< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Необхідність, мета та значення державного регулювання страхової діяльності.
 • 2. Державна політика в галузі страхування та напрями її вдосконалення.
 • 3. Методи державного регулювання страхової діяльності.
 • 4. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції та завдання.
 • 5. Порядок реєстрації страхових компаній.
 • 6. Умови ліцензування страхової діяльності. Порядок видачі ліцензії на проведення страхування.
 • 7. Правове забезпечення страхової діяльності в Україні.
 • 8. Державний контроль за діяльністю страховика.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Складіть перелік документів, які необхідно подати для одержання ліцензії на проведення страхових операцій.
 • 2. Наведіть випадки відмови у видачі ліцензії.
 • 3. Проаналізуйте статут страховика (будь-якої організаційно-правової форми).
 • 4. Перелічіть документи, які необхідно подати при реєстрації страхових компаній.
 • 5. Наведіть структуру бізнес-плану конкретного страховика та дайте коротку характеристику його розділів.
 • 6. Проаналізуйте міжнародне законодавство з питань страхування.
 • 7. Визначте напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — X" 35.
 • 3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 2774-IV від 7 липня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 4. Зміни до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N° 3433 від 25 січня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 5. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку

страхового ринку України до 2010 року" // http://forinsurer.com/public/05/03/ /1710

 • 6. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28 серпня 2003 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків) до Державного реєстру фінансових установ, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг України № 4934 від 22 листопада 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 8. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг України № 41 від 28 серпня 2003 р. // www. rada.gov.ua
 • 9. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затверджене Указом Президента України № 292/2008 від 4 квітня 2003 р. // www.rada.gov.ua
 • 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування" № 286 від 13 квітня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 11. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 12. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 13. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.: Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 14. Горбач Л.М. Страхова справа: Навч. посіб. — 2-ге вид., вип. — К.: Кондор, 2003. — 252 с.
 • 15. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 16. Реверчук С.К., Вовчак О. Д., Кубів СІ. та ін. Інституційна інвестологія: Навч. посіб. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. К. Реверчука. — К.: Атіка, 2004. — 208 с.
 • 17. Страхування: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с.
 • 18. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >