< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Запис за допомогою технічних засобів

Питання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, вирішує особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних: засобів фіксування є обов'язковим (ст. 107 КПК).

Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. У матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Учасники судового провадження мають право отримати копію запису судового засідання, зробленого за допомогою технічного засобу.

Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, коли воно є обов'язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за виключенням випадків, коли сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Журнал судового засідання

У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:

■ найменування та склад суду;

■ реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників;

■ дата і час початку та закінчення судового засідання;

■ час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду лід час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих чи розшукових дій і додатки до них;

■ ухвали, постановлені судом без виходу до нарадчої кімнати;

■ інші відомості у випадках, передбачених КПК.

Журнал судового засідання складається та підписується секретарем судового засідання.

Реєстр матеріалів досудового розслідування

У реєстрі матеріалів досудового розслідування, який складається слідчим або прокурором і надсилається до суду разом з обвинувальним актом, зазначається:

 • - номер та найменування процесуальної дії, проведеної під час досудового розслідування, а також час її проведення;
 • - реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування;
 • - вид заходу забезпечення кримінального провадження, дата і строк його застосування (ст. 109 КПК).

Процесуальні рішення

Всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, суду є процесуальними.

Судове рішення приймається у формі ухвали або вироку. Рішення слідчого, прокурора приймається у формі постанови. Постанова вноситься у випадках, передбачених КПК, а також коли слідчий, прокурор визнає це за необхідне.

Обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати вимогам, передбаченим у КПК.

Постанова слідчого, прокурора складається з:

 • - вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім'я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову;
 • - мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обгрунтування та посилання на положення КПК;
 • - резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову.

Постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку, підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення, та скріплюється печаткою.

Постанова слідчого, прокурора, прийнята в межах компетенції згідно із законом, є обов'язковою для виконання фізичними та юридичними особами, прав, свобод чи інтересів яких вона стосується.

Повідомлення

Відповідно до ст. 111 КПК повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов'язковою.

Воно здійснюється у випадках, передбачених КПК, за виключенням положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Зміст повідомлення:

 • - прізвище та посада слідчого, прокурора, слідчого судді, найменування суду, який здійснює повідомлення;
 • - адресу установи, яка здійснює повідомлення, номер телефону чи інших засобів зв'язку;
 • - ім'я (найменування) особи, яка повідомляється, та її адреса;
 • - найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого Здійснюється повідомлення;
 • - процесуальний статус, в якому перебуває особа, що повідомляється;
 • - дата, час та місце проведення процесуальної дії, про яку повідомляється особа;
 • - інформація про процесуальну дію, яка буде проведена, або про здійснену процесуальну дію чи прийняте процесуальне рішення, про які повідомляється особа;
 • - вказівка щодо необов'язковості участі в процесуальній дії та її проведення без участі особи, яка повідомляється, в разі її неприбуття;
 • - підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >