< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Анотація

Анотація - стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, під час першого ознайомлення з книгою, а також під час добору та вивчення літератури з певного питання.

У кінці анотації обов'язково зазначають коло читачів, яким рекомендовано роботу.

Зразки анотацій:

Культура мови на щодень / Я. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. - К: Довіра, 2000. -169 с.

У посібнику вміщено практичний матеріал із складних випадків сучасної літературної норми - труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошування. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-українським словничком поширених мовних зворотів.

Для широкого читацького загалу.

Орфографічний словник української мови: Близько 125000 слів / Уклад.: С. І. Головащук та ін. - 2-ге вид., випр. і допов. - К: Довіра, 1999. - 989 с. - (Словники України).

Нове видання орфографічного словника української мови відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літературної мови, включаючи й найновіші запозичення

Крім загальновживаної лексики словник містить найпоширенішу термінологію, географічні назви. Написання слів, 'їх наголошування та відмінювання повнозначних частин мови узгоджено з новим українським правописом.

Словник розраховано на широке коло користувачів: викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів, учителів та учнів шкіл, адміністративних працівників, ділових людей, письменників, учених, працівників культури тощо.

Рецензія відгук

Рецензія - це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов'язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.

Відгук - це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.

За формою рецензія і відгук дуже близькі й мають такі реквізити:

 • 1) назва документа;
 • 2) заголовок, що містить:
  • - повну назву роботи;
  • - прізвище та ініціали її автора;
  • - видавництво та рік публікації;
  • - кількість сторінок;
 • 3) текст, що містить:
  • - загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка є предметом аналізу, обгрунтування її актуальності;
  • - стислий виклад змісту роботи;
  • - критичні зауваження, висновки з пропозиціями;
 • 4) підпис, що завіряється печаткою;
 • 5) дата.

Зразки рецензії та відгуку:

РЕЦЕНЗІЯ

на підготовлений до друку рукопис посібника М. В. Поліщук "Тести до курсу "Ділова українська мова" (168 с.)

Сучасні технології навчання, запроваджувані у вищій школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань студентів, пристосування їх до комп 'ютерних програм, поєднання диференційності та універсальності у виборі методик. Зважаючи на це, видання посібника М. В. Поліщук "Тести до курсу "Ділова українська мова" для вищих навчальних закладів стане вагомим внеском у формування цілісного курсу "Ділова українська мова".

Посібник містить тести трьох рівнів складності із ключових тем курсу "Діловаукраїнська мова", а також із орфографії та пунктуації.

Для розв 'язання завдань першого рівня студенти мають вибрати правильну відповідь з кількох запропонованих.

Тести другого рівня складності дають змогу оцінити знання студентів щодо особливостей оформлення різних типів документів, їхні навички з укладання та редагування ділових паперів. Звернено увагу на вміння визначати мовні особливості текстів офіційно-ділового стилю.

До тестів першого та другого рівнів складності подано ключі, в яких наведено правильні варіанти відповідей. Ними можуть скористатися не лише викладачі для перевірки рівня знань студентів, а й самі студенти для самоперевірки й самоконтролю.

Тести третього рівня складності містять завдання творчого характеру. Виконуючи їх, студенти демонструють навички самостійного укладання різних типів документів, аналізу ділових паперів, обтрунтування власних висновків.

У тестах вдало поєднано, з одного боку, універсальність завдань, які можна застосувати і на філологічному, і на неспеціальних факультетах, а з іншого - широту охоплення програмного матеріалу, що дасть змогу забезпечити високий рівень об'єктивності оцінювання знань та умінь студентів.

Тести заслуговують на позитивну оцінку й можуть бути адаптовані для комп 'ютерної програми з курсу "Ділова українська мова".

Посібник обговорено і рекомендовано до друку на засіданні кафедри від б березня 2006р., протокол № 12.

Начальник кафедри юридичного документоведення Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат

філологічних наук (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

ВІДГУК

на дипломну роботу студентки V курсу факультету української філології НПУ імені Михайла Драгоманова Бурлаки Лідії Григорівни "Звертання в семантико-синтаксичній структурі речення (на матеріалі поезії Олександоа Олеся)"

У рецензованій дипломній роботі розглядається звертання як синтаксична одиниця, що ускладнює речення. Увага дослідниці зосереджується на структурно-семантичних типах звертань, позиції їх у реченні та характері зв 'язку з базовою структурою, на особливостях функціонування звертань у різних типах висловлювань. Цінним і актуальним є те, що звертання розглядається у співвіднесеності зі структурою денотативної ситуації, ситуації мовлення. Дипломниця робить спробу визначити структурно-семантичні типи номінації, докладно аналізує так звані оцінні та дескриптивні семантичні типи номінації.

У своєму дослідженні Л. Г. Бурлака охоплює широке коло проблем, зокрема торкається питання про вокативні речення, розглядаючи їх у порівнянні з простим звертанням. Проблемним є й питання про характер зв 'язку звертання з основним реченням. Опрацювавши велику кількість наукових джерел, студентка робить висновок про існування специфічного граматичного зв 'язку між звертанням і реченням узагалі, який забезпечує логіко-семантичну цілісність речення. Дослідження завершується самостійними висновками, у яких чітко визначені особливості словесної номінації та функціонування номінативних груп у структурі речення.

Загалом дипломна робота Л. Г. Бурлаки характеризується чіткою, продуманою структурою, обгрунтованістю положень і висновків, свідчить про широку лінгвістичну ерудицію студентки та Ті вміння вести наукові дослідження. Вважаю, що робота може бути рекомендована до захисту.

Доктор філологічних наук,

Професор (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >