< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (2)

За даними таблиці обгрунтувати прогнозний та максимально можливий обсяг фонду оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на рівні середньої, що

склалася у попередній період. Порівняти розраховані величини та визначити необхідні дії щодо врегулювання невідповідності.

Таблиця

Показники

І

квартал

II

квартал

НІ

квартал

IV квартал

Товарооборот, тис. грн

150,0

189,0

185,2

209,8

Витрати обігу, тис. грн

26

31,56

30,153

34,7415

Фонд оплати праці, тис. грн

5,00

6,00

5,70

6,56

Прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період, %

101,77

1 Цільовий чистий прибуток на плановий період, тис. грн

20

І Рівень комерційного доходу, що склався, %

23,05

На скільки відсотків повинен зрости рівень комерційного доходу підприємства, щоб збалансувати прогнозний та максимально можливий фонд оплати праці?

Розе 'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

т тг> ТрТОпл 209,8 -101,77 ....Л,

ТОпл = ТОзв —-=----— = 213,503 тис. грн,

100 100 г

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл —прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок середнього рівня витрат обігу (Рво У

^ = |^Ш0^6 + 31,56 + 30,15 + 34,74100=Ш;45100 = 1 150+189 + 185,2 + 209,8 734

де Щ .„ - витрати обігу за І—IV квартали; ТОХя - товарооборот у І—IV кварталах.

3. Розрахунок планового обсягу витрат обігу (на основі середнього рівня витрат обігу за попередній період) (ВОм):

ВОпя=ТОяя^- = 213,50^^ = 35,62 тис.гри. " 100 100 у

4. Розрахунок середнього рівня фонду оплати праці у витратах обігу за попередній період ( Р ФОЛуВО):

^ = УШі"100=5+6+5'70 + 6'56100^100 = 18,99"/., £ ВО, n 26 + 31,56 + 34,74 122,45

де фол, я -фонд оплати праці у І—IV кварталах.

5. Розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОПщ,):

ФОЯад=В^^^ = 35,62^ = 6,76 тис.грн. т 100 100

6. Розрахунок максимально можливого обсягу фонду оплати праці з врахуванням цільового прибутку (ФОПмах):

ФОПтах = (ТО ^-^)^^=(213^0^-^-)^ = "100 0,75 100 100 0,75 100

1899

= 22,54-^^ = 4,28 тис.грн, ^100 V

де Ркд - рівень комерційного доходу, що склався;

ЧПціл. пл - цільовий чистий прибуток на плановий період.

7. Чи існує необхідність пошуку резервів збалансування прогнозного та максимально можливого обсягу фонду оплати праці?

Так, оскільки плановий обсяг фонду оплати праці (6,76 тис. грн) перевищує максимально можливий обсяг фонду оплати праці, при якому забезпечується досягнення цільового прибутку (4,28 тис. грн).

8. Розрахунок необхідного зростання рівня комерційного доходу для збалансування прогнозного та максимально можливого фонду оплати праці (Ркд):

ФОПпл -ФОПмах 10() 6,76- 4,28.00

Т Ркд--Рюш-І(Ю я _182?9-юо = 6,12%.

ТОпл 213,5

Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці у плановому періоді (1)

За даними таблиці обґрунтувати максимально можливий фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на рівні середньої, що склалася у попередній період. Оцінити фінансові можливості підвищення заробітної плати до середньоринкового рівня.

Таблиця

Показники

І

квартал

II

квартал

ПІ

квартал

IV

квартал

Товарооборот, тис. грн

140,0

190,4

188,5

209,4

Витрати обігу, тис. грн

26

31,56

30,153

34,7415

Фонд оплати праці, тис. грн

5,00

6,00

5,70

6,56

Прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період, %

101,77

Цільовий чистий прибуток на плановий період, тис. грн

20

Рівень комерційного доходу, що склався, %

23,05

Коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати на підприємстві середньоринковим умовам

0,99

На скільки відсотків повинен зрости рівень комерційного доходу підприємства для створення фінансових передумов підвищення середньої заробітної плати?

Розе уязок

. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпп):

тп тп ТРТОпд 209,44-101,77

ТОпл = ТОзв —-=-= 213,15 тис. грн,

100 100

де ГОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл -прогнозний темп зростання товарообороту на плановий період.

2. Розрахунок середнього рівня витрат обігу, виходячи з рівня, що склався у звітному періоді (*в0)

JЈ = |нa- 100- 26 + 31,56+30,15+34,74 122,45 Z Щ ...„ 140 +190,4 +188,5 + 209,4 728,3

де ВОі„п - витрати обігу за І—IV квартали;

 • - товарооборот у І—IV кварталах.
 • 3. Розрахунок планового обсягу витрат обігу (виходячи з середнього рівня витрат обігу за попередній період) (ВОпл):

вОт =ТО„я ^0 = 213,15^-= 35,93 тис. грн. " 100 100

 • 4. Розрахунок середнього рівня фонду оплати праці у витратах обігу за попередній період (Р ФОПуВО):
  • -Рф0ПуВ0=ШЦ= 5+6+5,70+6,56 100=^26100=18>99%) 26+3156+30,15+34,74 122,45

де ФОП і ...„ - фонд оплати праці у I-IV кварталах.

5. Розрахунок максимально можливого обсягу фонду оплати праці з врахуванням цільового прибутку (ФОПмах):

<ЬПП іТП Ркд ЧПцІЛ ЛЛ. РФОПуВО

ФОПмах = (ТОпл-----)--— =

100 0,75 100

,.п 23,05 20 18,99 18.99 ...

= (¿13,15----)-= 22,46-= 4,27 тис. грн,

100 0,75 100 100 у

де Ркд - рівень комерційного доходу, що склався;

 • 477 ціл.пл - цільовий чистий прибуток на плановий період.
 • 6. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці з врахуванням зростання товарообороту та приведення заробітної плати до середньоринкового рівня (ФОПнеобх):

* ФОПзе ТрТОпл 6,56 101,77

ФОПнеобх = ——---— = —----— = 6,74 тис. грн,

Квідп 100 0,99 100 у 9

де ФОПзв - фонд оплати праці звітного періоду;

Квідп — коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати на підприємстві середньоринковим умовам.

7. Чи існують фінансові передумови для зростання заробітної плати до середньоринкового рівня?

Ні, оскільки необхідний обсяг фонду оплати праці (6,74 тис. грн) перевищує максимально можливий обсяг фонду оплати праці, при якому забезпечується досягнення цільового прибутку (4,27 тис. грн).

8. Розрахунок необхідного зростання рівня комерційного доходу для забезпечення необхідного зростання фонду оплати праці

ФОПнеобх-ФОПмах ] ро 6,74-4,27

ТРка =-Р*2Пу*°-Ю0 = —-100 = 6,1%.

ТОпл 213,15

Визначення необхідного та максимально можливого фонду оплати праці в плановому періоді (2)

За даними таблиці обгрунтувати максимально можливий фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період за умови, що товарооборот підприємства буде зростати, виходячи з середніх темпів зростання, що склалися, а рівень витрат обігу та частка фонду оплати праці у складі витрат обігу залишаться на рівні останнього кварталу. Оцінити фінансові можливості підвищення заробітної плати до середньоринкового рівня.

Таблиця

Показники

І квартал

П

квартал

ПІ квартал

IV квартал

Товарооборот, тис. грн

150,0

189,0

185,2

209,8 "1

Витрати обігу, тис. грн

26

31,56

30,153

34,7415

Фонд оплати праці, тис. грн

5,00

6,00

5,70

6,56

Цільовий чистий прибуток на плановий період, тис. грн

20

Рівень комерційного доходу, що склався, %

23,05

Коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати на підприємстві середньоринковим умовам

0,99

На яку суму знизити інші статті витрат обігу, щоб мати можливості збільшення заробітної плати до середньоринкового рівня?

Розв'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОпл = ТОзв • ТрТО = 209,8 • = 209,8 • 1,12 = 234,61 тис. грн,

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду; ТрТО ~ середній темп зростання товарообороту.

 • 2. Розрахунок рівня витрат обігу, що склався у звітному періоді
 • (РвОзвУ-

ВО 34 74

Рвозв = ^400 = ^-400 = 16,56%, 36 ТОм 209,8

де В0зв - витрати обігу у звітному періоді.

3. Розрахунок планового обсягу витрат обігу (виходячи з рівня витрат обігу у звітному періоді) (ВОпл):

ВОпл = ТОпл^^- = 234,61 = 38,85 тис. грн.

 • 100 100 И
 • 4. Розрахунок рівня фонду оплати праці у витратах обігу

У ЗВІТНОМУ ПерІОДІ ( Рфопувош ):

^ФШуво3, = ^^100=^100=-^-І00 = І8,87%,

де ФОПзв - фонд оплати праці у звітному періоді.

5. Розрахунок максимально можливого обсягу фонду оплати праці з врахуванням цільового прибутку (ФОПмах):

"** "100 0,75 9 100 v ^ 100 0,75' 100 = (54,08-26,67)--^ = 5,18тис грн.

де Ркд - рівень комерційного доходу, що склався;

ЧПцідпл - цільовий чистий прибуток на плановий період.

6. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці з врахуванням зростання товарообороту та приведення заробітної плати до середньоринкового рівня (ФОПнеобх):

ФОПнеобх = ТрТО = ^ • я б 63. ід 2 = 7,43 тис. грн,

Ketd* 0,99 V 150

Де Keidn. — коефіцієнт відповідності середньої заробітної плати на підприємстві середньоринковим умовам.

7. Чи існують фінансові передумови для зростання заробітної плати до середньоринкового рівня?

Ні, оскільки необхідний обсяг фонду оплати праці (7,43 тис. грн) перевищує максимально можливий обсяг фонду оплати праці, при якому забезпечується досягнення цільового прибутку (5,18 тис. грн).

8. Розрахунок необхідного скорочення обсягу інших статей витрат обігу для забезпечення необхідного зростання фонду оплати Праці ([ВОінш):

і ВОінш = ФОПнеобх - ФОПмах = 7,43 - 5,18 = 2,25 тис. грн.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >