< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні ідеї вчення Ж.-Ж. Руссо

1. Питання нерівності людей.

Первісний природний стан людей - справедливий стан. Це була доба рівності, свободи, братерства, не було майнового розшарування, державного апарату насильства та приватної власності. Хоч нерівність у природному стані і була, але зумовлювалася виключно фізичними і природними властивостями людей. Із "природного" стану люди поступово перейшли у "суспільний" стан. З нагромадженням багатства домінуючою стала приватна власність, а відтак виникли соціально-майнова нерівність і гноблення одних індивідів іншими. Надлишки продуктів нагромаджувалися, з'явився обмін, торгівля, зростала цивілізація.

Організованість суспільства, робить висновок Ж.-Ж. Руссо, - основна причина нерівності.

Держава, на думку Ж.-Ж. Руссо, стала результатом своєрідної загальнолюдської угоди на засадах розуму. її мета - забезпечити право кожному індивідууму користуватися належною йому власністю.

2. Характеристика громадянського стану людства.

У фазу громадянського стану люди вступили, на думку філософа, з виникненням держави. Вона характеризується як доба несправедливості і гноблення. Тому ідеал майбутнього Ж.-Ж. Руссо вбачає у відновленні природного стану, але за умови збереження всіх позитивних досягнень суспільства.

Таке справедливе суспільство мислитель уявляв як організоване співжиття незалежних, вільних, рівноправних людей, які мають спільну волю, що реалізується як народний суверенітет. Іншими словами, влада належить народові як корпоративному органу - учаснику суспільного договору.

3. Народний суверенітет.

На думку Ж.-Ж. Руссо, суверенітет народу виявляється у здійсненні ним законодавчої влади. Призначення уряду втілювати в життя закони і підтримувати належний правопорядок. У разі невиконання делегованих повноважень уряд волею народу усувався.

Таким чином, у концепції Ж.-Ж. Руссо не було місця будь-якій формі представницького врядування, тобто законодавчому органу у формі народного представництва. Законодавчу владу, як суверенну державну владу, може і повинен здійснювати сам народ-суверен безпосередньо. Отже, єдино справедливим врядуванням Ж.-Ж. Руссо визнавав пряму демократію, де сувереном і керівником держави є народ. Він сформулював основні риси і ознаки народного суверенітету - неподільність і невідчужуваність.

4. Форми правління.

Залежно від того, кому народ доручає виконавчі функції в державі, філософ розрізняв такі форми правління: а) демократію; б) аристократію; в)монархію.

Ж.-Ж. Руссо вважав "нормальним" політичним устроєм лише республіку, під якою розумів будь-яку державу, яка управляється законами, незалежно від форми правління. Демократична форма правління властива невеликим державам; аристократична - середнім; монархічна - великим.

5. Правова концепція.

Розробляючи концепцію права Ж.-Ж. Руссо послідовно проводив ідею свободи. Він розглядав її як природну сутність людини, оскільки, завдячуючи свободі, людина відрізняється від тварини, бо природна свобода полягає у незалежності. Від природи людині притаманне добро, вона не має власності, ні від кого і ні від чого не залежить, а отже є вільною.

Таким чином, Ж.-Ж. Руссо певною мірою ідеалізує первіснообщинні родові відносини. В такому суспільстві панувало право рівності вільних, незалежних індивідів - природне право, яке передувало державі. Встановлені державою закони стали на захист привласненого окремими індивідами майна, а організація урядової влади створила передумови для нових поневолень. Так утворилася "химерна рівність прав", а насправді - деспотизм і сваволя. Нерівність, що виникла в період переходу від первісної природи до державного суспільства, була прихована декларацією про рівність перед законом.

Своєрідний підхід до розвитку державно-правових уявлень виявили представники французького Просвітництва - так звані матеріалісти-енциклопедисти Д. Дідро, П. Гольбах, К. Гельвецій.

їхні погляди на державу і право стосувалися таких аспектів:

 • 1) вони пропагували ідею поліпшення засад суспільного устрою шляхом освіти монархів і народу;
 • 2) найкращою формою державної організації вони вважали конституційну монархію. Монарх править від імені народу і для народу;
 • 3) монархи повинні самі визнати необхідність суспільних перетворень шляхом реформ, оскільки забуття цього призводить до революції, а будь-яка революція є згубною і руйнівною для суспільства.

Представником французького Просвітництва був Дені Дідро (1713-1784). Головним об'єктом політико-правових міркувань мислителя була природа людини. Як і Ж.-Ж. Руссо, він обґрунтовував рівність людей у додержавному суспільстві, виходячи з того, що всі вони керувалися природними законами. Але люди є колективістами за своєю вдачею, прагнуть жити спільно, а тому для задоволення своїх потреб об'єднуються у суспільство. Отже, виникнення держави і появу позитивних законів у суспільстві Д. Дідро пов'язує із суспільним договором, який є спільним волевиявленням народу. Метою держави є забезпечення невід'ємних прав громадян і їхнього добробуту.

Допускаючи участь народу в управлінні державними справами, мислитель вважав, що право бути обраними до представницьких органів влади повинні мати виключно громадяни, які володіють власністю. Водночас філософ негативно ставився до надмірного багатства, зазначаючи, що головна функція держави полягає у наданні допомоги знедоленим.

Що стосується форми держави, то найкращою є та, яка забезпечує спокійне і стабільне правління. Перевага надавалася монархії, яку обмежував закон і в якій забезпечувалася можливість участі народу в управлінні політичними справами. Значну роль у державі відіграє право. Воно регулює всі аспекти життєдіяльності людей за допомогою закону. Всі члени суспільства у своїх обов'язках рівні перед законом.

Своєрідні погляди на державу і право висловив Клод-Адріан Гельвецій (1715-1771). Конструкцію держави і права він побудував на визнанні ролі соціального середовища в житті людини. Він стверджував, що характер людини зумовлений соціальним середовищем, політичними і правовими установами.

Держава, на думку К. Гельвеція, - це закономірний продукт суспільного розвитку. Вона утворюється для задоволення особистих інтересів людей. Саме вони підштовхують людей до укладання суспільного договору і встановлення закону для охорони приватної власності. Приватну власність покладено в основу суспільного договору.

Як і Д. Дідро, інший мислитель з цієї когорти - Поль-Анрі Гольбах (1723-1789) - вважав, що з об'єднанням у державу особисті інтереси людей відіграють визначальну роль.

П Гольбах, як і Д. Дідро, був прибічником обмеженої монархії, в якій забезпечено участь народу в управлінні державними справами. Але право бути обраними до представницьких органів влади повинні мати тільки власники землі.

Помітний внесок у розвиток новітньої юридичної свідомості Західної Європи зробили представники італійського Просвітництва Дж. Віко і Ч. Беккаріа.

Філософ-просвітитель Джамбаттіста Віко (1668-1744) відомий своєю теорією історичного циклу. Становлення і розвиток держави і права він розглядав не просто як історію установ, організацій і законів, а як розвиток самої політико-правової природи людини, її свідомості і діяльності.

Прогрес людства, його розвиток Дж. Віко поділив на три епохи: "епоху Богів", "епоху героїв" та "епоху людей".

Перша епоха була божественна не за власним змістом, а за властивою тогочасним людям міфологічною формою осмислення світу.

Держава другої, героїчної епохи - це аристократична республіка, яка зумовлювала відповідні риси законодавства. Закони створювалися на користь правителів, які жорстоко пригнічували підданих. Право виступало як право сили.

У третій - епосі людей - природа людини дістає можливість повного розвитку. Встановлюється громадянське суспільство для всіх людей, а не для привілейованих, як у попередню епоху. Головними принципами політико-правового життя стають свобода, юридична рівність і загальне благо.

Цій добі притаманний республікансько-демократичний устрій або представницька монархія з достойними людської гідності правами і свободами, які забезпечують народний суверенітет.

Засновником класичної школи в науці кримінального права був італійський юрист, публіцист, прихильник доктрини природного права Чезаре Беккаріа (1738-1794) - автор відомого твору "Про злочини і покарання". Логіка роздумів мислителя зводилася до такого:

 • o у природному стані люди були вільними, рівними і незалежними, але перебували у стані ворожнечі і свавілля;
 • o з метою організації спокійного і безпечного життя вони добровільно уклали суспільний договір, створивши верховну владу, яку уповноважили на підставі законів забезпечувати гідне людини життя;
 • o сподівання людей на краще життя виявилися марними. Повсюдно запанували насилля і несправедливість, оскільки закони,

які запроваджувала верховна влада, захищали інтереси не багатьох. Саме в соціальній нерівності, яку закріплює право власності, криється причина несправедливості і зла.

Ч. Беккаріа запропонував рецепти запобігання злочинності і оздоровлення суспільства:

 • 1) монархам пропонувалося більше уваги приділяти не власним амбіціям, а справам своїх підданих;
 • 2) поступово зрівняти всіх громадян у матеріальних умовах життя і моральних вигодах;
 • 3) поширення освіти і поліпшення виховання народу;
 • 4) запровадження мудрих законів, рівність усіх перед законом;
 • 5) необхідність впровадити законність і гарантії прав людини в суспільстві.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >