< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистичний аналіз руху персоналу підприємств

Рух працівників облікового складу на підприємствах характеризується змінами облікової кількості штатних працівників унаслідок прийому на роботу та вибуття з різних причин. Статистична оцінка руху персоналу - підприємств здійснюється на підставі таких первинних показників:

- кількість прийнятих працівників (особи, зараховані на підприємство наказом (розпорядженням) власника підприємства (установи, організації) у звітному періоді); Кількість осіб, які вибули, - всього, у тому числі з причин: скорочення штатів, за власним бажанням, звільнених за прогули та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді; кількість вакансій на кінець звітного періоду.

Статистичний облік кількості звільнених за власним бажанням передбачає зарахування до цієї категорії усіх працівників, які вибули у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника, а також у випадках: угоди сторін; прийняття на роботу за конкурсом;

переїзду на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, за кордон; хвороби або інвалідності, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в цій місцевості; вступу до навчального закладу, аспірантури або клінічної ординатури; необхідності догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом І групи, або дитиною-інвалідом; звільнення за власним бажанням вагітних жінок, жінок, які мають дітей у віці до чотирнадцяти років; виходу на пенсію; з інших поважних причин (п. 5.4 Інструкції зі статистики кількості працівників).

На підставі перелічених показників рух працівників за звітний період можна подати у вигляді балансу:

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду = Облікова кількість штатних працівників на початок періоду + Кількість прийнятих протягом звітного періоду - Кількість тих, хто вибув за цей період.

Узагальненими показниками статистичної оцінки руху персоналу підприємств є:

  • - оборот працівників - сукупність прийнятих працівників та тих, хто вибув за визначений період;
  • - коефіцієнти інтенсивності обороту.

Інтенсивність обороту працівників характеризується коефіцієнтами, значення яких порівнюють з аналогічними у споріднених підприємствах або можуть аналізуватися у різних структурних підрозділах одного підприємства та у динаміці:

Додатковими показниками в оцінці руху персоналу підприємства є абсолютний показник надлишкового обороту, який визначають як загальну кількість працівників, звільнених за звітний період за прогули та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді, а також за власним бажанням, але крім звільнених за власним бажанням з поважних причин (пункт 5.4 Інструкції зі статистики кількості працівників).

Відносний показник надлишкового обороту характеризує коефіцієнт плинності, який розраховують за формулою:

У якісному аналізі плинності кадрів загальний коефіцієнт плинності для підприємства загалом доцільно доповнювати аналогічними частковими коефіцієнтами, які розраховуються для окремих професійних, вікових, освітніх та інших груп персоналу підприємства.

Коефіцієнт відновлення працівників як відносна величина характеризує інтенсивність процесу відновлення кількості працівників, які вибули з різних причин, за рахунок кількості прийнятих. Він розраховується як співвідношення кількості прийнятих і вибулих працівників за досліджуваний період.

Час, протягом якого штатний персонал підприємства повністю оновлюється за рахунок прийому нових працівників, можна розрахувати за формулою:

Критерієм стабільності колективу підприємства може слугувати коефіцієнт постійності кадрів

Кількість працівників, які входили до облікового складу протягом усього року, визначають виключенням з облікової кількості штатних працівників на 1 січня кількості осіб, які вибули впродовж року (крім переведених на інші підприємства та тих осіб, які вибули з кількості прийнятих у звітному році, оскільки в обліковому складі штатних працівників на 1 січня їх не було).

Приклад 5.8. На основі статистичної звітності з праці ПрАТ "Троянда" сформовано перелік показників, які характеризують рух штатних працівників підприємства (табл. 5.7).

Таблиця 5.7. Показники руху штатних працівників ПрАТ "Троянда"

Показники руху штатних працівників ПрАТ

Базовий рік на підприємстві характеризувався високим рівнем мобільності персоналу: кожний десятий працівник був звільнений, у тому числі 7,1 % з 10,0% вивільнених - з причин плинності кадрів. На 10 вивільнених працівників припадало 7 прийнятих.

У звітному році рух працівників підприємства сповільнився. Порівняно з базовим роком оборот кадрів зменшився більше як у 3,5 рази (181:50). Майже вдвічі були меншими обсяги вивільнення (75:40) з причин плинності кадрів. Водночас обсяги вивільнення у 4 рази перевищували обсяги прийому. На кожних 100 працівників їх середньооблікової кількості припадає один прийнятий і п'ять вивільнених працівників протягом року.

При коефіцієнті вибуття 0,053 у звітному році період повного оновлення штатних працівників підприємства становитиме 19 років.

Якісний аналіз руху кадрів підприємства з метою побудови ефективної системи управління персоналом (зокрема, прогнозування і планування додаткової потреби у працівниках, мотивації, організації перепідготовки і підвищення кваліфікації) можна провести лише з використанням ширшого переліку первинних даних обліку кадрів на підприємстві, бухгалтерського та управлінського обліку. Методи і показники такого аналізу розглядаються у навчальних виданнях з економіки підприємств, економічного аналізу, економіки праці, управління персоналом.

Важливу роль у виборі ефективних рішень кадрового менеджменту відіграє також грамотне застосування соціологічних методів: анкетних опитувань, тестувань окремих категорій чи всього персоналу. Такі методи допомагають врахувати психологічний фактор у поведінці персоналу, а відповідно - комплексно підійти до вирішення завдань управління рухом персоналу підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >