< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків

У діяльності бюджетних установ можуть бути випадки, коли в результаті проведених перевірок, ревізій, інвентаризацій виявлені нестачі, розкрадання, втрати від псування матеріальних цінностей, які повинні бути відшкодовані за рахунок винних осіб. Розмір збитків, що підлягають відрахуванню з винних осіб, визначається відповідно до затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116 "Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" (з подальшими доповненнями) та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей" № 217/95—ВР.

Згідно з названим Порядком розмір збитків визначається виходячи з балансової вартості відсутніх (знищених, зіпсованих цінностей (з вирахуванням зносу), але не нижче 50% балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Держкомстат України, відповідного розміру податку на додану вартість і акцизного збору .за формулою:

Таблиця 4.3. Коефіцієнти для розрахунку суми відшкодування завданих збитків

Вил матеріальних цінностей

База розрахунку збитків

Коефіцієнт

Спирт етиловий питний, спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий сирець

Оптова ціна підприємства-виробника з урахуванням акцизного збору та податку на додану вартість

3

Плодово-ягідні соки, консервовані з використанням сірчаного ангідриду або бензокислого натрію

Оптова ціна підприємства-виробника з урахуванням податку на додану вартість

2

Тварини

Закупівельні ціни (на момент відшкодування збитків)

1,5

Вузли й агрегати, деталі. напівфабрикати тощо, які виготовляються для внутрішньовиробничих потреб, а також продукція, виробництво якої не закінчено

Собівартість з нарахуванням середньої норми прибутку на лану продукцію

2

Продовольчі товари, роздрібні ціни на які дотуються

Роздрібна ціна плюс дотація

-

Бланки цінних паперів, документів суворого обліку (1)

Номінальна вартість, зазначена на бланках цінних паперів (документах суворого обліку), або вартість них документів, встановлена законодавством

5

Бланки цінних паперів, документів суворого обліку (2)

Вартість придбання (виготовлення) бланків документів, на яких не зазначена номінальна вартість (або вартість не встановлена законодавством)

50

Банкнотний папір

Максимальна сума грошей, що може бути виготовлена на цьому банкнотному папері

1.5

Захищений папір, персоніфікована захисна стрічка

Вартість такої стрічки або паперу

5000

Дорогоцінні метали

Ринкова ціна, що діє на дату виявлення збитків

2

Дорогоцінне каміння (крім огранованого)

Ринкова ціна, що ліс на дату виявлення збитків

2

Ограноване дорогоцінне каміння

Ринкова ціна, що ліс на дату виявлення збитків

3

Алмазні інструменти та алмазні порошки

Ринкова ціна, що діє на дату виявлення збитків

2

Іноземна валюта та платіжні документи в іноземній валюті

Вартість валютних цінностей, перерахована у валюту України за обмінним курсом НБУ на день виявлення завданих збитків

3

Матеріальні цінності, що підлягають списанню на видатки у міру їх придбання

Ринкова ціна на аналогічні матеріальні цінності, зменшена пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж па 50 відсотків пінкової ціни

З визначеної таким чином суми збитку бюджетній установі відшкодовується лише облікова вартість втрачених цінностей (первісна вартість за мінусом зносу), а решта перераховується до державного бюджету.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків ведуть на субрахунку 363 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". За дебетом цього субрахунка записують суми завданих збитків з кредиту субрахунків грошових коштів, необоротних активів, виробничих запасів та ін. на підставі належним чином оформлених документів (актів перевірок, ревізій, інвентаризаційних описів тощо) та наказу керівника установи про порядок регулювання виявлених нестач і втрат. За кредитом субрахунки 363 записують суми, що надійшли в касу або відраховані із заробітної плати винної особи на відшкодування завданих збитків (табл. 4.4).

Операції з обліку розрахунків щодо відшкодування завданих збитків відображаються у різних меморіальних ордерах: на списання необоротних активів — у меморіальному ордері № 9, на списання продуктів харчування — у меморіальному ордері № 12, на списання нестачі грошей та оприбуткування відшкодованої суми — у меморіальному ордері № 1 і т. ін. Аналітичний облік розрахунків з винними особами ведеться у спеціальних картках або у відомостях (книгах) за кожною особою зокрема до повного погашення або списання суми заборгованості. Останнє

Таблиця 4.4. Бухгалтерські записи операцій з обліку розрахунків з відшкодування завданих збитків

Зміст операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Списана нестача необоротних активів, виявлена при інвентаризації і віднесена за рахунок винних осіб:

на суму зносу

на залишкову вартість

на суму відшкодування за рахунок винних осіб

 • 131—133 401
 • 363
 • 104—122 104—122
 • 711
 • 2. Списана і віднесена за рахунок винних осіб нестача матеріалів і продуктів харчування, придбаних у поточному році:
  • - за обліковими цінами
  • - одночасно другий запис на суму відшкодування, віднесену на винних осіб
 • 801-802, 811-813
 • 363
 • 231—236, 238,239
 • 711

3. Списана і віднесена за рахунок винних осіб нестача малоцінних та швидкозношуваних предметів за обліковою ціною

за ціною відшкодування завданих збитків

 • 411
 • 363
 • 221
 • 711

4. Надійшли в касу суми відшкодування від винних осіб

301

363

5. Відрахована із зарплати сума відшкодування завданих збитків

661

363

6. Списання суми безнадійної заборгованості після закінчення терміну позовної давності

431,432

363

можливе за рішенням суду або при неможливості відшкодування заборгованості з об'єктивних причин (безнадійна заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >