документі IS- 8402-1986 до семи рекомендованих критеріїв якості статистики додав ще два, які стосуються саме поширення інформації. Такими критеріями є своєчасність і точність результатів, що розповсюджуються, а також доступність і зрозумілість інформації, тобто надання статистичних даних у зручній та адекватній потребам користувачів формі.

Зрозумілість статистичної інформації забезпечується відкритим доступом (зокрема на офіційних веб-сайтах статистичних органів) до основних методологічних положень з питань збору та обробки статистичної інформації, розрахунку найважливіших статистичних показників. З аналогічною метою використовують також метадані - структуровану інформацію описового характеру про статистичні показники та інші масиви статистичної інформації. Структура метаданих у статистиці, як правило, включає, короткий опис змісту та методики розрахунку показника, коло обстежуваних одиниць, джерела інформації, часовий вимір тощо. Різновидом метаданих є метаописи статспостережень (розміщені на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України), які комплексно характеризують кожне з таких спостережень шляхом визначення його мети, переліку основних показників, звітно-статистичної документації, класифікацій і статистичних продуктів як результатів спостереження.

Оскільки Україна приєдналася до Спеціального стандарту поширення статистичних даних (ССПД), важливо також враховувати чотири основних параметри поширення даних, визначених у ССПД:

 • - охоплення, періодичність і своєчасність;
 • - доступність для громадськості;
 • - достовірність;
 • - якість.
 • - ССПД передбачає контроль кожного з перелічених параметрів, моніторинг яких здійснюють користувачі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >