< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Поняття та класифікація фінансових інвестицій

Поняття фінансових інвестицій

Інвестиції є вкладенням в капітал з метою наступного його збільшення або збереження.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави з придбання і реалізації необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інвестиційна діяльність поділяється на види, які залежать від джерела інвестування.

Інвестиційна діяльність охоплює не одну сферу економічного життя, вона спрямована на науково-технічний прогрес, державне управління економікою, фінансово-банківську діяльність, ціноутворення тощо.

Суб'єкти інвестиційної діяльності

Рис. 12.1. Суб'єкти інвестиційної діяльності

Суб'єкти інвестиційної діяльності (рис. 12.1) незалежно від форм власності та господарювання мають рівні права в здійснення цієї діяльності, визначають цілі, напрямки, види та обсяги інвестицій незалежно і самостійно, залучають для їх реалізації будь-яких учасників інвестиційної діяльності, часто організовуючи конкурси та торги.

Суб'єкти інвестиційної діяльності діють в інвестиційній сфері, де здійснюється практична реалізація інвестицій. До складу інвестиційної сфери включаються: сфера капітального будівництва, екологічна сфера, інноваційна сфера, сфера обігу фінансового капіталу і реалізації майнових прав суб'єктів інвестиційної діяльності.

Об'єктом інвестиційної діяльності може бути будь-яке майно. Перелік об'єктів поданий на рис. 12.2.

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії фірми чи підприємства на окремих етапах їх розвитку.

Об'єкти інвестиційної діяльності

Рис. 12.2. Об'єкти інвестиційної діяльності

Класифікація інвестицій

І. Бланк пропонує найбільш комплексну класифікацію інвестицій (табл. 12.1).

Залежно від напрямів здійснення інвестиційної діяльності виділяють:

 • 1) інтелектуальні інвестиції - придбання ліцензій, патентів, програмних продуктів; фінансування наукових розробок; підготовка та перепідготовка фахівців;
 • 2) ануїтет - інвестиції, які приносять вкладнику певний дохід через регулярні проміжки часу. Передусім це вкладення коштів у страхові та пенсійні фонди.

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

До фінансових інвестицій відносяться інвестиції в:

 • o акції;
 • o облігації;
 • o депозитні сертифікати;
 • o казначейські зобов'язання;
 • o інші цінні папери;
 • o капітал інших підприємств.

Таблиця 12.1. Класифікація інвестицій

Класифікаційні ознаки 1

Види інвестицій 2

Характеристика 3

1. За об'єктами вкладення

Реальні

Вкладення коштів у реальні активи як матеріальні, так і нематеріальні, тобто виробництво, реконструкція, будівництво, модернізація певних потужностей, переоснащення виробництва.

Фінансові

Вкладення коштів у різні фінансові інструменти, переважно у цінні папери

2. За рівнем ризику

Безризикові

Вкладання коштів у об'єкти інвестування, за якими відсутній реальний ризик втрати капіталу і майже гарантовано отримання розрахункової суми інвестиційного доходу

Ризикові

Передбачає можливість втрати прибутку або всієї суми інвестованого капіталу

Венчурні

Пов'язане з кредитуванням і фінансуванням науково-технічних розробок і винаходів, також характеризується найвищим ступенем ризику

3. За суб'єктами інвестування

Вітчизняні

Характеризують вкладення капіталу резидентами, тобто юридичними або фізичними особами, даної країни в об'єкти інвестування, які знаходяться на її території

Іноземні

Передбачають вкладення капіталу нерезидентами в об'єкти (інструменти) інвестування даної країни

4. За характером участі в інвестуванні

Прямі

Передбачають пряму участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладення капіталу. Вони здійснюються шляхом безпосереднього вкладення капіталу до статутних капіталів інших підприємств. Пряме інвестування здійснюють в основному досвідчені інвестори, які повністю проінформовані про об'єкти інвестування

Непрямі (портфельні)

Передбачають вкладення капіталу інвестора, опосередковане іншими особами (фінансовими посередниками)

5. За періодом інвестування

Короткострокові

Характеризують вкладення капіталу на період до одного року (короткострокові депозитні вклади, векселі, короткострокові облігації)

Довгострокові

Характеризують вкладення капіталу на період більше одного року (реальні інвестиції, пов'язані з процесом виробництва)

6. За формами власності капіталу, що інвестується

Приватні

Характеризують вкладення коштів фізичних і юридичних осіб

Державні

Характеризують вкладення капіталу державних підприємств, а також коштів державного бюджету різних рівнів і державних позабюджетних фондів

Іноземні

Характеризують вкладення іноземних інвесторів з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

Спільні

Характеризують вкладення капіталу державних підприємств та іноземних інвесторів

Поточні фінансові інвестиції - це інвестиції на строк, що не перевищує одного року, та які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Серед поточних фінансових інвестицій розрізняють еквіваленти грошових коштів та інші поточні фінансові інвестиції.

До еквівалентів грошових коштів відносяться:

 • o високоліквідні цінні папери, що характеризуються низькою доходністю і високою надійністю;
 • o цінні папери, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з мінімальною (або без неї) втратою вартості;
 • o цінні папери, які мають практично постійну ринкову вартість (в основному придбаваються як страховий резерв готівки).

Інші поточні фінансові інвестиції можуть:

o обертатися на активному ринку;

Класифікація інвестицій на підприємстві

Рис. 12.3. Класифікація інвестицій на підприємстві

 • o бути вільно реалізовані з незначною втратою вартості;
 • o мати строк обігу в межах року або придбаваються з метою перепродажу незалежно від виду інвестиції;
 • o приносити дохід у вигляді відсотків або за рахунок різниці між покупною та продажною цінами при перепродажу.

Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції строком погашення більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути вільно реалізованими в будь-який момент.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >